Công văn 2445/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
3
download

Công văn 2445/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2445/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc dự án nghiên cứu khả thi "Xây dựng Sàn đấu giá chè" do AFD tài trợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2445/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2445/VPCP-QHQT V/v dự án nghiên cứu khả thi Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007 "Xây dựng Sàn đấu giá chè" do AFD tài trợ Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Thương mại; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Hiệp hội Chè Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2147/BKH-KTĐN, ngày 2 tháng 4 năm 2007) về dự án nghiên cứu khả thi "Xây dựng Sàn đấu giá chè" do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau: 1. Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu khả thi "Xây dựng Sàn đấu giá chè" của Hiệp hội Chè Việt Nam, dự kiến sử dụng 385.740 Euro viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Tăng cường Năng lực thương mại do AFD tài trợ. 2. Giao Hiệp hội Chè Việt Nam, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan nêu tại công văn số 2147/BKH-KTĐN, ngày 2 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện Dự án nghiên cứu khả thi và tiến hành tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai, Hiệp hội Chè Việt Nam cần phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Công ty Chè Việt Nam để Dự án nghiên cứu khả thi nêu trên đạt hiệu quả thiết thực. 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho AFD quyết định nêu trên để tài trợ cho Dự án. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Xuân Phúc Các Vụ: TH, NN, KTTH, Website Chính phủ; - Lưu: VT, QHQT(3).
Đồng bộ tài khoản