Công văn 2494/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
24
lượt xem
3
download

Công văn 2494/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2494/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế TNCN của đơn vị sự nghiệp có thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2494/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2494/TCT-TNCN NGµY 27 TH¸NG 7 N¡M 2005 VÒ THUÕ TNCN CñA §¥N VÞ Sù NGHIÖP Cã THU KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng VÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (thuÕ TNCN) trong lÜnh vùc sù nghiÖp cã thu, Tæng côc ThuÕ ®· cã C«ng v¨n sè 4087/TCT/TNCN ngµy 7/12/2004 híng dÉn c¸c Côc thuÕ ®Þa ph¬ng triÓn khai phæ biÕn vµ tæ chøc qu¶n lý thu. Qua thêi gian thùc hiÖn, viÖc qu¶n lý thu thuÕ TNCN ®èi víi c¸c ngµnh nh: Gi¸o dôc ®µo t¹o, y tÕ, thÓ dôc thÓ thao cha triÓn khai toµn diÖn, ®ång bé, mét sè ®¬n vÞ ®· chÊp hµnh nghiªm chØnh, nhng nh÷ng ®¬n vÞ kh¸c cha chÊp hµnh dÉn ®Õn viÖc thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ kh«ng c«ng b»ng, g©y th¾c m¾c gi÷a c¸c ®èi tîng cã thu nhËp chÞu thuÕ. §Æc ®iÓm cña lÜnh vùc sù nghiÖp cã thu lµ c¸ nh©n cã thu nhËp t¹i nhiÒu n¬i: T¹i n¬i ký hîp ®ång lao ®éng, l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c tæng hîp hµng th¸ng cã thÓ cha ®Õn møc chÞu thuÕ (díi 5 triÖu ®ång/th¸ng) nhng cã ph¸t sinh c¸c kho¶n thu nhËp ë n¬i kh¸c (n¬i kh«ng ký hîp ®ång lao ®éng) mµ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cha thùc hiÖn khÊu trõ 10%. Ngoµi ra, viÖc nép sè thuÕ khÊu trõ 10% cßn cha ®óng víi môc lôc Ng©n s¸ch. V× vËy ®Ó triÓn khai ®ång bé trong c¶ níc ®èi víi lÜnh vùc nµy, Tæng côc thuÕ yªu cÇu Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng khÈn tr¬ng göi c«ng v¨n ®Õn tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu (c¸c Trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, Trung t©m ®µo t¹o, ViÖn, BÖnh viÖn, c¸c V¨n phßng Bé, Ban, ngµnh, ®oµn thÓ ... ) ®Ó híng dÉn c¸c thñ tôc ®¨ng ký m· sè thuÕ, kª khai nép thuÕ, khÊu trõ thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ (mÉu tham kh¶o ®Ýnh kÌm). Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn thu thuÕ TNCN cÇn lu ý mét sè ®iÓm sau: 1. VÒ triÓn khai cÊp m· sè thuÕ: Côc thuÕ lËp danh s¸ch c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp ho¹t ®éng trong lÜnh vù sù nghiÖp cã thu ®Ó ®a vµo diÖn qu¶n lý thuÕ. Trªn c¬ së ®ã, Côc thuÕ yªu cÇu hä ®Õn c¬ quan thuÕ ®Ó nhËn c¸c tê khai ®¨ng ký cÊp m· sè thuÕ. Côc thuÕ ®¶m b¶o viÖc cÊp m· sè thuÕ kh«ng qu¸ 8 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ ®óng quy ®Þnh. 2. T¨ng cêng qu¶n lý th«ng tin vÒ thu nhËp: Côc thuÕ thùc hiÖn lËp hå s¬ cho tõng c¬ quan chi tr¶ thu nhËp trong lÜnh vùc sù nghiÖp cã thu, thu thËp c¸c th«ng tin vÒ thu nhËp cña c¸ nh©n qua c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc trong lÜnh vùc sù nghiÖp cã thu nh: Së Gi¸o dôc vµ ®¹o t¹o, Së y tÕ, Së thÓ dôc thÓ thao, Së v¨n ho¸ th«ng tin c¸c tr- êng ®¹i häc, Trung t©m ®µo t¹o vµ c¸c c¬ quan liªn quan kh¸c ë ®Þa ph¬ng qua ®ã n¾m b¾t ®îc thu nhËp cña c¸ nh©n vµ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ TNCN
  2. cña c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp. MÆt kh¸c Côc thuÕ cÇn phèi hîp víi Côc thuÕ c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c trong viÖc x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ cña c¸c c¸ nh©n khi ph¸t sinh thu nhËp chÞu thuÕ ë c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c. 3. VÒ viÖc kª khai, nép thuÕ: - Qu¸n triÖt nguyªn t¾c khÊu trõ tiÒn thuÕ t¹i nguån, Côc thuÕ híng dÉn c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ tríc khi chi tr¶ thu nhËp: §èi víi c¸ nh©n ký hîp ®ång lao ®éng æn ®Þnh víi c¬ quan chi tr¶ thu nhËp ®îc tÝnh theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn, ®èi víi kho¶n chi tr¶ cho c¸ nh©n v·ng lai tõ 500.000 ®ång trë lªn th× khÊu trõ thuÕ 10% (trõ trêng hîp x¸c ®Þnh thu nhËp n¨m díi 60 triÖu ®ång theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 508TCT/TNCN ngµy 17/02/2005 cña Tæng côc ThuÕ vÒ viÖc quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n n¨m 2004). - VÒ cÊp Ên chØ thuÕ TNCN cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: Côc thuÕ híng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn, cÊp sím c¸c Ên chØ thuÕ (Biªn lai thuÕ thu nhËp vµ chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp) khi c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp ®Ò nghÞ. §èi víi c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp kh«ng ph¸t sinh thuÕ thu nhËp khÊu trõ theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn, chØ ph¸t sinh thuÕ thu nhËp khÊu trõ 10% th× c¬ quan thuÕ cÊp quyÓn chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp kh«ng cÊp quyÓn Biªn lai thuÕ thu nhËp. - ViÖc cÊp chøng tõ thuÕ cho c¸ nh©n ®îc ph©n biÖt nh sau: + C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cÊp Biªn lai thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n khi c¸ nh©n cã sè thuÕ ®îc khÊu trõ theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn nhng kh«ng cßn lµm viÖc hoÆc lµm viÖc mét sè th¸ng trong n¨m t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp (trõ tr- êng hîp c¸ nh©n yªu cÇu). + C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cÊp ngay cho c¸ nh©n chøng tõ khÊu trõ thuÕ 10% sau khi khÊu trõ thuÕ TNCN cña c¸ nh©n. Võa qua mét sè c¬ quan chi tr¶ thu nhËp ®· thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ TNCN 10% vµ nép tiÒn thuÕ vµo tµi kho¶n t¹m thu nhng cha cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n mµ cÊp phiÕu thu lµ sai quy ®Þnh. - VÒ nép tiÒn thuÕ TNCN: Sè thuÕ ph¶i nép kª khai theo mÉu 03a/TNTX, c¬ quan chi tr¶ thu nhËp viÕt giÊy nép tiÒn vµo tµi kho¶n 741: Tµi kho¶n Ng©n s¸ch Nhµ níc. Sè thuÕ ph¶i nép kª khai theo mÉu 03b/TNTX, c¬ quan chi tr¶ thu nhËp viÕt giÊy nép tiÒn vµo tµi kho¶n 920: Tµi kho¶n t¹m thu. - ChÊp hµnh viÖc nép tiÒn thuÕ khÊu trõ 10%: Võa qua mét sè c¬ quan chi tr¶ thu nhËp ®· thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ TNCN 10% nhng cha nép vµo tµi kho¶n t¹m thu, do ®ã Côc thuÕ t¨ng cêng kiÓm tra ®«n ®èc vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh ®èi víi c¸c trêng hîp nµy. - §èi víi c¬ quan chi tr¶ thu nhËp hµng th¸ng cã sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép (theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn) díi 5 triÖu ®ång th× ®îc nép thuÕ TNCN vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo quý, nhng sè thuÕ khÊu trõ ph¶i thùc hiÖn hµng th¸ng. 4. VÒ qu¶n lý tµi kho¶n t¹m thu: Tµi kho¶n t¹m thu thuÕ TNCN do Côc trëng Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng më t¹i Kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè. ViÖc híng dÉn c¸c
  3. chøng tõ nép tiÒn thuÕ vµ theo dâi x¸c ®Þnh sè thuÕ ®· nép vµo tµi kho¶n t¹m thu ®· ®îc ®Ò cËp t¹i c«ng v¨n sè 477 TCT/TNCN ngµy 04/02/2005 cña Tæng côc thuÕ. 5. Phßng, bé phËn qu¶n lý thuÕ TNCN: §èi víi Côc thuÕ cha cã Phßng thuÕ TNCN ph¶i chØ ®Þnh bé phËn thuéc Phßng qu¶n lý ®Ó theo dâi vµ xö lý viÖc thu nép thuÕ cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT, TNDN nhng cã c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép thuÕ TNCN. Bªn c¹nh viÖc cung cÊp th«ng tin, híng dÉn thñ tôc ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, cÇn xö lý nghiªm minh c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao nh»m ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ ®îc b×nh ®¼ng. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản