Công văn 2369/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 2369/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2369/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2369/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh - tæng côc thuÕ sè 2369 TCT/NV4 ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc lÖ phÝ tríc b¹ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua mét sè Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè cã c«ng v¨n ph¶n ¶nh nhng víng m¾c trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 47/2003/N§-CP ngµy 12/5/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP ngµy 2l/12/1999 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹ (LPTB) vµ Th«ng t sè 55/2003/TT-BTC ngµy 4/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 47/2003/N§-CP. Tæng côc thuÕ gi¶i thÝch vµ lµm râ mét sè néi dung cô thÓ nh sau: 1. Môc tiªu cña viÖc söa ®æi, bæ sung §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP lµ nh»m h¹n chÕ viÖc ®¨ng ký, sö dông xe t« con vµ xe m¸y t¹i c¸c khu vùc thµnh phè vµ thÞ x·, gãp phÇn b¶o ®¶m an toµn giao th«ng ®« thÞ. Do ®ã, t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 47/2003/N§-CP ngµy l2/5/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh: "Trêng hîp chñ tµi s¶n trªn ®· kª khai, nép LPTB theo tû lÖ thÊp h¬n 5%, sau ®ã chuyÓn giao cho tæ chøc, c¸ nh©n ë ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy (khu vùc thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, thµnh phè thuéc tØnh vµ thÞ x· n¬i Uû ban nh©n d©n tØnh ®ãng trô së) th× nép LPTB theo tû lÖ 5%. C¨n cø quy ®Þnh trªn ®©y th× LPTB nép tõ lÇn thø 2 trë ®i ®îc ph©n biÖt nh sau: a) Trêng hîp chñ tµi s¶n ®· nép LPTB thÊp h¬n 5% tríc ngµy NghÞ ®Þnh sè 47/2003/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh (1l/6/2003), sau ®ã chuyÓn giao cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c th× ngêi nhËn tµi s¶n nép LPTB nh sau: - NÕu ngêi nhËn tµi s¶n vµ ngêi giao tµi s¶n ë cïng khu vùc quy ®Þnh møc thu LPTB lÇn ®Çu lµ 5% th× nép LPTB lÇn thø 2 theo tû lÖ 2% ®èi víi «t«, 1% ®èi víi xe m¸y. - NÕu ngêi nhËn tµi s¶n ë khu vùc quy ®Þnh møc thu LPTB lÇn ®Çu thÊp h¬n 5% th× nép LPTB lÇn thø 2 theo tû lÖ 2% ®èi víi «t«, 1% ®èi víi xe m¸y. - NÕu ngêi giao tµi s¶n ë khu vùc quy ®Þnh møc thu LPTB lÇn ®Çu thÊp h¬n 5%, cßn ngêi nhËn tµi s¶n ë khu vùc quy ®Þnh møc thu LPTB lÇn ®Çu lµ 5% th× nép LPTB lÇn thø 2 theo tû lÖ 5%. VÝ dô 1: ¤ng A ë Hµ Néi nép LPTB xe m¸y vµo ngµy 20/5/2003 lµ 2%, sau ®ã «ng A b¸n xe nµy cho «ng B th×: - NÕu «ng B còng ë Hµ Néi hoÆc «ng B ë thµnh phè Hå ChÝ Minh (®Òu cïng khu vùc quy ®Þnh møc thu LPTB lÇn ®Çu 5%) th× «ng B nép LPTB 1%. - NÕu «ng B ë thÞ x· Hång LÜnh tØnh Hµ TÜnh (khu vùc quy ®Þnh møc thu LPTB lÇn ®Çu thÊp h¬n 5%) th× «ng B nép LPTB 1%.
  2. 2 VÝ dô 2: «ng K ë thÞ x· S¬n T©y - tØnh Hµ T©y nép LPTB xe m¸y vµo ngµy 10/6/2003 lµ 2%, sau ®ã b¸n xe nµy cho «ng T th×: - NÕu «ng T còng ë thÞ x· S¬n T©y hoÆc «ng T ë huyÖn Ch¬ng Mü - tØnh Hµ T©y (®Òu cïng khu vùc quy ®Þnh møc thu LPTB lÇn ®Çu 2%) th× «ng T nép LPTB 1%. - NÕu «ng T ë thÞ x· Hµ §«ng (thÞ x· n¬i Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y ®ãng trô së cã møc thu LPTB lÇn ®Çu 5%) th× «ng T nép LPTB 5%. b) Trêng hîp chñ tµi s¶n d· nép LPTB theo tû lÖ thÊp h¬n 5% kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 47/2003/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh (l1/6/2003 trë ®i), sau ®ã chuyÓn giao cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c th× ngêi nhËn tµi s¶n nép LPTB nh sau: - NÕu ngêi nhËn tµi s¶n ë khu vùc quy ®Þnh møc thu LPTB lÇn ®Çu 2% th× nép LPTB 2% ®èi víi « t«, 1% ®èi víi xe m¸y. - NÕu ngêi nhËn tµi s¶n ë khu vùc quy ®Þnh møc thu LPTB lÇn ®Çu 2% (khu vùc thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, thµnh phè thuéc tØnh vµ thÞ x· n¬i Uû ban nh©n d©n tØnh ®ãng trô së) th× nép LPTB 5%. 2. Xe t« con chë ngêi tõ 7 chç ngåi trë xuèng, ®îc hiÓu lµ xe con chë ngêi, kh«ng bao gåm xe lam vµ xe cã ca bin kÐp võa chë ngêi võa cã thïng chë hµng ho¸. Sè chç ngåi trªn xe «t« con ®îc tÝnh c¶ chç ngåi cña l¸i xe. Tæng côc ThuÕ ®Ò nghÞ côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè chØ ®¹o, thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 47/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ ®óng quy ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cßn cã víng m¾c cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Tæng côc ThuÕ ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản