Công văn 2460/TC-QL-CS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 2460/TC-QL-CS của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2460/TC-QL-CS của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giá cho thuê đất đối với dự án đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2460/TC-QL-CS của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 2460/TC-QLCS ngµy 7 th¸ng 7 n¨m 1998 vÒ viÖc ®iÒu chØnh gi¸ cho thuª ®Êt ®èi víi dù ¸n ®Çu t níc ngoµi KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 12 QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC ngµy 24/2/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh B¶n quy ®Þnh tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn ¸p dông ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam: "... trong trêng hîp c¸c dù ¸n cã gi¸ thuª ®Êt ®· quy ®Þnh tríc quy ®Þnh nµy mµ qu¸ bÊt hîp lý ®îc UBND cÊp tØnh ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh th× cã thÓ ®îc Bé Tµi chÝnh xem xÐt ®iÒu chØnh", Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. §èi tîng ®îc ®iÒu chØnh: C¸c dù ¸n cã ®¬n gi¸ thuª ®Êt qu¸ bÊt hîp lý so víi ®¬n gi¸ thuª ®Êt tÝnh theo QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC ngµy 24/2/1998 cña Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh, cô thÓ mét sè trêng hîp nh sau: - Dù ¸n sö dông ®Êt khu d©n c n«ng th«n, ®Êt n«ng nghiÖp... tr íc ®©y ¸p dông gi¸ thuª ®Êt cña ®« thÞ nhãm V theo QuyÕt ®Þnh sè 1417 TC/TC§N ngµy 31/12/1994 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; - Dù ¸n ho¹t ®éng t¹i c¸c vïng khã kh¨n, vïng s©u, vïng xa, vïng cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t...; - C¸c dù ¸n kh¸c cã gi¸ cho thuª ®Êt qu¸ bÊt hîp lý. UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ c¸c dù ¸n ®· x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thuª ®Êt theo c¸c quyÕt ®Þnh tr íc ®©y víi ®¬n gi¸ thuª ®Êt tÝnh theo QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC ngµy 24/2/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, rµ so¸t tæng thÓ c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi trªn ®Þa bµn ®Þa ph¬ng trong c¸c n¨m qua, ®èi chiÕu ®¬n gi¸ thuª ®Êt gi÷a c¸c dù ¸n víi nhau vµ víi ®¬n gi¸ thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC ngµy 24/2/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, x¸c ®Þnh nh÷ng dù ¸n cã ®¬n gi¸ thuª ®Êt hiÖn hµnh qu¸ bÊt hîp lý xin ®iÒu chØnh cho phï hîp. Nh÷ng dù ¸n ®îc ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ thuª ®Êt lÇn nµy ph¶i trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC ngµy 24/2/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n ®¬n gi¸ thuª ®Êt quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. C¸c ®Þa ph¬ng nªn tæ chøc so¸t xÐt 1 lÇn cho tÊt c¶ c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn ®Þa ph¬ng ®Ó ®¶m b¶o sù hîp lý gi÷a c¸c dù ¸n, kh«ng nªn xem xÐt c¸ biÖt tõng dù ¸n dÉn ®Õn nh÷ng bÊt hîp lý míi; ®ång thêi cã c©n nh¾c víi c¸c dù ¸n cña c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c ®ang thùc hiÖn ë c¸c vïng gi¸p ranh ®Ó gi¶m tèi ®a nh÷ng bÊt hîp lý. 2. Thêi ®iÓm thùc hiÖn ®iÒu chØnh gi¸ thuª ®Êt:
  2. 2 Thêi ®iÓm ®iÒu chØnh gi¸ thuª ®Êt ®îc tÝnh tõ thêi ®iÓm QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC ngµy 24/2/1998 cña Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh cã hiÖu lùc thi hµnh. 3. Trêng hîp sau khi ®iÒu chØnh gi¶m gi¸ thuª ®Êt mµ doanh nghiÖp ®· tr¶ tríc tiÒn thuª ®Êt hoÆc tr¶ thõa tiÒn thuª ®Êt, th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1.6 §iÒu 9 QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC: "... Trêng hîp nép thõa tiÒn thuª ®Êt th× ®îc trõ vµo sè tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép cña kú tiÕp theo, nÕu kh«ng cã kú tiÕp theo th× ng©n s¸ch nhµ níc tho¸i tr¶ sè tiÒn nép thõa". §èi víi c¸c dù ¸n ®îc dïng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt gãp vèn liªn doanh, khi ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ thuª ®Êt cÇn tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ gãp vèn liªn doanh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 4. Trªn c¬ së c¸c bªn tù nguyÖn, nhÊt trÝ vµ ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ chñ tr× phèi hîp víi c¸c Së, Ban, ngµnh cã liªn quan x©y dùng ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thuª ®Êt theo tõng dù ¸n tr×nh UBND cÊp tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh ®iÒu chØnh. Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®iÒu chØnh gi¸ thuª ®Êt cho tõng dù ¸n. QuyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh gi¸ thuª ®Êt cho tõng dù ¸n sÏ ®îc göi tíi c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t vµ c¸c c¬ quan Nhµ n íc kh¸c cã liªn quan ®Ó ®iÒu chØnh gi¸ thuª ®Êt t¹i giÊy phÐp ®Çu t vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn gi¸ thuª ®Êt. Hå s¬ ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh gi¶m gi¸ thuª ®Êt do UBND cÊp tØnh göi vÒ Bé Tµi chÝnh (Côc Qu¶n lý c«ng s¶n) bao gåm: + V¨n b¶n ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh gi¸ thuª ®Êt cho tõng dù ¸n cña UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kÌm theo tµi liÖu gi¶i tr×nh cô thÓ; + GiÊy phÐp ®Çu t (b¶n sao). Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã víng m¾c ®Ò nghÞ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trao ®æi víi Bé Tµi chÝnh ®Ó phèi hîp xö lý.
Đồng bộ tài khoản