intTypePromotion=1

Công văn 242/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
142
lượt xem
12
download

Công văn 242/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 242/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc phạt vi phạm trả lãi tiền vay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 242/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  242/CV­N H N N 1   N h s n g µ y 25 th¸ng 3 n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c p h ¹t vi p h ¹ m   th êi ¹ n tr¶ l∙i Ò n vay  h  ti KÝnh  öi:­ Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  g    h th m  doanh,Ng ©n   µng  Çu    h § t            vµ    iÓnViÖtNam,  ©n  µng    iÓnNhµ             ph¸ttr     Ng h ph¸ttr            ®ång            b»ng  s«ng  öu  C Long,    ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn,      h th m   ph  ­Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi,      Ng h n   ­Ng ©n  µng  ªndoanh,    h li      Quü   Ýn  ông  ©n  ©n   ­  td nh d TW,  ü   Ýn  ông    Qu t d khu vùc. Theo    Þ  ña  ét  è  ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  µ   íc ®Ò ngh c m s Ng h Th m  h Nh n   ViÖt Nam   íng  Én  Öc  ¹tvi ph¹m  êih¹n      Òn    h d vi ph     th   tr¶ l∙ ti vay  i  íikh¸ch  i ®è v   hµng    nh sau: Theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hiÖn  µnh, c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i, lu   h    h Th m  Ng ©n   µng  Çu   µ  h § t v ph¸ttr Ón ViÖt Nam,  ©n   µng   i     Ng h ph¸ttr Ón Nhµ   ng   i   ®å b»ng  s«ng  öu  C Long, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d TW,  ü   Ýn  ông  Qu t d Khu  ùc  v vµ kh¸ch hµng  îctho¶ thuËn    ®    trong hîp ®ång  Ýn  ông  Öc  ¹tviph¹m  êi    td vi ph     th   h¹n tr¶l∙tiÒn vay  i víi      i  ®è     kh¸ch hµng.Møc  ¹tviph¹m  êih¹n      Òn vay      ph     th   tr¶l∙ti   i tÝnh  theo  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m (%)  ña  è    Òn  c s l∙ ti vay    ¹m  êih¹n    ng  i vi ph th   tr¶nh møc   ¹tcao  Êt kh«ng    ph   nh   qu¸ 5%. C¸c  chøc  Ýn  ông  ãitrªnc¨n  vµo  tæ  td n     cø  ® Æc   iÓ m,  iÒu  Ön  ® ® ki kinh  doanh  ña  × nh,  i  îng  cm ®è t kh¸ch  µng  µ  h v møc   ®é     ¹m  ña  viph c kh¸ch  µng    h ®Ó tho¶  Ën  Ò   thu v møc   ¹tsao  ph   cho  îp  ý,phï h l    hîp lîÝch  ña       i c haibªn. Sè   Òn  ¹t® îc tÝnh  ti ph     b»ng    (=)Møc   ¹t(tûlÖ  ®∙  ph     %)  tho¶  Ën  thu trong  hîp ®ång  Ýn  ông  ©n  íi   è    Òn vay    ¹m  êih¹n tr¶.   td nh v   S l∙ti   (x) i viph th      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2