Công văn 2356/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
24
lượt xem
1
download

Công văn 2356/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2356/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2356/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 2356 TCT/NV7 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc chÝnh s¸ch thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh L©m §ång Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 49/CT-NV ngµy 16/1/2002 cña Côc thuÕ vÒ viÖc xin ý kiÕn chØ ®¹o thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ SD§NN, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1/ VÒ miÔn thuÕ nhµ ®Êt ®èi víi c¸c hé ®îc miÔn thuÕ SD§NN ë c¸c x· thuéc ch¬ng tr×nh 135, Tæng côc thuÕ ®ang b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt quyÕt ®Þnh, tríc m¾t ®Ò nghÞ Côc thuÕ thùc hiÖn miÔn gi¶m thuÕ nhµ ®Êt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2/ ChÝnh s¸ch thu tiÒn thuª ®Êt kh«ng cã quy ®Þnh viÖc gi¶m miÔn tiÒn thuª ®Êt trong trêng hîp n«ng s¶n bÞ gi¶m gi¸, v× vËy ®¬n vÞ thuª ®Êt dïng vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bÞ thiÖt h¹i do gi¶m gi¸ kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc xÐt gi¶m miÔn tiÒn thuª ®Êt. 3/ Kho¶n 3 §iÒu 14 Ch¬ng V NghÞ ®Þnh sè 74/CP ngµy 25/10/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp quy ®Þnh: "§Êt khai hoang lµ ®Êt cha bao giê ®îc dïng vµo s¶n xuÊt hoÆc ®· bÞ bá hoang Ýt nhÊt 5 n¨m tÝnh ®Õn thêi ®iÓm khai hoang ®a vµo s¶n xuÊt, nªu trång c©y hµng n¨m ®îc miÔn thuÕ 5 n¨m (trång trªn ®Êt khai hoang ë miÒn nói, ®Çm lÇy vµ lÊn biÓn ®îc miÔn thuÕ 7 n¨m), nÕu trång c©y l©u n¨m ®îc miÔn thuÕ trong thêi gian x©y dùng c¬ b¶n vµ céng thªm 3 n¨m kÓ tõ khi b¾t ®Çu cã thu ho¹ch (trång trªn ®Êt khai hoang ë miÒn nói, ®Çm lÇy vµ lÊn biÓn ®îc c«ng thªm 6 n¨m), nÕu trång c¸c lo¹i c©y l©u n¨m thu ho¹ch mét lÇn th× kÓ tõ khi b¾t ®Çu cã thu ho¹ch míi ph¶i nép thuÕ b»ng 4% gi¸ trÞ s¶n lîng thu ho¹ch. §Êt b·i båi ven s«ng, ven biÓn, ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n dïng vµo s¶n xuÊt ®îc ngay, ®Êt do ®èt n¬ng rÉy ®Ó s¶n xuÊt sÏ kh«ng ®îc coi lµ ®Êt khai hoang vµ kh«ng ®îc miÔn thuÕ." Theo quy ®Þnh trªn, th× diÖn tÝch ®Êt cña hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp do tríc ®©y ph¸ rõng, ®èt n¬ng, lµm rÉy ®Ó s¶n xuÊt, vµ nay ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn ph©n ®Þnh lµ ®Êt s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× diÖn tÝch ®Êt nµy sÏ kh«ng ®îc coi lµ ®Êt khai hoang vµ kh«ng ®îc miÔn thuÕ SD§NN theo Kho¶n 3 §iÒu 14 Ch- ¬ng V NghÞ ®Þnh sè 74/CP trªn. Tæng côc thuÕ ®Ò nghÞ Côc thuÕ tØnh L©m §ång chØ ®¹o vµ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¶m, miÔn thuÕ SD§NN ë ®Þa ph¬ng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Đồng bộ tài khoản