Công văn 2494/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
1
download

Công văn 2494/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2494/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2494/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc thuÕ sè 2494 TCT/CS ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc chÝnh s¸ch thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh BÕn Tre Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 28/CV-CT/NV ngµy 24/01/2003 cña Côc thuÕ tØnh BÕn Tre hái víng m¾c vÒ thuÕ GTGT, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: T¹i ®iÓm 2.27, Kho¶n 2, Môc II, PhÇn B Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ thuÕ GTGT cã quy ®Þnh: “Thùc phÈm t¬i sèng lµ c¸c lo¹i thùc phÈm cha qua chÕ biÕn hoÆc chØ s¬ chÕ mµ qua s¬ chÕ vÉn cßn lµ thùc phÈm t¬i sèng nh thÞt gia sóc, gia cÇm, t«m, cua, c¸ kÓ c¶ lo¹i ®îc íp ®«ng, ph¬i kh«” chÞu thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%. - C¨n cø theo híng dÉn nªu trªn, trêng hîp doanh nghiÖp kinh doanh mua nghªu, c¸, t«m.... vÒ luéc hoÆc hÊp hoÆc ph¬i kh« råi ®ãng thïng b¸n cho doanh nghiÖp kh¸c trong níc, khi b¸n ra ph¶i chÞu thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%. - Tõ ngµy 1/1/2001 ®Õn tríc ngµy 11/11/2002, doanh nghiÖp kinh doanh mua nghªu, c¸, t«m... cha qua chÕ biÕn cña c¬ së trùc tiÕp s¶n xuÊt b¸n ra th× ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 vµ Th«ng t sè 82/2002/TT-BTC ngµy 18/9/2002 cña Bé Tµi chÝnh. - Tõ ngµy 11/11/2002 ®Õn hÕt ngµy 31/12/2002 th× doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 102/2002/TT-BTC ngµy 11/11/2002 nh sau: + NÕu doanh nghiÖp mua hµng ho¸ lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n cha qua chÕ biÕn cña ngêi b¸n kh«ng cã ho¸ ®¬n, cña c¬ së s¶n xuÊt kh«ng chÞu thuÕ GTGT ë kh©u s¶n xuÊt nhng sö dông ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng vÒ ®Ó b¸n, xuÊt khÈu hoÆc s¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu th× sÏ kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT trªn gi¸ trÞ hµng ho¸ mua vµo. + NÕu doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ mua hµng ho¸ lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thñy s¶n cha qua chÕ biÕn cña ngêi b¸n kh«ng cã ho¸ ®¬n, cña c¬ së s¶n xuÊt kh«ng chÞu thuÕ GTGT ë kh©u s¶n xuÊt nhng sö dông ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng vÒ ®Ó s¶n xuÊt, chÕ biÕn s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô néi ®Þa th× ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo theo tû lÖ 1% trªn gi¸ trÞ hµng ho¸ mua vµo. Tæng côc thuÕ tr¶ lêi ®Ó Côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản