Công văn 2435/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
10
download

Công văn 2435/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2435/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2435/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ---------------------- Số: 2435/TCT-TNCN Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2009 V/v: hoàn thuế TNCN cho đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long Trả lời công văn số 366/CT-QLTTNCN ngày 29/5/2009 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đề nghị hướng dẫn giải quyết Hồ sơ hoàn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và hoàn trả tiền thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về Hồ sơ hoàn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao: đề nghị Cục Thuế hướng dẫn thực hiện theo điểm 6, Mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Riêng mẫu Đề nghị hoàn thuế/phí mẫu số 01/HTBT (ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) được thay bằng Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước mẫu số 05/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính). 2. Về vấn đề hoàn thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng: ngày 16/12/2008, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 122/2008/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn chế độ thu nộp thuế Thu nhập cá nhân đối với các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch nêu trên thì đối tượng nộp thuế TNCN trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng không phải đăng ký thuế được áp dụng trong trường hợp đối tượng nộp thuế chỉ có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền nhận được từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Việc đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế đều được thực hiện thông qua đơn vị chi trả thuộc Bộ Quốc phòng. Các đối tượng này nếu có các khoản thu nhập chịu thuế khác thì thực hiện kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, trường hợp của ông Võ Xuân Hưng là đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng, nếu có các khoản thu nhập chịu thuế khác thì phải thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế và hoàn trả số thuế nộp thừa theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT- BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Ban PC, CST; - Lưu: VT, TNCN. Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản