intTypePromotion=1

Công văn 249/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
91
lượt xem
2
download

Công văn 249/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 249/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Quyết định số 37/1998/QĐ-TTg

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 249/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  249/1998/CV­N H N N 7   N h s n g µ y  21 th¸ng 3 n¨ m  1998 v Ò   Ö c th ù c hi Ö n   vi Q u y Õ t ® Þ n h  s è  37/1998/Q§­T T g K Ý nh   öi: ­  g   Gi¸m  c  ®è chi nh¸nh  © n   µng   µ   íc  Ng h Nh n tØnh,  µnh  th phè                          ­ Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  îc tæ  td ®  ph Ð p    kinh      doanh  ¹itÖ. ngo   TiÕp theo C«ng  v¨n sè  157/1998/CV­NHNN7  ngµy 23/02/1998 cña  Ng ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  Òu  Quy Õt  nh  è  h Nh n     th   §i 5  ®Þ s 37/1998/Q§­ TTg  µy  ng 14/02/1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ, Thèng  c  ©n   µng  µ   c Th t   ph   ®è Ng h Nh níc yªu  Çu    c Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è, Ng h Nh n       ph   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  u     ®è c¸c Ng h Th m  h ®Ç t ph¸ttr Ón tiÕp  ôc chØ   o  chøc  iÓn   i   t  ®¹ tæ  tr khai thùc  Ön    hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 37/1998/Q§­ TTg theo c¸cnéidung      sau  y: ®© I. Ò  m ë  t µi h o ¶ n  ti Ò n g ö i n g o ¹i Ö  V  k  t 1.Tæ     chøc  kinh tÕ,c¬      quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp,tæ   chøc  Ýnh  Þ ch tr   ­ x∙ héi ViÖt Nam   íi®©y   äi chung  µ tæ         (d   g  l   chøc) ® îc m ë   µikho¶n  Òn  öi     t  ti g   ngo¹itÖ    theo  quy  nh  ¹    ®Þ t i b¶n    ©n   µng  îcphÐp  v¨n ë Ng h ®  kinh doanh  ¹i   ngo   tÖ  íi y  äilµNg ©n  µng) ®Ó   ôc  ô  (d   ®© g     h   ph v cho   c¸cgiao dÞch  îcphÐp    ®  b»ng  ngo¹itÖ.   2. Tµi kho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  ãi t¹     ti g     n  i Quy Õt  nh  è  ®Þ s 37/1998/Q§­ TTg   ngµy  14/02/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ tµikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  ë   c Th t Ch ph l     ti g    m cho  ét  ¹  ¹itÖ  m lo i ngo   hoÆc   Òu  ¹  ¹itÖ  nhi lo i ngo   kh¸c nhau    µikho¶n  Òn   (nh t   ti   göingo¹itÖ      b»ng  US$,  DM,  FRF, GDP,  JPY...   )Riªng ®èi víitµikho¶n  ¹i .       ngo   tÖ kh¸c kh«ng    ph¶i lµ tµikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ    µikho¶n  Òn       ti g     nh t   ti vay, tµi    kho¶n  ý  ü... chøc  k qu   tæ  kinh tÕ  îcm ë     ®   theo  cÇu  Çn  Õtcña  ×nh  µ  yªu  c thi   m v theo  tho¶  Ën,cam   Õt  ∙  ã  ÷a kh¸ch hµng  µ  ©n  µng. Khi c¸c giao  thu   k ® c gi     v ng h     dÞch  ∙  µn  Êt,quyÒn  î vµ  Üa  ô  ña  ® ho t   l   ngh i v c kh¸ch  µng  µ  ©n   µng  ∙  h v Ng h ® ® îc thùc  Ön    hi xong, th×  chøc    tæ  ph¶i ®ãng    c¸c  µikho¶n  ¹itÖ  ¹  ét  t  ngo   t im Ng ©n   µng. §èivíitµikho¶n  Òn  öivèn  h       ti g   chuyªn dïng  ña    c doanh  nghiÖp  ã  c vèn  u    ícngo¹ithùc hiÖn  ®Ç tn       theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  TT/NH7  µy  ts 02  ng 28/06/1997 cña  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n 3. Chñ   µikho¶n  îcsö  ông  ¹itÖ    µikho¶n  µo    ôc  ch    t  ® d ngo   trªnt   v c¸c m ®Ý ®∙  îc quy  nh  ¹  iÓ m   ®  ®Þ ti® 1.5 Th«ng    è  t s 12/TT­ NH7   µy  ng 05/09/1994  ña  c Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én    µnh  h Nh n   d thih Quy Õt  nh   è  ®Þ s 396/Q§­TTg  µy  ng 04/08/1994 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph 4. V Ò     nguyªn  ¾c, m çi  chøc  t  tæ  chØ  îc m ë   (mét)tµikho¶n  Òn  öi ®   1     ti g   ngo¹itÖ  ¹  ét  ©n   µng  ang  ¹t®éng  ¹  Öt Nam.  ÷ng  chøc  ã    ti m Ng h ® ho   ti Vi   Nh tæ  c chinh¸nh  c  Ëp  ×  µim ét  µikho¶n  Òn  öingo¹itÖ  héisë  Ýnh    ®é l th ngo   t  ti g     do    ch
  2. 2 ® îc m ë,  çi      m chi nh¸nh  Õu   Çn  Õtcòng  îc m ë   ét  µikho¶n  Òn  öi n c thi   ®  m t  ti g   ngo¹itÖ    ôc  ô    ®Ó ph v cho  nhu  Çu  ¹t®éng  ña    c ho   c chinh¸nh    a  µn.Thñ  trªn®Þ b   tôcm ë   µ  ö  ông  µi   vsd t  kho¶n  ¹itÖ  ngo   theo c¸cchÕ        ®é quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h Nh÷ng  chøc  Ön  ang  ã  õ 2  µikho¶n  Òn  öingo¹itÖ  ëlªnt¹  tæ  hi ® c t  t   ti g     tr     i c¸c Ng ©n   µng    h kh¸c nhau, n Õu      kh«ng ph¶i v×  ôc  ch  Ëtsù  Çn  Õt  m ®Ý th   c thi   cho  ¹t®éng  ho   theo  chøc n¨ng  Öm   ô  ∙  nh  ×  nhi v ® ®Þ th ph¶itËp    trung tiÒn göi      ngo¹itÖ  µo  ét  µikho¶n  ¹ m ét  ©n  µng  µ  ng    µikho¶n    v m t  ti  Ng h v ®ã c¸c t   kh¸c tr c   í  ngµy  01/4/1998 theo Quy Õt  nh      ®Þ 37/1998/Q§­ TTg  µy  ng 14/02/1998 cña  ñ    Th t ng ChÝnh  ñ. í  ph TÊt  c¸ctæ  c¶    chøc  u   ®Ò ph¶i®¨ng  ý  ¹ víi     k l     nh¸nh  ©n  µng  µ   ­ i chi Ng h Nh n íctØnh,thµnh  è  ¬i®ãng  ôsë  Ýnh  Ò     ¹  µikho¶n  ¹itÖ  Ön      ph n   tr   ch v c¸c lo i   t ngo   hi cã  ña  × nh. nh÷ng  chøc  Ön  ang  ã  õ2  µ kho¶n  Òn göingo¹itÖ  ë cm   tæ  hi ® c t  t  ti       tr   lªnë    ©n   µng    c¸c Ng h kh¸c nhau  µ   nhu  Çu  Õt    m do  c h søc  Çn  Õt®Ó   ùc c thi   th   hiÖn  ètc¸cchøc  t    n¨ng,nhiÖ m  ô  ∙    v ® quy  nh  òng    nh÷ng  ®Þ c nh do  cam   Õt  ∙  k® cã  íiNg ©n   µng  ªnquan  n   v  h li   ®Õ vay  èn,ký  ü, tr¶nî.. nªn  éc  v   qu       . bu ph¶itiÕp     tôc duy  × ho¹t®éng    µikho¶n  µy  ×  íc ngµy    tr     c¸c t   n th tr   5/4/1998  ph¶ilµm  ñ   th   tôc®¨ng  ý    îcduy  ×c¸ctµikho¶n    íi     k ®Ó ®   tr       ®ã v   nh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Chi Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è  ¬i ®ãng  ôsë  Ýnh  éidung  ¨ng  ý      ph n   tr   ch (n   ® k theo  É y   Êy  m gi ®¨ng  ý  k cho  ©n   µng  µ   íc­ Vô   Ng h Nh n     qu¶n  ýngo¹ihèi.Trong  Êy  ¨ng  ý, l     gi ® k  tæ  chøc  ph¶inªu  â  è  Öu  µikho¶n,Ng ©n   µng  ë   µ  ôc  ch  ë   µi   r s hi t     h m vm ®Ý m t  kho¶n. Trêng  îp  Çn  ÕtChi    hc thi   nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph cã  Òn  cÇu  Êt tr×nh nh÷ng  Êy  ê li   quy yªu  xu     gi t   ªnquan    x¸c minh nhu  Çu  Çn   c c thiÕtm ë   µikho¶n    ã    xem   Ðt,tr¶lêi   t  ®Ó c c¨n cø  x   . Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph ph¶i xem   Ðt  µ  ö  ý   x v x l  viÖc  ¨ng  ý  µy  ® k n theo  íng  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î nhÊt    ¹t®éng  ña  h t  ki thu l   i ®Ó ho   c c¸c tæ    chøc  (bao  å m   Ng ©n   µng) tiÕp tôc ph¸ttr Ón cã  Öu  g c¶  h         i   hi qu¶, ®óng     ph¸p  Ët,®ång  êivÉn  lu   th   qu¶n  ývµ  Óm     îc sù  l   ki so¸t®   chu  chuyÓn  ¹itÖ  ngo   trong n Òn    kinh tÕ,chèng    ¬     ®Ç c g¨m  ÷ ngo¹itÖ..  êng  îp kh«ng  t ® îc gi     .Tr h  ®¹     sù  èng  Êt    Õn  ÷a    th nh ý ki gi chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc víitæ  ng h Nh n     chøc  Ò   ù  vs cÇn  Õt ph¶i duy  × m ét  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  Êt  nh,  ¹  ét  thi     tr   t  ti g     nh ®Þ t im Ng ©n   µng  Êt  nh,  ×    h nh ®Þ th chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc t¹m  êichÊp  Ng h Nh n   th   thuËn    Çu  ña  chøc  µ      ©n  µng  µ   ícTrung  ng    ñ  yªu c c tæ  v b¸o c¸o Ng h Nh n   ¬ xinch tr ng  ö  ý. ¬ xl Qu¸  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  ý  îcgöi®Õ n     th   10  k t  ® k®     Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  µ   Nh n     ph m kh«ng  ã    Õn  ña  c ý ki c Chi  nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ×  chøc  Õp  ôc duy  × ho¹t®éng  ña  Nh n     ph th tæ  ti t   tr     c nh÷ng  µikho¶n  ∙  ¨ng  ý. t  ®® k Hµng  th¸ng,chË m   Êt  n   µy    chøc    nh ®Õ ng 05, tæ  ph¶i göi b¸o     c¸o theo   m É u   nh  Ìm  ®Ý k theo  ×nh  ×nh  ¹t®éng  t h ho   trong th¸ng tr c cña    µikho¶n      í  c¸c t   ngo¹itÖ  ∙  ¨ng  ý  µ  îc phÐp    ®® kv®  duy  ×cho    tr   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è  ¬i ®ãng  ô së  Ýnh. Riªng      ph n   tr   ch   c¸c Tæng   c«ng   ty 90.91  × th   ®ång  öim ét  c¸o vÒ   ©n   µng  µ   íc­ Vô   g  b¸o    Ng h Nh n     qu¶n  ýngo¹ihèi.N Õ u     l     tæ chøc    ¹m  Õ           viph ch ®é b¸o c¸o,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph cã  Òn  éc  nh  quy bu ®× chØ    c¸c giao  Þch  ¹itÖ  d ngo   hoÆc   éc bu ph¶i®ãng      c¸c tµikho¶n  ¹itÖ  ∙  îc phÐp  ë.  Ë m   Êt  µ ngµy  hµng    ngo   ® ®   m Ch nh l   10  th¸ng,Chi    nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph ph¶ilµm  c¸o tæng  îp vÒ   Õt    b¸o    h  k qu¶  thu    ¹itÖ  chingo   qua  µikho¶n  ¹itÖ  ña    t  ngo   c c¸c doanh  nghiÖp    a   trªn®Þ bµn, göiNg ©n   µng  µ   íc ­ Vô      h Nh n     qu¶n  ýngo¹ihèi.Gi¸m  c      l     ®è c¸c chinh¸nh 
  3. 3 Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Þu  h Nh n     ph ch tr¸chnhiÖ m   ícThèng  c  ©n     tr   ®è Ng hµng  µ   ícvµ  Þ  ö  ývÒ   µnh  Ýnh  Õu    ¹m  Õ       Nh n   b x l   h ch n viph ch ®é b¸o c¸o. II. Ö  vi Ö c b¸n n g o ¹i Ö  V  t 1. Muén  Êt  µ ngµy  èi cïng  µng    nh l   cu   h th¸ng,tæ    chøc  îc nªu  â  ®  r trong  Quy Õt  nh  ®Þ 37/1998/Q§­TTg  µy  ng 14/2/1998  ph¶i b¸n    cho  ©n   µng  ­ Ng h Th ¬ng  ¹il ng ngo¹itÖ  m  î     cßn   d (bao  å m   phÇn  ¹itÖ  ùc tÕ  g c¶  ngo   th   kh«ng    Õt chiti   so  íi v  nhu  Çu  ∙  ¨ng  ý  íi ©n   µng) sau    ∙  õnhu  Çu      Çn  c ®® k v  Ng h   khi® tr   c chitiªuc thiÕtcña    th¸ngsau.   2. ViÖc  ngo¹itÖ  ã    µikho¶n  n   µy    b¸n    c trªnt   ®Õ ng 28/2/1998 cña  chøc    tæ  cho  ©n  µng  ∙  îc híng  Én  ¹  ng h ®®  d ti C«ng v¨n  è  s 157/1998/CV­NHNN7   µy  ng 23/2/1998 cña  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n 3. Tæ     chøc  ã  ¹itÖ  õ c¸c nguån  íi®©y   c ngo   t     d  kh«ng ph¶ib¸n    cho  ©n   Ng hµng. 3.1.Nguån  ãp  èn    g v ph¸p  nh  ña    ®Þ c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµi(FDI);   3.2.Ph Çn  µnh        d ®Ó chib»ng  ¹itÖ  ngo   cho    c¸c nhu  Çu  ∙  îcx¸c ®Þnh   c ®®     trongc¸cdù    éc nguån  èn  ç  î   iÓnchÝnh      ¸n thu   v h tr  ph¸ttr   thøc (ODA);   3.3.Nguån  èn  i    v ® vay    íc ngoµihay  ën     trong níc cña       c¸c doanh nghiÖp  dïng cho  ôc  ch        m ®Ý chitr¶b»ng  ¹itÖ; ngo   3.4.C¸c  ån    ngu kh¸c hiÖn  ang  ã    ® c trong tµikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ë      ti      m t¹  ©n   µng    ôc  ô  iNg h ®Ó ph v cho    c¸c nhu  Çu  Çn  Õtnh  ý  ü, ® Æt   äc, c c thi   k qu   c  tiÒn Ng ©n     s¸ch Nhµ   íccÊp  ùctiÕp b»ng  ¹itÖ,tiÒn cÇn  Õtdïng      n  tr     ngo       thi   ®Ó ®¸p øng  cho  c¸c nhu  Çu    êng  c chi th xuyªn  ña  c c¸c  µnh  µng    µng  ng H h¶i,H kh«ng,B u  iÖn, B¶o  Ó m... Òn thu hé  ña  ilýnícngoµi,tiÒn cña    ù   ®   hi   ti     c ®¹           c¸cd ¸n hoÆc   Ön  î   vi tr  kh«ng  µn  ¹ ®∙  ã  Õ   ¹ch chitiªub»ng  ¹itÖ  ho l   c k ho       i ngo   theo  ù  d ¸n  îc duyÖt,tiÒn  ®    b¶o  Ó m   ngêi lao ®éng  µm  Öc    íc ngo¹iký  öi hi do     l vi ë n     g  th«ng qua  ¬  c quan  qu¶n  ýhay  ÊtkhÈu    ng. l  xu   lao®é Nh÷ng  ån  Òn kh¸cm µ   ngu ti     kh¸ch hµng  µ  ©n  µng    v Ng h kh«ng  tho¶ thuËn    ® îc vÒ   Öc    vi ph¶i b¸n    hay kh«ng  ×  ©n   µng  ¬ng  ¹i lµm  th Ng h Th m  b¸o c¸o    xin chØ  o  ña  ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ô  ®¹ c Ng h Nh n   ¬ (V qu¶n  ýNgo¹ihèi). l    M É u  s è  1 Tªn  doanh  nghiÖp                                       .ngµy.. th¸ng..n¨m                                 ..   ,   .   . 199.. Gi Ê y ® ¨ n g k ý  t µi h o ¶ n  n g o ¹i Ö  k  t KÝnh  öi:   g   nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è Chi Ng h Nh n     ph
  4. 4 Tªn  doanh  nghiÖp: §Þa  chØ: Chóng    ∙  ë   µikho¶n  ¹itÖ  ¹ t«i m t   ® ngo   t i Tªn doanh   Tªn  © n   Sè  Öu  M ô c   Ng hi Tµi   Tµi  Ghi  nghiÖp  µ    v chi hµng  ¬i n  tµi  ®Ých   kho¶n  kho¶n  chó nh¸nh  n  Þ  ®¬ v DN   ë   µi kho¶n  m ë m t  sÏ  ®¨ng  trùc thuéc   kho¶n  (ghi ®∙  ë   m ®ãng   ký  Õp  ti râ  a   ®Þ tr c í  tôc  ®iÓ m) ngµy  ho¹t   31/3/98 ®éng Tªn doanh nghiÖp  (TCTy,C«ng    ty) Tªn   chi   nh¸nh,   ®¬n  Þ  ùcthuéc v tr   .. . .. Tæng   è s § Ò   Þ    ngh Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph xem   Ðt chÊp  x  thuËn    óng    îcduy  ×ho¹t®éng  ña    µikho¶n  ãitrªn. ®Ó ch t«i   ® tr     c c¸ct   n  Chóng    t«ixin nghiÖ m  chØnh  Êp  µnh  ch h c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v Qu¶n   ý l  Ngo¹ihèivµ    Þu      xinch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   ÷ng    ¹m  ña  × nh.   tr       nh viph c m                                          ñ  ëng  n  Þ                                        Th tr ®¬ v                                         ýtªnvµ  ng  Êu)                                       (k     ®ã d
  5. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u  s è  2 Tªn  doanh  nghiÖp Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . B¸o c¸o t × nh h × n h  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n  n g o ¹i Ö  k  t Th¸ng.. . 199. . ./ . Tªn    µ    Tªn  ©n  DN v chi ng   è  Lo¹i Sè    u   ú  S   d ®Ç k T×nh  ×nh  ö  ông  µi h sd t  Sè    èikú d cu   Nhu  Lîng   nh¸nh,®¬n  Þ  hµng  ¬im ë   hiÖu  ngo¹i   v n    kho¶n cÇu  ö  ngo¹i s   trùcthuéc   tµikho¶n    tµi  tÖ dông  tÖ  ù  d (Ghirâ ®Þa   kho¶n    ngo¹itÖ  kiÕn    ®iÓ m) trong  b¸n   th¸ng  cho  sau NH Nguyª Quy  Tæng   Tæng  chi Nguyªn  Quy  n  Ö t ra  thu tÖ ra  USD USD Sè  ∙  C¸c  ¹ ® lo   i b¸n  chikh¸c   cho NH Tªn  doanh  Ng ©n  hµng  nghiÖp (TCTy, 1   C«ng ty)
  6. 6 Tªn    chinh¸nh, Ng ©n  hµng    ®¬n  Þ  ùc v tr   2 thuéc .. . ..... . . .... Tæng  è s                                                          Ng êilËp biÓu  ñ  ëng  n  Þ                                                              Th tr ®¬ v                                                               (kýtªnvµ  ng  Êu)                                                                    ®ã d
  7. M É u  s è  3 Chi  nh¸nh  © n   µng  µ   íc Ng h Nh n      TØnh,  µnh  è       th ph                                    . . µy.. th¸ng..n¨m                                   .. .  , ng   .   . 199... B¸o c¸o t × nh h × n h  m ë  t µi h o ¶ n  k c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p  trªn ® Þ a  b µ n Th¸ng.. . 199. . ./ . KÝnh  öi: ô  g   Qu¶n  ýngo¹ihèi­Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng V l       h Nh n   ¬ Tªn    Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è: Ng h Nh n     ph §Þa  chØ: Sè   fax: Sè  iÖn  ¹i ® tho : Tªn  Tæng   Nhu   Çu   Lîng  c doanh   sè  µi t  sö  ông   ngo¹itÖ  d   Thu   ­chi Sè    èikú d cu   nghiÖ kho¶n trong  dù   Õn  ki p th¸ng  b¸n   cho sau NH Tæn Tæng   chi Nguyªn  Quy   g  thu tÖ USD Sè  C¸c  ®∙  lo¹i   b¸n  chi  cho  kh¸c NH Doanh  nghiÖ p  A Doanh  nghiÖ p  B                                                         Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níc                                                                               TØnh, thµnh  è   ph                                      (kýtªnvµ  ng  Êu)                                           ®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản