Công văn 2343/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
4
download

Công văn 2343/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2343/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc nộp lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2343/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 2343 TCT/NV4 ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc nép lÖ phÝ tríc b¹ KÝnh göi : Côc thuÕ tØnh Th¸i Nguyªn Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 208/CV-CT ngµy 22/5/2002 cña Côc ThuÕ tØnh Th¸i Nguyªn vÒ kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ (LPTB), Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: Theo ®iÓm 4, môc II Th«ng t sè 28/2000/TT-BTC ngµy 18/4/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP ngµy 21/12/1999 cña ChÝnh phñ vÒ LPTB th× tæ chøc, c¸ nh©n cã tµi s¶n thuéc ®èi tîng chÞu LPTB cã tr¸ch nhiÖm kª khai, nép ®Çy ®ñ, ®óng h¹n LPTB theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ. §Ó phï hîp víi thùc tÕ th× tæ chøc c¸ nh©n cã tµi s¶n (ngêi) cã thÓ uû quyÒn cho c¬ së kinh doanh xe m¸y, « t« (c¬ së kinh doanh) nép thay LPTB. ViÖc nép thay LPTB, ngoµi thñ tôc, hå s¬ theo quy ®Þnh cßn ph¶i cung cÊp cho c¬ quan ThuÕ: - GiÊy uû quyÒn nép thay lÖ phÝ tríc b¹, ghi râ: tªn vµ ®Þa chØ, sè chøng minh nh©n d©n (nÕu lµ c¸ nh©n) cña ngêi uû quyÒn, tªn c¬ së kinh doanh ®îc uû quyÒn nép thay LPTB. - GiÊy giíi thiÖu nép LPTB cña c¬ së kinh doanh cÊp cho ngêi trùc tiÐp nép thay LPTB, chøng minh nh©n d©n cña ngêi trùc tiÕp nép thay LPTB. Trong trêng hîp Uû quyÒn nép thay LPTB nh trªn th× tê khai LPTB sÏ do ngêi ®îc uû quyÒn kª khai vµ ký vµo tê khai (ngêi uû quyÒn kh«ng trùc tiÕp kª khai, nªn kh«ng ph¶i ký) vµ hå s¬ LPTB ph¶i lu kÌm theo giÊy uû quyÒn, giÊy giíi thiÖu nép LPTB.
Đồng bộ tài khoản