Công văn 2377/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Công văn 2377/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2377/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nhượng xe tạm nhập miễn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2377/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña V¨n phßng ChÝnh phñ sè 2377/VPCP-KTTH ngµy 07-5-2002 vÒ viÖc chuyÓn nhîng xe t¹m nhËp miÔn thuÕ KÝnh göi: - Bé Tµi chÝnh, - Bé Th¬ng m¹i , - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, - Bé Ngo¹i giao, - Bé C«ng an, - Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng, - Bé Giao th«ng vËn t¶i, - Tæng côc H¶i quan. V¨n phßng ChÝnh phñ nhËn ®îc c«ng v¨n sè 1529/TM-PC ngµy 23-4- 2002 cña Bé Th¬ng m¹i, vÒ viÖc chuyÓn nhîng xe t¹m nhËp miÔn thuÕ (b¶n chôp c«ng v¨n kÌm theo), Phã Thñ tíng NguyÔn M¹nh CÇm thay mÆt Thñ t- íng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: Yªu cÇu c¸c Bé th¬ng m¹i, Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ ®Çu t phèi hîp víi Tæng côc H¶i quan rµ so¸t, ®iÒu chØnh, bæ sung ngay quy ®Þnh vÒ chuyÓn nhîng xe t¹m nhËp miÔn thuÕ theo ®óng ý kiÕn ®· chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 359/VPCP-KTTH ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ. ViÖc söa ®æi, bæ sung Th«ng t liªn bé sè 04/1996/TTLB ngµy 12-2-1996 cho phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay lµ tr¸ch nhiÖm vµ thuéc thÈm quyÒn c¸c Bé. V¨n phßng ChÝnh phñ xin th«ng b¸o ®Ó c¸c c¬ quan liªn quan biÕt, thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản