intTypePromotion=1

Công văn 2353/TCTNV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
1
download

Công văn 2353/TCTNV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2353/TCTNV1 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2353/TCTNV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 2353 TCT/NV1 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc khÊu trõ thuÕ GTGT KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh T©y Ninh Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 367 CT/TQD ngµy 15/05/2002 cña Côc thuÕ T©y Ninh vÒ viÖc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®èi víi ho¸ ®¬n thuÕ GTGT, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø quy ®Þnh tai ®iÓm 1.2b môc III phÇn B vµ quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1, ®iÓm 5.1 môc IV phÇn B Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT th× trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh mua hµnh ho¸ lµ n«ng, l©m, thuû s¶n ch- a qua chÕ biÕn cña c¬ së s¶n xuÊt thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT ë kh©u s¶n xuÊt b¸n ra cã ho¸ ®¬n GTGT, nhng dßng thuÕ xuÊt GTGT kh«ng ghi th× c¬ së mua ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo theo tû lÖ 3% trªn gi¸ mua theo ho¸ ®¬n GTGT. Tæng côc thuÕ tr¶ lêi ®Ó Côc thuÕ tØnh T©y Ninh biÕt, híng dÉn ®¬n vÞ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2