Công văn 2371/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 2371/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2371/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm thành lập thanh tra xây dựng cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2371/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2371/VPCP-TCCB V/v thí điểm thành lập thanh Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007 tra xây dựng cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Kính - Bộ Nội vụ; gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2007 số 20/2007/NQ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2007 về thí điểm việc thành lập Thanh tra xây dựng cấp quận, huyện và phường, xã, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành trong tháng 5 năm 2007 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng cấp quận, huyện và cấp xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg và các PTTg CP; - Các Bộ: Xây dựng, Tư pháp; (Đã ký) - Thanh tra Chính phủ; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Xuân Phúc Văn Trọng Lý; Vụ: CN; Website CP; - Lưu: VT, TCCB(5). Hào.22
Đồng bộ tài khoản