Công văn 2409/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
19
lượt xem
2
download

Công văn 2409/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2409/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện Công điện số 910/CP-NN ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2409/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 2409/Tc-tct ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2002 vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng ®iÖn sè 910/cp-nn ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2001 cña thñ tíng chÝnh phñ KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng C¨n cø ®iÓm 3 C«ng ®iÖn sè 910/CP-NN ngµy 5/10/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng thu phÝ, lÖ phÝ kiÓm dÞch ®éng vËt, thùc vËt khi xuÊt khÈu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 22/2000/Q§-BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé Tµi chÝnh vÒ møc thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt, Th«ng t sè 53/2001/TT-BTC ngµy 3/7/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y. Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n (trong níc vµ níc ngoµi) cã ®éng vËt, thùc vËt, s¶n phÈm ®éng vËt, thùc vËt xuÊt khÈu kÓ tõ ngµy C«ng ®iÖn sè 910/CP-NN ngµy 5/10/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ cã hiÖu lùc thi hµnh. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n (trong níc vµ níc ngoµi) cã ®éng vËt, thùc vËt, s¶n phÈm ®éng vËt, thùc vËt nhËp khÈu vµ c¸c trêng hîp kh¸c (kh«ng kÓ xuÊt khÈu) thùc hiÖn nép phÝ, lÖ phÝ kiÓm dÞch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh khi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn kiÓm dÞch vµ cÊp giÊy phÐp kiÓm dÞch.
Đồng bộ tài khoản