intTypePromotion=1

Công văn 2321/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Công văn 2321/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2321/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2321/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  x∙ h éi  s è  2321/L§T B X H­L § V L   g µ y  17 th¸ng 7 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c  n v Gi¶i q u y Õ t ch Õ  ® é  ® è i víi n g êi lao ® é n g   «i d   d K Ý nh   öi:Së  g   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th Binh  µ    éi tØnh  ¬n  v X∙ h   S La Tr¶  êi l  C«ng    è  v¨n s 244/CV­L§TBXH   µy  ng 30/5/2003 cña  ý  ë  Ò   éi    qu S v n dung      Ých yÕu, Bé   ghië tr     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Ò   Þ  ý  ë     X∙    ngh qu S nghiªncøu  ¹ c¸cv¨n b¶n    t      i sau  y    íng dÉn    n  Þ  ùc hiÖn: ®© ®Ó h   c¸c®¬ v th   1.Tr¶  êi ôc  cña    l  m 1  c«ng    trªn. v¨n nªu  ­ §èi víingêi lao ®éng          nghØ   u  íc tuæi ® îc c¨n  t¹  iÓ m   m ôc    h tr       cø  i ® 2  D Th«ng   è  ts 06/L§TBXH­TT  µy ng 4/4/1995  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éivÒ   íng dÉn  ét  è  iÒu    ùc hiÖn  Òu  Ö  h  h   m s® ®Ó th   §i l B¶o  Ó m     éiban  hi x∙h   hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/1/1995  ña  Ýnh  ñ, tiÕta  c Ch ph     ®iÓ m   m ôc  I 1  II  Th«ng   è  ts 09/L§TBXH­TT  µy  ng 26/4/1996 cña  é     B Lao  ng  ®é ­Th¬ng    binh vµ  héivÒ   íng dÉn  Êp  µ        X∙    h   c v ghisæ b¶o  Ó m     éi. hi x∙h ­§èivíi êilao®éng       ng     nghØ  Öc  ëng  Õ     î Êp  Êt  Öc  µm  îc vi h ch ®é tr c m vi l ®   c¨n  t¹  iÓ m   m ôc    cø  i ® 1  IITh«ng    è  t s 10/L§TBXH­TT  µy  ng 22/5/1996  ña  é   cB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivÒ   íng dÉn      X∙    h   bæ sung  Öc  Êp, qu¶n  ývµ  vi c   l  sö  ông      ng. d sæ lao®é 2. Tr¶  êi ôc  cña    l  m 2  c«ng    trªnc¸cchøc  v¨n nªu      danh  gi¸m  c, phã  ®è   gi¸m  ®èc, kÕ     ëng    Þ  ê      to¸ntr ®Ò ngh ch v¨n b¶n  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ,khidoanh  c Th t   ph     nghiÖp  ∙  µn  µnh  å  ¬    Õt  ® ho th h s gi¶iquy cho  i îng  ëng  ®è t h theo NghÞ   nh   ®Þ sè 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2002  ña  Ýnh  ñ  ×  c Ch ph th doanh  nghiÖp  Õn ti   hµnh  öi hå  ¬  g   s cho    ¬  c¸c c quan  theo quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  è  ®Þ ti§i 11  ®Þ s 85/2002/Q§­ BTC   µy  ng 1/7/2002 cña  é  µichÝnh.   BT 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2