intTypePromotion=1

Công văn 2499/TC-TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
97
lượt xem
2
download

Công văn 2499/TC-TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2499/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2499/TC-TCDN của Bộ Tài chính

  1. C «ng v¨n  cña Bé tµi chÝnh sè 2499/TC­TCDN ngµy 4 th¸ng 03 n¨m 2005  VÒ viÖc thùc hiÖn Th«ng t sè 126/2004/TT­BTC ngµy 24/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc   ChÝnh phñ  ­  Uû  ban  nh©n  d©n  c¸c  tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc Trung ¬ng Võa qua, mét sè  Bé, ngµnh,   ®Þa ph¬ng  ®∙ cã  v¨n b¶n   göi Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ gi¶i thÝch thªm mét sè vÊn ®Ò vÒ   cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè   187/2004/N§­CP   ngµy   16/11/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chuyÓn   c«ng   ty   Nhµ   níc   thµnh   c«ng   ty   cæ   phÇn   vµ   Th«ng   t  sè   126/2004/TT­BTC ngµy 24/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn   thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP ngµy 16/11/2004 cña   ChÝnh phñ vÒ chuyÓn c«ng ty Nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn   (sau   ®©y   viÕt   t¾t   lµ   Th«ng   t  sè   126/2004/TT­BTC).   §Ó   thèng   nhÊt   triÓn   khai   thùc   hiÖn   trong   c¶   níc,   Bé   Tµi   chÝnh híng dÉn bæ sung nh sau: 1. VÒ Ban chØ ®¹o cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp vµ tæ gióp  viÖc 1.1.   ViÖc   thµnh   lËp   Ban   chØ   ®¹o   cæ   phÇn   hãa   doanh   nghiÖp kh«ng trïng lÆp vµ  lµm thay  ®æi chøc n¨ng, nhiÖm   vô  cña Ban §æi míi vµ  ph¸t triÓn doanh nghiÖp thuéc c¸c  Bé ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng: ­ Ban §æi míi vµ  ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña c¸c Bé,  ngµnh, ®Þa ph¬ng lµ c¬ quan gióp Bé trëng c¸c Bé, Thñ tr­ ëng c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  (sau ®©y viÕt t¾t lµ   Bé   trëng,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n)   chØ   ®¹o   toµn   diÖn  c«ng t¸c s¾p xÕp, chuyÓn  ®æi së  h÷u c«ng ty Nhµ  níc cña  c¸c   Bé,   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng   (bao   gåm   c¸c   ho¹t   ®éng:   Tæ  chøc l¹i c¸c Tæng c«ng ty Nhµ  níc, chia, t¸ch, s¸p nhËp,  hîp   nhÊt,  gi¶i   thÓ,   ph¸   s¶n,   chuyÓn   thµnh  c«ng   ty  TNHH   mét thµnh viªn, cæ phÇn ho¸, giao, b¸n, kho¸n, cho thuª  doanh nghiÖp...). Ban §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp  cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vÉn tiÕp tôc duy tr× vµ cñng  cè  theo QuyÕt  ®Þnh sè  13/2005/Q§­TTg ngµy 14/01/2005 cña  Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  kÕ  ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn ChØ  thÞ sè 45­CT/TW ngµy 22/10/2004 cña Bé ChÝnh trÞ. ­ Ban chØ  ®¹o cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp  ®îc thµnh lËp  ®Ó  gióp Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n trùc tiÕp chØ 
  2. 2 ®¹o   vµ   tæ   chøc   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸   mét   hoÆc   mét   sè   doanh nghiÖp, kh«ng lµm nhiÖm vô  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh   nghiÖp   nh  Héi   ®ång   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   tríc  ®©y. Ban chØ  ®¹o chØ  ®Þnh thµnh lËp Tæ gióp viÖc  ®Ó  thùc  hiÖn c¸c c«ng viÖc theo híng dÉn t¹i Phô  lôc sè  1 vµ  sè  13   Th«ng   t  sè   126/2004/TT­BTC.   Ban   chØ   ®¹o   vµ   tæ   gióp  viÖc tù  gi¶i thÓ  sau khi hoµn tÊt nhiÖm vô  cæ phÇn ho¸  (doanh nghiÖp Nhµ níc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn). 1.2. VÒ  c¬  cÊu vµ  thµnh viªn Ban chØ  ®¹o vµ  Tæ gióp  viÖc a. Trëng ban chØ  ®¹o: Theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2.3 Môc   VIII, Th«ng t sè 126/2004/TT­BTC, Thñ trëng c¬ quan quyÕt  ®Þnh   cæ   phÇn   ho¸   cö   l∙nh   ®¹o   cÊp   Bé,   cÊp   tØnh   hoÆc   uû  quyÒn cho l∙nh  ®¹o c¸c bé  phËn tham mu gióp viÖc (kÓ  c¶  thµnh  viªn   Ban   §æi   míi   doanh   nghiÖp   Nhµ   níc)  lµm  Trëng  ban chØ  ®¹o cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. Trêng hîp cæ phÇn  ho¸ c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Nhµ  níc, cã  thÓ cö Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ lµm Trëng ban chØ ®¹o. b.   Phã   trëng   Ban   chØ   ®¹o,   sè   lîng   vµ   c¬   cÊu   thµnh  viªn Ban chØ  ®¹o do Thñ  trëng c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn  ho¸ quyÕt ®Þnh. c. Sè lîng vµ c¬ cÊu thµnh viªn Tæ gióp viÖc do Trëng  ban chØ ®¹o quyÕt ®Þnh cö (tèi ®a kh«ng qu¸ 5 ngêi). 1.3.  Kinh  phÝ  ho¹t   ®éng  cña Ban  chØ  ®¹o  vµ  Tæ gióp  viÖc  ®îc tÝnh vµo chi phÝ  cæ phÇn ho¸ theo quy  ®Þnh t¹i  Môc VIII Th«ng t sè 126/2004/TT­BTC. 2. Bæ sung danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ ®ñ ®iÒu kiÖn cung cÊp  dÞch vô   ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ trong n¨m 2005  quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc sè  3 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè  126/2004/TT­BTC ngµy 24/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh). 2.1.   C«ng   ty   TNHH   KiÓm   to¸n   vµ   KÕ   to¸n   ViÖt   Nam  (VAAC) 2.2. C«ng ty TNHH KiÓm to¸n Quèc tÕ ViÖt Nam (VIA) 2.3.   C«ng   ty   cæ   phÇn   KiÓm   to¸n   vµ   T  vÊn   ViÖt   Nam  ((VNAudit) 2.4. C«ng ty TNHH KiÓm to¸n U & I 2.5. C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n Quèc tÕ §øc – Anh 2.6. C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T vÊn qu¶n lý (ICA) 2.7. C«ng ty Hîp danh KiÓm to¸n T©m ViÖt 2.8. C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T vÊn Th¨ng Long 2.9. C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T vÊn TCKT Hång §øc 2.10.  C«ng  ty cæ  phÇn KiÓm  to¸n  vµ  T  vÊn  tµi chÝnh  ¸nh s¸ng ¸ Ch©u
  3. 3 2.11. C«ng ty TNHH Mª K«ng 2.12. C«ng ty Hîp danh KiÓm to¸n vµ  KÕ  to¸n An Ph¸t  (APS) 2.13. C«ng ty TNHH KiÓm to¸n T vÊn x©y dùng ViÖt Nam  2.14. C«ng ty Hîp danh KiÓm to¸n vµ T vÊn STT 2.15.  C«ng  ty cæ  phÇn KÕ   to¸n KiÓm  to¸n  vµ  tin  häc  ChuÈn ViÖt (Vietvalues) 2.16. C«ng ty TNHH KiÓm to¸n T vÊn ®éc lËp (IAC) 2.17. C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n Th¨ng Long 2.18. C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n Qu¶ng Ninh 2.19. C«ng ty TNHH DÞch vô KiÓm to¸n vµ T vÊn KÕ to¸n  BHP 2.20. C«ng t T vÊn LuËt vµ KiÓm to¸n Hoµng Gia (SCCT) 2.21. C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n T vÊn thuÕ (ATC) 2.22. C«ng ty TNHH Hoµng vµ Th¾ng 2.23. C«ng ty TNHH T vÊn vµ KiÓm to¸n CA&A 2.24. ViÖn Nghiªn cøu thµnh lËp vµ  Ph¸t triÓn doanh   nghiÖp C¨n cø vµo danh s¸ch c¸c tæ chøc tµi chÝnh  ®∙  ®îc Bé  Tµi   chÝnh   c«ng   bè   t¹i   Phô   lôc   sè   3   Th«ng   t  sè  126/2004/TT­BTC vµ  v¨n b¶n nµy, Ban chØ  ®¹o cæ phÇn ho¸  quyÕt  ®Þnh lùa chän (theo h×nh thøc chØ  ®Þnh)  ®Ó  thuª tæ  chøc   tµi   chÝnh   thùc   hiÖn   viÖc   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP ngµy  16/11/2004 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 126/2004/TT­BTC. Ban   chØ   ®¹o   cæ   phÇn   ho¸   c¸c   doanh   nghiÖp   chØ   ®¹o   doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ phèi hîp víi c¬  quan thuÕ  khÈn  tr¬ng  tiÕn   hµnh   quyÕt  to¸n   thuÕ   ®Õn   thêi   ®iÓm  x¸c   ®Þnh   gi¸ trÞ  doanh nghiÖp. Trêng hîp cha kÞp quyÕt to¸n thuÕ  th×   ®îc   sö   dông   sè   liÖu   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cña   doanh   nghiÖp   ®Ó  lµm  c¬  së  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp.  Sau  khi quyÕt to¸n thuÕ, nÕu cã  chªnh lÖch  ®îc  ®iÒu chØnh  ë  thêi ®iÓm doanh nghiÖp chÝnh thøc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ  phÇn. §Ò   nghÞ   c¸c   Bé,   ngµnh,   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   tæ   chøc  triÓn khai thùc hiÖn.
  4. 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2