intTypePromotion=1

Công văn 2324/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Công văn 2324/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2324/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2324/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  lao ® é n g  ­ th¬ n g  binh v µ  x∙ h éi  s è  2324/L§T B X H­L § V L   g µ y  17 th¸ng 7 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c  n v gi¶i u y Õ t  h Õ  ® é   è i víi g êi lao ® é n g  d «i d  q c ®  n K Ý nh   öi:Bé   g   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttriÓn    n«ng  th«n Tr¶  êi l  C«ng    è  v¨n s 1478/BNNPTNT   µy  ng 11/6/2003  ña  ý  é   Ò   éi c qu B v n   dung      Ých yÕu, Bé  ghië tr     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éicã    Õn      x∙h   ý ki nh sau: 1.Tr¶  êi ôc  cña    l  m 1  c«ng    trªn. v¨n nªu  ­ Néi    dung  ¹ch  u   g ®Ç dßng  thø  Êt:Theo  nh   quy  nh  ¹  Õtc  iÓ m     ®Þ ti   ® ti 1 m ôc    IITh«ng   è  ts 11/2002/TT­BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002 ®∙  îcsöa  æi,bæ    ®  ®   sung  ¹ m ôc  Th«ng   è  ti   5  ts 11/2003/TT­BL§TBXH   µy  ng 22/5/2003  ña  é     c B Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi,n Õu  êigian  v X∙    th   tham    îp      ng    íc gia h t¸clao ®é ën   ngoµi® îcdoanh     nghiÖp  µ   íchoÆc   ©n  Nh n   ng s¸ch Nhµ   ícViÖtNam    ¬ng    n    tr¶l th×  êigian    îc tÝnh    ëng  îcÊp  Êt  Öc  µm  th   ®ã ®   ®Ó h tr  m vi l theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­  éi  N dung  ¹ch  u   g ®Ç dßng  thø    µ    hai v ba: Theo quy  nh   ¹  Ó m     ®Þ t i§i b Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  2  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2002  µ  iÓ m     v® 5 m ôc  Th«ng   è  1  ts 11/2002/TT­BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002  ña  é   c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héin Õu  êilao ®éng  i    ng  îp t¸cnícngoµivÒ   íc   X∙    ng     ® lao ®é h         n  m µ   ¬  c quan  ò  c kh«ng  ã  Õt  nh  Õp  Ën  µ  c quy ®Þ ti nh v kh«ng  è  Ý viÖc  µm  b tr   l th× kh«ng  Ó  ã    th c tªntrong danh    s¸ch th ng    ê xuyªn cña    doanh  nghiÖp  îcdo  ®  vËy  kh«ng  éc ®èi t ng ¸p dông  thu    î     NghÞ   nh  trªn. ®Þ nªu  2. Tr¶  êi ôc  cña    l  m 2  c«ng    v¨n nªu trªn:  Theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ®Þ ti  4  I Th«ng   è  t s 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002  Õu  Ón  ông  õ ngµy  n tuy d t  30/8/1990 trë®i  µ       m kh«ng    nh  ô  Ó  ¹  îp ®ång    ng  x¸c ®Þ c th lo i   h lao ®é theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët® îc¸p dông  lu       cho  õng  êikú  × kh«ng  éc ®èi t ng ¸p t th   th   thu    î     dông  Þ  nh  trªn. ngh ®Þ nªu  3. Tr¶  êim ôc  cña    l  3  C«ng    v¨n nªu trªn:  Theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti §i 1  ®Þnh  è  41/2002/N§­   µy  s  CP ng 11/4/2003  ña  Ýnh  ñ  µ  iÓ m   m ôc   c Ch ph v ® 1  I Th«ng   è  ts 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,c¸cn«ng  ©m  êng    ¾p  Õp  ¹ lao®éng  Õu  ã    ng    X∙      l tr khis x l    i n c lao ®é d«id  × kh«ng  éc ®èi t ng ¸p dông  Þ  nh  trªn.   th   thu    î     ngh ®Þ nªu  4. Tr¶  êim ôc  cña    l  4  c«ng    v¨n nªu trªn:  Theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  4  1 NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2003  ña  Ýnh  ñ  µ  Õtb  c Ch ph v ti   ®iÓ m   m ôc   1  ITh«ng   è  ts 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002  ña  é     c B Lao ®éng  Th¬ng  ­  binh  µ  héi n Õu   v X∙    v¨n phßng  tæng c«ng    ùc  Ön  Ön  ty th hi bi ph¸p  ¬  Êu  ¹  cc l itheo  ×nh  h thøc  îp  Êt, s¸t nhËp  îc c¬  h nh     ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  phª  Öt  ×  éc  i  îng  dông  Þ   nh  duy th thu ®è t ¸p  ngh ®Þ nªu    Õu    trªn(n ®ñ ®iÒu  Ön). ki  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2