Công văn 238/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tính toán bù chi phí vật liệu xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La

Chia sẻ: Tu Kevin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
8
download

Công văn 238/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tính toán bù chi phí vật liệu xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 238/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tính toán bù chi phí vật liệu xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 238/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tính toán bù chi phí vật liệu xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 238/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn tính toán bù Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007 chi phí vật liệu xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La Kính gửi: Ban quản lý Dự án thuỷ điện Sơn La Theo Thông báo số 10/TB-BCĐNN ngày 02/11/2007 của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La về ý kiến kết luận của đồng chí Thái Phụng Nê, Phó trưởng ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La đối với việc hướng dẫn tính toán bù chi phí giá vật liệu xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc tính toán bù chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công và chi phí máy thi công công trình thuỷ điện Sơn La thực hiện trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, theo nguyên tắc bù trừ chi phí giữa thời điểm thực tế thi công công trình với thời điểm xác định chi phí trong giá hợp đồng (dự án được chỉ định thầu); Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu, giá dự toán được duyệt và các điều khoản trong hợp đồng được ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu; Giá hợp đồng là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện khối lượng công việc theo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và các yêu cầu khác qui định trong hợp đồng xây dựng. Trong hợp đồng các bên phải ghi rõ nội dung của giá hợp đồng, trong đó cần thể hiện các khoản thuế, phí, trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí có liên quan. Giá vật liệu: là giá vật liệu đến hiện trường xây dựng, được xác định phù hợp với công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình, là căn cứ để tính bù trừ chênh lệch vật liệu. Giá vật liệu phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh. Đối với công trình thuỷ điện Sơn La các bên liên quan căn cứ vào các nguyên tắc điều chỉnh nêu trên để điều chỉnh giá hợp đồng, giá dự toán, thanh toán và quyết toán theo quy định. Phương pháp điều chỉnh có thể áp dụng phương pháp bù trừ trực tiếp hoặc sử dụng công thức điều chỉnh giá (do các bên thống nhất). Ban quản lý Dự án thuỷ điện Sơn La theo hướng dẫn trên để triển khai thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH - BCĐNN Dự án thuỷ điện Sơn La (để b/c); - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Bộ Tài chính; - Bộ Công thương;
  2. - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Lưu VP - BXD, Viện KTXD; Vũ Thị Hòa - Vụ KTTC. TH.8.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản