Công văn 2445/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
17
lượt xem
2
download

Công văn 2445/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2445/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế bộ linh kiện xe máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2445/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 2445/TC H Q­K T T T   c q n g µy  27 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò   viÖc gi¸  tÝnh thu Õ   b é  linh kiÖn  xe  ¸ y m KÝnh   göi:Côc      h¶i quan  Thanh  Ho¸ Tr¶    lêiC«ng    134/CHQTH­NV   v¨n sè  ngµy 17/3/2003 cña Côc    H¶i quan  Thanh Ho¸  viÖc    vÒ  gi¸tÝnh thuÕ      linhkiÖn  m¸y  truythu bé    xe  nhËp khÈu  n¨m   2001 sau    khi trao ®æi      víiTæng  côc thuÕ  Bé    ­  Tµi chÝnh, Tæng     côc  H¶i  quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. Gi¸tÝnh      thuÕ      linhkiÖn  m¸y  c¸cdoanh  truythu bé    xe  do    nghiÖp  nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p n¨m 2001  îc ¸p  ®   dông    gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  theo        gi¸ghi trªnhîp  ®ång  ngo¹ith   ¬ng  nÕu  ®¸p  øng      ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn  quy  ®Þnh   iTh«ng   82/1997/TT­ t¹  t BTC  ngµy  11/11/1997; Th«ng   92/1999/TT­   t BTC  ngµy  24/7/1999 cña  TµichÝnh      Bé    trõ®iÒu  kiÖn    nî thuÕ nhËp  khÈu    ®èi víim Æt     hµng  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n  m¸y  nhËp  khÈu theo chÝnh  s¸ch  néi®Þa       ho¸ n¨m 2001.C¸c  êng      tr hîp sau vÉn        coilµnî thuÕ  kh«ng  îc¸p vµ  ®     dông    gi¸tÝnh thuÕ theo gi¸ghitrªnhîp ®ång  thÓ:           cô  ­ Nî    thuÕ nhËp khÈu  cña    Æt   c¸c m hµng  kh¸c kh«ng    ph¶ilµbé        linhkiÖn  xe    haib¸nh g¾n  m¸y; ­ Nî    thuÕ nhËp khÈu  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n m¸y  theo  chÝnh  s¸ch  nhËp    néi®Þa hãa nhËp khÈu kh«ng  thuéc ph¹m      vin¨m 2001; ­  thuÕ  Nî  nhËp  khÈu  linh kiÖn  hai b¸nh  bé    xe    g¾n  m¸y kh«ng theo  chÝnh  s¸ch    néi ®Þa  ho¸    linh kiÖn  g¾n   nh: bé    xe  m¸y  ®ång  nhËp  bé  khÈu  theo ph¬ng    thøc ® æi    hµng,tr¶c«ng..     . 2. C¸c      néidung kh¸c thùc hiÖn      theo  ®óng  híng dÉn  i   t¹ C«ng    674/   v¨n sè  TCT­NV3  ngµy  24/2/2003 cña  TµichÝnh.   Bé    Tæng  côc    H¶i quan  th«ng      b¸o ®Ó Côc    h¶iquan  Thanh  Hãa  biÕtvµ    thùc  hiÖn.
Đồng bộ tài khoản