Công văn 2389/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Công văn 2389/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2389/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2389/TCT-KK của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ------------------ Số: 2389/TCT-KK Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009 V/v: hoàn thuế giá trị gia tăng Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương Trả lời công văn số 4843/CT-KTr1 ngày 06/05/2009 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 9, Điểm 29 Mục II Phần A và Điểm 1.2(c) Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng; Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.9, Điểm 2 Mục II Phần A và Điểm 1.2(c2) Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế GTGT; Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 9 Mục II Phần A; Điểm 1.2(c3) và 1.2(c7) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng; Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế kiểm tra xác định cụ thể. Căn cứ vào tờ khai thuế GTGT từng tháng theo thời gian tương ứng với hiệu lực văn bản pháp luật Thuế để xác định số thuế GTGT được kê khai khấu trừ hoặc hoàn và số thuế thuế GTGT không được kê khai khấu trừ/ hoàn, theo đó số thuế GTGT của tài sản đầu tư phát sinh trước ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thì được tính khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính; đối với số thuế GTGT của tài sản đầu tư phát sinh từ ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thì được xử lý như sau: - Nếu Công ty mua tài sản cố định (TSCĐ) chỉ phục vụ cho hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào phát sinh do mua các TSCĐ này không được kê khai, khấu trừ mà tính vào nguyên giá TSCĐ. - Nếu Công ty mua TSCĐ phục vụ dùng chung cho cả hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và đối tượng chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ. Số thuế GTGT của tài sản đầu tư phát sinh kể từ ngày 1/1/2009 thì được tính khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết và căn cứ tình hình hoạt động của đơn vị để áp dụng chính sách thuế đúng quy định./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Văn Huyến
Đồng bộ tài khoản