intTypePromotion=1

Công văn 2462/TCHQ-KTTTcủa Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
73
lượt xem
3
download

Công văn 2462/TCHQ-KTTTcủa Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2462/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CEPT-1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2462/TCHQ-KTTTcủa Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 2462/TC H Q­K T T T   c n g µy  8 th¸ng 5 n¨ m   1999 V Ò  viÖc  íng d É n  thu Õ   h n h Ë p   h È u      ® Æ c   Öt theo C E P T­99  k u ®∙i bi KÝnh    göi:C¸c Côc      H¶iquan  tØnh,thµnh    phè  Ngµy  4­ 20­ 1999, Bé      Tµi chÝnh  ban hµnh Th«ng   41/1999/TT­ t sè  BTC   híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh   14/1999/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ    vÒ ban  hµnh  Danh  môc hµng  ho¸  thuÕ  vµ  suÊt cña    ViÖt Nam       ®Ó thùc  hiÖn HiÖp  ®Þnh  ®∙ithuÕ  u    quan  hiÖu    cã  lùcchung  (CEPT) cña      c¸cnícASEAN   cho n¨m   1999. §Ó     viÖc  thùc hiÖn    thèng nhÊt trong toµn      quèc Tæng   côc    H¶i quan h­ íng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh  I. èi tîng v µ ®i Ò u  ki Ö n ¸p d ô n g  ® Ó  x Ðt h ë n g    § thu Õ  u  ®∙i Æ c  bi Öt theo c h ¬ n g  tr×nh C E P T    ® c h o  h µ n g  h o¸ c ñ a c¸c n íc A S E A N  trong n¨ m  1 99 9 1.Hµng      ho¸ nhËp khÈu nÕu ®¸p øng ®Çy  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn sau  ®©y    sÏ ® îc ¸p    dông  møc  thuÕ suÊt  ®∙i® Æc   u    biÖt theo    quy ®Þnh cña NghÞ  ®Þnh  sè 14/1999/N§­   CP ngµy  3­ 23­ 1999 cña ChÝnh  phñ: a) Lµ  Æt     m hµng  trong Danh  cã    môc hµng    ho¸ ban  hµnh  kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh  14/1999/N§­   sè  CP ngµy  3­ 23­ 1999 cña ChÝnh  phñ. b) Lµ  Æt     m hµng  nhËp  khÈu        tõc¸cnícthµnh    viªnASEAN   vµo  ViÖtNam.   c) Lµ  Æt     m hµng ®¶m  b¶o    tiªuchuÈn   vÒ hµm  îng  l xuÊt xø    theo  CEPT   vµ  x¸c nhËn  cã    xuÊt xø    hµng          ho¸ tõ c¸c nícASEAN  (theo híng dÉn  i     t¹ môc    II díi  ®©y). d) Hµng  îcchuyÓn    ®   th¼ng      tõ nícxuÊt khÈu      lµthµnh    viªnASEAN   ®Õn   ViÖtNam     (theo híng dÉn        t¹ môc  I   i II díi   ®©y).   2.Danh    s¸ch c¸cnícthµnh          viªnASEAN 1.Brun©y;   2.Céng    hoµ  I®«nªsia; 3.Malayxia;   4.Céng    hoµ  Phil in ipp ; 5.Céng    hoµ  Singgapo; 6.V¬ng    quèc    Th¸iLan; 7.Céng    hoµ  d©n  chñ  nh©n  d©n  Lµo; 8.Liªnbang      Myanma; 9.V¬ng    quèc  Campuchia.
  2. 2 II. Ê y c h ø n g  n h Ë n  x u Êt x ø  v µ ki Ó m  tra   Gi giÊy c h ø n g  n h Ë n  x u Êt x ø 1.GiÊy    chøng  nhËn  xuÊtxø  íi   (d  ®©y        gäit¾tlµC/O) a) C¸c quy t¾c    ®Ó hµng  ho¸  îc c«ng  ®   nhËn    xuÊt  tõ c¸c níc lµ cã  xø        ASEAN   theo quy ®Þnh  i t¹ phô            lôc1, 3, 5, cña  quy chÕ  cÊp giÊy chøng    nhËn  xuÊt xø    hµng    ho¸ ASEAN  cña ViÖt Nam     ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  416/TM­§B  ngµy  5­ 13­ 1996  QuyÕt  vµ  ®Þnh  0878/1998/Q§­ sè  BTM  ngµy 30­ 7­1998 cña  Th¬ng  Bé  m¹i. b) C¸c  quan  thÈm    c¬  cã  quyÒn cÊp C/O  mÉu     D cña tõng    nícthµnh    viªn theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc  I   2  II Th«ng   41/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy  th¸ng 20    4 n¨m 1999 cña  TµichÝnh. Bé    Trêng  nÕu  hîp  giÊy C/O (MÉu  ®∙  D)  tu©n  ®iÒu  thñ  kiÖn  (a)­ Môc    1      II nµy  do    quan    vµ  c¸c c¬  trùcthuéc vµ  îcuû    ®   quyÒn  cña  quan  c¬  nªu  i t¹  ®iÓm   2 Môc  I   II  Th«ng   41/1999/TT­ ­ t sè  BTC  cÊp nhng vÉn  ch÷  vµ  cã  ký  con  dÊu  phï hîp    víimÉu   ch÷  vµ  ký  con  dÊu  chÝnh  thøc  c¸c  quan  thÈm  do  c¬  cã  quyÒn  nªu    trªnth«ng  cho      b¸o  c¸c nícthµnh    còng  îcchÊp  viªnth×  ®   nhËn    xÐt ¸p dông    thuÕ  suÊtCEPT­99.   c) GiÊy    chøng nhËn xuÊt xø    ph¶icã    ch÷  vµ  ký  con  dÊu        phï hîp víimÉu   ch÷  vµ  ký  con  dÊu chÝnh  thøc do    quan  thÈm    c¸cc¬  cã  quyÒn  t¹ ®iÓm   nªu   i 2  môc     II ­Th«ng   41/1999/TT­ I tsè  BTC   th«ng    b¸o cho      c¸cnícthµnh viªn. d) GiÊy C/O mÉu   Gåm   4  D:  cã  b¶n, 1    b¶n  chÝnh (b¶n  1, mÉu   sè    tÝm  nh¹t) 3   vµ  b¶n  sao  (b¶n  2, 3,4  sè      mÇu  vµng  cam).B¶n  da    chÝnh  b¶n  vµ  sao  sè  chñ  3  hµng ph¶inép    cho  quan    c¬  h¶iquan    n¬inhËp khÈu hµng. 2.KiÓm       tragiÊy chøng    nhËn  xuÊtxø   a) Trêng  hîp chñ  hµng nép giÊy  C/O  mÉu   nhng  D,  nÕu   quan    c¬  h¶i quan  sù  cã  nghingê  tÝnh    vÒ  trung thùc vµ      chÝnh   x¸c cña  C/O      h¶i th× c¸n bé    quan  ph¶ikiÓm        tral¹ giÊy chøng  i   nhËn  xuÊt xø,®èi chiÕu  sù            kü  phïhîp gi÷a   c¸c tiªuchÝ        trªnC/O      víic¸c chøng    ªnquan  tõ li   kh¸c ®Õn       l« hµng  thùc tÕ  vµ    kiÓm  ho¸. NÕu     ph¸thiÖn    gi¶m¹o    th× ®×nh chØ ngay  viÖc    ¸p dông  thuÕ  suÊt u      ®∙i ® Æc  biÖt quy    ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  14/1999/N§­   sè  CP ngµy  23/3/1999 cña  ChÝnh  phñ  ¸p  vµ  dông  thuÕ suÊt cña    BiÓu thuÕ nhËp  khÈu  ®∙ivíithuÕ  u      suÊtth«ng  êng    th hiÖn hµnh. b) NÕu     biÖn ph¸p kiÓm      tratrùctiÕp cña    h¶iquan  c¸n bé    cha  c¬  ®ñ  së  kÕt  luËn  tÝnh trung thùc vµ      chÝnh   x¸ccña giÊy C/O    th×: +    H¶i quan lµm      thñ tôcnhËp khÈu    yªu cÇu  chøc,c¸nh©n  tæ      nhËp khÈu  cung cÊp thªm    tµiliÖu li     ªnquan (nÕu      cã) ®Ó chøng  minh hµng    ho¸ thùc sù    cã  xuÊt xø  khaib¸o.Thêih¹n    nh        chÊp nhËn   bæ sung        c¸c tµiliÖu chøng minh  xuÊtxø    kh«ng    (mét)n¨m. qu¸ 01    + Trêng  h¶iquan  hîp    tØnh, thµnh    phè vÉn thÊy cßn víng  ¾c,      m vîtqu¸ thÈm quyÒn    gi¶iquÕt    c¸o lªnTæng  th× b¸o      côc    H¶i quan  (Côc GSQL)    ®Ó cã  chØ ®¹o,nÕu      xÐt thÊy cÇn  thiÕtTæng    côc    H¶i quan        sÏgöiyªu cÇu      tí c¸ctæ  i
  3. 3 chøc  thÈm  cã  quyÒn  cÊp  giÊy C/O    cña    nícxuÊt khÈu      ®Ò nghÞ    x¸c nhËn  vÒ  viÖc  cÊp  C/O. c) Trong      khichê  kÕt qu¶  kiÓm    ivÉn  tral¹   , tiÕp tôc thùc hiÖn              c¸c thñ tôc gi¶iphãng    hµng theo quy ®Þnh  t¹m  dông  vµ  ¸p  møc  thuÕ  suÊt th«ng  êng    th hiÖn hµnh. Khi cã        ®ñ tµiliÖu chøng    minh  ®óng    lµ hµng  xuÊt xø    cã    tõ ASEAN   th×  c¬ quan    h¶i quan    sÏ tho¸itr¶ l¹      i cho ngêi nhËp    khÈu  thuÕ  nép  sè  ®∙  thõa  (phÇn chªnh lÖch gi÷a møc    thuÕ  nhËp khÈu  thu theo  ®∙    møc  th«ng  êng  th vµ  møc  thuÕ  ®∙i® Æc   u    biÖtCEPT     quy ®Þnh  i t¹ Danh môc  hµng    ho¸ ban hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  14/1999/N§­   sè  CP ngµy  23/3/1999 cña    ChÝnh  phñ). III.H µ n g  c h u y Ó n  th ¼ n g   Theo  ®iÒu kiÖn      ®Ó xÐt hëng  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i® Æc   u    biÖtCEPT     ®∙  nªu  i t¹  ®iÓm  (1.d)­ môc      IC«ng    v¨n nµy,hµng    îccoilµgöith¼ng        ho¸ ®         tõ níc xuÊt khÈu      lµthµnh    viªnASEAN   ®Õn   ViÖt Nam     îcvËn    khi®   chuyÓn  trong c¸c     tr êng    hîp quy ®Þnh  i t¹ quy    t¾c  ­ phô    ­ Quy  5    lôc1    chÕ cÊp giÊy chøng    nhËn  xuÊt xø    hµng    ho¸ ASEAN   cña ViÖt Nam,    ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè  416/TM­§B  ngµy 13/5/1996 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. Trong    êng      (c)t¹ quy  c¸ctr hîp (b)vµ    i   t¾c  nªu      quan    5  trªnth× c¬  h¶iquan  n¬i lµm  tôc nhËp    thñ    khÈu  ph¶iyªu    cÇu  chøc, c¸ nh©n  tæ      nhËp  khÈu  ®∙i u    ph¶i khai b¸o  rµng      râ  hµnh  tr×nh vËn chuyÓn, u l kho, chuyÓn  .    t¶i .vµo    . tê khaih¶i quan  xuÊt tr×nh          vµ    c¸c tµiliÖu li     ªnquan  kh¸c (nÕu    cÇn).NÕu     ph¸t  hiÖn  gian lËn trong chuyÓn      îchëng  ®∙ithuÕ  cã        t¶i®Ó ®   u    quan,vîtqu¸ ph¹m        vithÈm     quyÒn  lýcña  xö    cÊp    h¶i quan tØnh, thµnh    phè ph¶i kÞp      thêiph¶n  ¸nh vÒ    Tæng  côc    H¶i quan    ®Ó xem   xÐt,thØ  ®¹o    gi¶iquyÕt. IV.  Truy thu,  tho¸i  thu thu Õ  n h Ë p  k h È u  trong tr n g  hîp ®∙ ¸p ê   d ô n g  t¹m thêi thu Õ  s u Êt u  ®∙i E P T­9 8 theo h íng d É n  t¹i « n g   C  C v¨n s è 5 3/TC H Q ­K T T T  n g µ y  5/1/1999 c ñ a T æ n g  c ô c H ¶i q u a n 1.Trêng      hîp thuÕ suÊt®∙      ¸p dông  thêicao  t¹m    h¬n  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  t¹  iNghÞ  ®Þnh  14/1999/N§­   cè  CP ngµy  23/3/1999 cña  ChÝnh  phñ: C¬     quan  h¶in¬i nhËp      khÈu  hµng    ho¸ kiÓm       s¬    tral¹ hå  h¶iquan    i l« hµng  tho¸i   vµ   thu sè tiÒn thuÕ    nhËp  khÈu chªnh lÖch  theo    c¸c nguyªn t¾c  ph¬ng    vµ  ph¸p cña  quy chÕ  hoµn thuÕ  hiÖn  hµnh. 2. Trêng hîp thuÕ suÊt  ¸p  ®∙  dông  t¹m    thêithÊp h¬n  thuÕ suÊt  quy  ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  14/1999/N§­   sè  CP ngµy  23/3/1999 cña    ChÝnh  phñ:yªu    cÇu    c¸c Côc  h¶iquan      tØnh,thµnh    phæ  kiÓm       c¸c tr tratÊtc¶    êng   hîp nµy vµ  thùc hiÖn    ®ñ   tiÒn    truythu  sè  thuÕ chªnh lÖch vµo ng©n  s¸ch Nhµ    níc theo  quy ®Þnh. C¸c  quy ®Þnh kh¸c kh«ng      ®Ò cËp  trong C«ng      v¨n nµy  cÇu    yªu  c¸c ®¬n  vÞ    h¶i quan tØnh, thµnh    phè thùc hiÖn ®óng  theo híng dÉn  i t¹ Th«ng  t sè  41/1999/TT­BTC  ngµy 20/4/1999 cña  TµichÝnh.   Bé   
  4. 4 Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  g×  cã  víng  ¾c   m cÇn ph¶n ¸nh kÞp    thêi vÒ  Tæng  côc    H¶i quan    ®Ó chØ  ®¹o    gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2