Công văn 242/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
3
download

Công văn 242/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 242/CP-KTTH của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 242/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  h Ý n h  p h ñ  sè 242/CP­K T T H  n g µ y 10  c th¸ng 3 n¨ m  1999  V Ò  viÖc t¨ng cê n g  c h Ø  ®¹o thùc hi Ö n  c¸c L u Ët thu Õ   íi m KÝnh      göi:­ C¸c Bé,  quan  c¬  ngang  vµ  quan  Bé  c¬  thuéc ChÝnh   phñ ­ Uû     ban nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ­ ¬ng Qua    haith¸ng tr     iÓn khaithùc hiÖn        c¸c LuËt thuÕ        míi,bíc ®Çu   ®¶m   ®∙  b¶o  îcyªu  ®   cÇu  cña ChØ  thÞ  44/CT­   sè  TW ngµy  04/11/1998 cña  ChÝnh   Bé  trÞvÒ      t¨ngcêng  chØ  sù  ®¹o cña §¶ng trong viÖc    thùc hiÖn    LuËt thuÕ      gi¸trÞ  gia t¨ng vµ ChØ  thÞ sè 41/1998/CT­ TTg  ngµy 17/12/1998 cña Thñ t íng  ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  tiÕp tôctæ      chøc  thùc hiÖn      c¸cLuËt thuÕ    thÓ:   míicô  a) T×nh  h×nh s¶n  xuÊt,kinh    doanh    æn ®Þnh  ph¸ttr   vµ    iÓn,s¶n xuÊt  c«ng  nghiÖp  trong 2    th¸ng ®Çu     n¨m  1999    íc tÝnh t¨ng 10,8%  víicïng    so    kú  n¨m  íc.Kim  tr   ng¹ch  xuÊt khÈu    kim    t¨ng vµ  ng¹ch  nhËp khÈu  gi¶m  víicïng  so    kú,møc      siªunhËp  trong 02    th¸ng®Çu     n¨m  1999    lµthÊp  nhÊt kÓ      tõ®Çu   n¨m  1998      trël¹®©y. i b) Hµng hãa u  l th«ng    trªnthÞ  êng      tr kh¸ råirµo, hµng      néi ®Þa   më   ®∙  réng  thÞ phÇn    trªnthÞ  êng  tr trong      mét  m Æt   níc.Gi¸ c¶  sè  hµng, dÞch    vô  trong haith¸ng®Çu         n¨m  t¨ng,nhng  cã    thÊp h¬n cïng kú,kh«ng      g©y ®ét  biÕn  t¨ng gi¸vµ      g©y  bÊt    æn ®Þnh;  ®Õn  nay    gi¸nhiÒu  i lo¹ hµng ho¸,dÞch  ®∙    vô  gi¶m  xuèng b»ng  møc    gi¸cuèin¨m    1998. c) ViÖc  iÓn khai thùc    tr     hiÖn    c¸c LuËt  thuÕ    míi nh×n chung  îc nh©n  ®   d©n  ñng    hé, ®ång t×nh;c«ng    chøc,tuyªn truyÒn, chØ    t¸ctæ        ®¹o thùc hiÖn    kh¸ tèt;     viÖc chuÈn  c¸cnéidung,®iÒu  bÞ        kiÖn  thùc hiÖn      kh¸ chu ®¸o  gi¶i vµ    quyÕt  tÝch cùc,cã    hiÖu  qu¶  nh÷ng  víng m ¾c     n¶y sinh nªn      c¸cLuËt thuÕ      míi ®∙  îcc¸cc¬    ®     së,doanh  nghiÖp thùc hiÖn    nghiªm  tóc. d) KÕt qu¶    vÒ Thu  ng©n s¸ch Nhµ    níc diÔn  b×nh  êng,    ra  th íc tÝnh 2  th¸ng ®Çu     n¨m 1999    ®¹t 12,1%  víikÕ  so    ho¹ch  n¨m  t¨ng 0,8%  víicïng  vµ    so    kú n¨m  íc. tr §¹t® îckÕt      qu¶  ban  ®Çu   trªnlµdo  sù    nªu      cã  l∙nh®¹o,chØ    ®¹o  chÆt    chÏ cña  ChÝnh    Bé  trÞ,ChÝnh  phñ, cÊp    chÝnh    uû, vµ  quyÒn   c¸c cÊp  ®Þa   ë  ph­ ¬ng  trong  viÖc  iÓn khai thùc  tr     hiÖn    c¸c nhiÖm     vô, môc       tiªukÕ ho¹ch  ph¸t  tr   iÓn kinh tÕ        n¨m    ­ x∙héi   1999    nãichung  còng  viÖc  iÓn khaithùc hiÖn  nh  tr       c¸c LuËt  thuÕ      míi nãi riªng.Tuy    nhiªn nh÷ng    khã  kh¨n, phøc      t¹p trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn        c¸cLuËt thuÕ      míicßn  nhiÒu  nÒn  do  kinh tÕ      ¶nh    nícta bÞ  h­ ëng cuéc  khñng  ho¶ng  tµichÝnh    vÒ    ­ tiÒn tÖ    trong khu    vùc,thiªntaili         ªntiÕp   x¶y    Æt   ra;m kh¸c,do  hiÓu    sù  biÕtvÒ    môc  ®Ých, ý    nghÜa, néidung,kü        thuËt   nghiÖp  qu¶n      vô  lýc¸c LuËt thuÕ    míi cña  nhiÒu  ngêi,kÓ   mét  c¸n      c¶  sè  bé, c«ng  chøc  Nhµ    níc,nhµ  qu¶n    lýdoanh  nghiÖp  cßn  chÕ,  h¹n  thiÕu  s©u s¾c.   Bªn c¹nh    sù  ®ã do  quan  t©m  chØ  ®¹o  cña mét  Bé,  sè  ngµnh, ®Þa     ph¬ng  trong tr     iÓn khaithùc hiÖn      cha    tèt,cßn  kho¸n tr¾ng    cho ngµnh   tµichÝnh  vµ  ngµnh  thuÕ.    Nh÷ng  khã kh¾n,  víng m ¾c       ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn           
  2. 2 c¸c LuËt thuÕ        míicßn nhiÒu,®ßi      háiph¶icã      tinhthÇn  tr¸chnhiÖm   quyÕt    vµ  t©m  cao, kh«ng    giao ®éng  nhng còng  kh«ng  îc chñ  ®   quan. §Ó     viÖc thùc   hiÖn    c¸c LuËt thuÕ        míi®¹tkÕt qu¶    tèt,Thñ íng ChÝnh  t   phñ  cÇu      yªu  c¸c Bé, ngµnh,®Þa    ph¬ng tiÕp tôcchØ      ®¹o,thùc hiÖn          tètc¸cc«ng  viÖc sau: 1. §Èy    m¹nh h¬n n÷a c«ng    t¸chíng dÉn, tuyªntruyÒn  ý        vÒ  nghÜa, môc    ®Ých, t¸cdông,néidung          cña    c¸cLuËt thuÕ      míi,trong ®ã    chó  tuyªntruyÒn, ý      híng dÉn    vÒ quy tr×nh nghiÖp  qu¶n    vô  lý thu thuÕ; ghi chÐp,  dông        sö  ho¸ ®¬n, chøng    tõ;nghiÖp  kª khaithuÕ, nép  vô        thuÕ; quy    tr×nh nghiÖp  hoµn    vô  thuÕ;miÔn, gi¶m      thuÕ. 2. TËp    trung chØ    ®¹o  gióp    vµ  c¸c doanh nghiÖp  s¾p  xÕp  i l¹ s¶n    xuÊt,  x©y dùng  ph¬ng  kinh doanh, xö      ¸n      lýgi¸®Çu   vµo, ®Çu   hîp      cÇu    ra  lývíiyªu  n©ng  cao n¨ng suÊt,chÊt l      îng,hiÖu qu¶, tiÕtkiÖm   thùc hiÖn      vµ    nghiªm    c¸c LuËt thuÕ    míi. 3. Qu¶n        lý tètthÞ  êng, b¶o  tr   ®¶m  cho  hµng  ho¸ u  l th«ng  b×nh  êng, th   chèng  ®Çu     c¬, bu«n  lËu.Thêng    xuyªn  theo    dâi diÔn  biÕn    thÞ  êng  gi¸c¶  tr ®Ó   biÖn  cã  ph¸p  chØ  ®¹o, qu¶n      phï hîp,linh ho¹t,t¹o ®iÒu    lý gi¸c¶            kiÖn  thuËn    lî cho  i s¶n  xuÊt,kinh doanh  ph¸ttr       vµ    iÓn,®ång    thêikh«ng    ®Ó x¶y  ra  ®ét biÕn      hµng  vÒ gi¸c¶  ho¸,dÞch      vô; chØ  ®¹o    gi÷ v÷ng    gi¸sµn thu mua   m Æt   hµng      lóa,g¹o cña n«ng  d©n. Tæ     chøc   îng kiÓm    tr lùcl   trathÞ  êng,gi¸c¶;       xö    lýnghiªm    êng      c¸ctr hîp viph¹m  gi¸nh:Tù  vÒ      ®éng  n©ng      Æt   gi¸c¸cm hµng  do Nhµ    nícqu¶n   lý;Kh«ng  niªm  yÕt    b¸n kh«ng  gi¸vµ    ®óng    gi¸niªm yÕt. 4. C¸c      Bé, ngµnh chñ  ®éng  phèihîp vµ      kÞp        thêi®Ò ra nh÷ng  biÖn ph¸p   gi¶iquyÕt,xö        lýnh»m       th¸ogì nh÷ng  khã kh¨n,víng m ¾c         ph¸tsinh trong qu¸       tr×nh thùc hiÖn        c¸c LuËt thuÕ      lýnh÷ng    míi.Khi xö    víng m ¾c     ph¶iqu¸n  iÖt   tr   vµ b¶o ®¶m     c¸c môc    cÇu  tiªu,yªu  cña      c¸c luËtthuÕ    nh÷ng  míivµ  quy ®Þnh  trongc¸cv¨n b¶n        ph¸p luËtvÒ      thuÕ. 5. Ban    chØ  ®¹o  iÓn khaithùc hiÖn    tr       c¸c LuËt thuÕ    i       míit¹ c¸c Bé, ngµnh    vµ ®Þa   ph¬ng  ph¶icã    ch¬ng  tr×nh,biÖn    ph¸p chØ  ®¹o  thÓ, s¸tthùc tÕ; cô          nh»m   n©ng  cao  chÊt l ho¹t®éng   îng    cña Ban  chØ  ®¹o  thùc hiÖn  vµ    nghiªm  tóc nh÷ng nhiÖm  vô ®∙ ®Ò  ra trong ChØ  thÞ sè 41/1998/CT­ TTg  ngµy  17/12/1998  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ; ®ång    b¸o      thêicã  c¸o ®Þnh  10  kú  ngµy  mét  t×nh  lÇn  h×nh  iÓnkhaithùc hiÖn      tr       c¸cluËtthuÕ   míi,ph¶n  nh÷ng  ¸nh  khã  kh¨n, víng  ¾c     m trong  qu¸ tr×nh  thùc hiÖn  cña  Bé, ngµnh  ®Þa   vµ  ph¬ng  m×nh   cho Thêng   trùc Ban  chØ   ®¹o  iÓn khai thùc  tr     hiÖn    c¸c LuËt  thuÕ    míi cña ChÝnh  phñ  (®Æt  i Tµi chÝnh) ®Ó   t¹ Bé      nghiªncøu, xö        lýkÞp    thêinh÷ng  khã  kh¨n víng  ¾c,  m hµng  th¸ng Ban    chØ  ®¹o cña ChÝnh  phñ  tæng  hîp b¸o  c¸o Thñ íng ChÝnh    t   phñ. NhËn  îc c«ng  nµy, yªu  ®   v¨n    cÇu    c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  iÓn khai tr     ngay    c¸cc«ng  viÖc  trªn®Ó   nªu    thùc hiÖn        tètc¸c LuËt thuÕ          míi,t¹o®µ thuËn  lîcho    i viÖc  phÊn ®Êu  hoµn  thµnh    c¸cnhiÖm     vô,môc    ho¹ch ph¸ttr   tiªukÕ      iÓn kinhtÕ       dù      ­x∙héivµ  to¸nng©n  s¸ch n¨m    1999.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản