Công văn 2464/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Công văn 2464/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2464/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc các thông số tính đơn giá tiền lương năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2464/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi sè 2464/L§TBXH-TL ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2001 vÒ viÖc c¸c th«ng sè tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m 2001 KÝnh göi: Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 1022/CHK-TCCB ngµy 23/7/2001 cña côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam vÒ viÖc ghi t¹i trÝch yÕu, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi cã ý kiÕn nh sau: N¨m 2001, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®· thÈm ®Þnh vµ giao cho Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam quyÕt ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng n¨m 2001 ®èi víi 4 ®¬n vÞ thuéc Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam víi c¸c th«ng sè sau: Sè §¬n vÞ Møc l¬ng HÖ sè l- HÖ sè c¸c Lao TT tèi thiÓu ¬ng CBCV kho¶n phô ®éng (®/th¸ng) b/q cÊp b/q møc (ng- êi) 1 Côm c¶ng Hµng kh«ng 475.000 3,2 0,504 1.653 miÒn B¾c 2 Côm c¶ng Hµng kh«ng 436.542 3,2 0,5 8.34 miÒn Trung 3 Côm c¶ng Hµng kh«ng 478.800 3,2 0,5 1.819 miÒn Nam 4 Trung t©m qu¶n lý bay 443.730 3,6 0,7 1.692 DDVN Riªng sè lao ®éng ®Þnh møc ë ®©y lµ ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn l ¬ng kh«ng ph¶i lµ sè lao ®éng ®Ó c¸c ®¬n vÞ tuyÓn dông vµo. ViÖc tuyÓn dông ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu c«ng viÖc. Côc cÇn chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ s¾p xÕp sö dông lao ®éng hîp lý, b¶o ®¶m ®óng tiªu chuÈn chuyªn m«n nghiÖp vô, kh«ng cã nhu cÇu th× kh«ng tuyÓn thªm lao ®éng. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi th«ng b¸o ®Ó Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®îc biÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản