Công văn 2396/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
2
download

Công văn 2396/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2396/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 04/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2396/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc H¶i quan sè 2396/TCHQ­KTTT  ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc thùc hiÖn  quyÕt ®Þnh 04/2005/Q§­BTC ngµy 18/01/2005 KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy   18/01/2005,   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   ®∙   ban   hµnh   QuyÕt ®Þnh sè 04/2005/Q§­BTC ngµy 18/01/2005 vÒ viÖc söa   ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng rîu nhËp  khÈu. Tuy nhiªn, viÖc triÓn khai thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy   cã ph¸t sinh víng m¾c trong  kh©u ®¨ng c«ng b¸o, Bé Tµi  chÝnh ®∙ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. Theo chØ ®¹o cña Bé   t¹i   Tê   tr×nh   ngµy   09/6/2005   cña   Tæng   côc   H¶i   quan,   ®Ó  thùc hiÖn ®óng cam kÕt quèc tÕ, Tæng côc H¶i quan híng  dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: C¸c l« hµng rîu nhËp khÈu ®¨ng ký tê khai víi c¬ quan  H¶i   quan   tõ   ngµy   01/01/2005   ®îc   ¸p   dông   thuÕ  suÊt   thuÕ  nhËp   khÈu   quy   ®Þnh   trong   QuyÕt   ®Þnh   sè   04/2005/Q§­BTC  ngµy 18/01/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh,  thµnh  phè  biÕt,   chØ   ®¹o   thèng  nhÊt   viÖc   thùc   hiÖn  ®ång  thêi th«ng  b¸o c«ng khai c«ng  v¨n  nµy  t¹i  c¸c  ®Þa  ®iÓm  lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó ngêi khai h¶i quan biÕt vµ thùc  hiÖn thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản