Công văn 2342/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
24
lượt xem
1
download

Công văn 2342/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2342/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về biên lai thu phí, lệ phí hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2342/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2342/TCT-PCCS NGµY 19 TH¸NG 7 N¡M 2005 VÒ BI£N LAI THU PHÝ, LÖ PHÝ HµNG H¶I KÝnh göi: Côc Hµng h¶i ViÖt Nam Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 595/CHHVN-TC ngµy 26/04/2005 cña Côc Hµng h¶i ViÖt Nam vÒ viÖc biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i; Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. T¹i ®iÓm 1, môc A, phÇn IV Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/07/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ quy ®Þnh: “Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ cã nhu cÇu sö dông chøng tõ thu phÝ, lÖ phÝ kh¸c víi mÉu chøng tõ quy ®Þnh chung th× ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ c¬ quan thuÕ cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt theo chÕ ®é quy ®Þnh”. C¨n cø quy ®Þnh nªu trªn vµ theo ®Ò nghÞ cña Côc Hµng h¶i ViÖt Nam, Tæng côc ThuÕ nhÊt trÝ ®Ó Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng thùc hiÖn in biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i theo mÉu thèng nhÊt chung do Côc Hµng h¶i thiÕt kÕ. Biªn lai ®îc in trªn giÊy khæ A4 cã s½n c¸c-bon ®Ó c¸c C¶ng vô khi nhËn biªn lai tõ Côc ThuÕ cã thÓ in qua m¸y vi tÝnh. 2. C¸c chØ tiªu söa ®æi so víi mÉu cña Côc Hµng h¶i ViÖt Nam: - Tõ biªn lai dÞch sang tiÕng Anh lµ Receipt, kh«ng dïng tõ Invoice nh mÉu cña Côc Hµng h¶i ViÖt Nam. - Bá chØ tiªu c¸c kho¶n thu kh¸c (Other fees). - Bá chØ tiªu PhÝ b¶o ®¶m hµng h¶i (Biªn lai thu phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i vÉn do Tæng côc ThuÕ in, ph¸t hµnh). 3. C¸c C¶ng vô ph¶i sö dông, b¶o qu¶n biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 30/2001/Q§-BTC ngµy 13/04/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é in, ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc Hµng h¶i ViÖt Nam biÕt vµ thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản