Công văn 2446/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
2
download

Công văn 2446/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2446/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế GTGT đối với hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2446/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh Sè 2446 TC/TCT ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2005 vÒ viÖc ThuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng liªn quan ®Õn së h÷u trÝ tuÖ KÝnh göi: - Uû ban kinh tÕ vµ Ng©n s¸ch cña Quèc héi - Uû ban Khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng cña Quèc héi - Ban D©n nguyÖn cña Quèc héi §ång kÝnh göi: - Bé T ph¸p - Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ - Héi ®ång Trung ¬ng Liªn hiÖp c¸c Héi khoa häc kü thuËt ViÖt Nam - Héi së h÷u c«ng nghiÖp ViÖt Nam Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña Liªn hiÖp c¸c héi khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam t¹i C«ng v¨n sè 837/VP ngµy 11/10/2004 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC; ý kiÕn cña Uû ban kinh tÕ vµ ng©n s¸ch cña Quèc héi t¹i C«ng v¨n sè 12141/UBKTNS ngµy 14/10/2004; ý kiÕn cña Bé T ph¸p t¹i C«ng v¨n sè 1750/TP-PLDS-KT ngµy 25/11/2004; ý kiÕn cña Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ t¹i C«ng v¨n sè 2648/BKHCN-PC ngµy 13/10/2004; ý kiÕn cña Uû ban khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng t¹i C«ng v¨n sè 777/UBKHCNMT11 ngµy 10/12/2004 ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn së h÷u trÝ tuÖ vµo danh môc ho¹t ®éng dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh xin cã ý kiÕn gi¶i tr×nh nh sau: - Theo quy ®Þnh t¹i Bé luËt D©n sù ViÖt Nam vµ luËt ph¸p cña nhiÒu n- íc th× së h÷u trÝ tuÖ bao gåm së h÷u c«ng nghÖ vµ b¶n quyÒn (quyÒn t¸c gi¶). - Theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 8 LuËt khoa häc vµ c«ng nghÖ th×: “DÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ c¸c ho¹t ®éng phôc vô viÖc nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ; c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn së h÷u trÝ tuÖ, chuyÓn giao c«ng nghÖ, c¸c dÞch vô vÒ th«ng tin, t vÊn, ®µo t¹o, båi d- ìng phæ biÕn, øng dông trÝ thøc, khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn.”
  2. 2 Thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt n Kho¶n 2 §iÒu 8 LuËt thuÕ GTGT, Kho¶n 6 §iÒu 42 NghÞ ®Þnh sè 81/2002/N§-CP ngµy 17/10/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt khoa häc vµ c«ng nghÖ; ®Ó khuyÕn khÝch dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ, t¹i Kho¶n 2 tiÕt n §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT quy ®Þnh: “dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ trõ c¸c dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy” ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%. HiÖn nay, do cha cã v¨n b¶n ph¸p quy nµo híng dÉn cô thÓ vÒ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn së h÷u trÝ tuÖ lµ dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ, v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn LuËt thuÕ GTGT gÆp khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn së h÷u trÝ tuÖ thuéc ®èi tîng ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%. NÕu ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5% ®èi víi tÊt c¶ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn së h÷u trÝ tuÖ sÏ më réng ®èi tîng ¸p dông thuÕ suÊt 5%, trong ®ã cã c¶ c¸c dÞch vô hiÖn nay ®ang thuéc ®èi tîng ¸p dông thuÕ suÊt 10% quy ®Þnh t¹i kho¶n 3.l, 3.t §iÒu 8 LuËt thuÕ GTGT nh: c¸c dÞch vô nh t vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ, lµm thñ tôc x¸c ®Þnh quyÒn së h÷u, xö lý tranh chÊp vÒ b¶n quyÒn t¸c gi¶, t¸c phÈm, quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp thuéc nhãm dÞch vô t vÊn ph¸p luËt, t vÊn tµi chÝnh, t vÊn kh¸c. KiÕn nghÞ vÒ viÖc ¸p dông thuÕ suÊt 5% ®èi víi c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn së h÷u trÝ tuÖ, chuyÓn giao c«ng nghÖ, tríc ®©y Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ®· cã ý kiÕn tham gia vµo dù th¶o NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT. Bé Tµi chÝnh ®· cã gi¶i tr×nh víi ChÝnh phñ t¹i B¶ng tæng hîp ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh kÌm theo Tê tr×nh sè 93 TTr/BTC ngµy 30/9/2003 (tr×nh kÌm theo). HiÖn nay, ngoµi kiÕn nghÞ cña Liªn hiÖp c¸c héi khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh còng nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña Trung t©m n¨ng suÊt ViÖt Nam vÒ viÖc ¸p dông thuÕ suÊt 5% ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng hÖ thèng chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO. §Ó thùc hiÖn quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT, LuËt Khoa häc vµ c«ng nghÖ, khuyÕn khÝch c¸c dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ, trong ®ã cã dÞch vô liªn quan ®Õn së h÷u trÝ tuÖ, tr¸nh c¬ chÕ xin cho, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ cã v¨n b¶n híng dÉn cô thÓ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn dÞch vô vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ. C¨n cø vµo v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ, Bé Tµi chÝnh sÏ híng dÉn ¸p dông thuÕ suÊt 5% ®èi víi dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ nªu trªn. Bé Tµi chÝnh xin b¸o c¸o Uû ban kinh tÕ vµ ng©n s¸ch cña Quèc héi, Uû ban Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng, Ban D©n nguyÖn cña Quèc héi.
Đồng bộ tài khoản