Công văn 2443/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 2443/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2443/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng ổ cứng máy vi tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2443/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc thuÕ sè 2443 TCT/NV3 ngµy 4 th¸ng 07 n¨m 2003 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi æ cøng cña m¸y vi tÝnh KÝnh göi: C«ng ty TNHH VÜnh Trinh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè G§-06/03BGD-CV ngµy 24/06/2003 cña C«ng ty TNHH VÜnh Trinh kiÕn nghÞ vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi mÆt hµng æ ®Üa cøng m¸y vi tÝnh; Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø ®iÓm 2.6 Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; C«ng v¨n sè 5835 TC/TCT ngµy 4/06/2003 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng m¸y vi tÝnh vµ côm linh kiÖn m¸y vi tÝnh; th×: MÆt hµng æ ®Üa cøng (hard disk drives) cña m¸y vi tÝnh thuéc môc 2 C«ng v¨n sè 5835/TC-TCT ngµy 4/6/2003 nªu trªn, ®îc ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 5% (n¨m phÇn tr¨m). Tæng côc thuÕ tr¶ lêi ®Ó C«ng ty TNHH VÜnh Trinh ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản