intTypePromotion=1

Công văn 25/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
1
download

Công văn 25/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 25/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về việc xuất khẩu sản phẩm vôi cục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 25/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- ð c l p - T do - H nh phúc --------------------- S : 25/BXD-VLXD Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 V/v: Hư ng d n v vi c xu t kh u s n ph m vôi c c Kính g i: - Công ty C ph n ð c Thái - Công ty TNHH Thương m i Sơn H i B Xây d ng nh n ñư c công văn s 114 CV/ðT ngày 26/12/2008 c a Công ty C ph n ð c Thái và công văn s CV- 0812/01 ngày 24/12/2008 c a Công ty TNHH Thương m i Sơn H i v vi c hư ng d n xu t kh u vôi c c nung t ñá vôi. B Xây d ng có ý ki n như sau: Vôi c c là s n ph m nung t ñá vôi, hay nói cách khác vôi c c là s n ph m c a khoáng s n ñá vôi ñã qua ch bi n. Th c t vôi c c là lo i v t li u xây d ng ñư c s d ng r ng rãi trong xây d ng, hoá ch t, nông nghi p, nuôi tr ng thu s n và s n xu t gi y..... Vì v y, vôi c c là v t .vn li u xây d ng, không ph i là khoáng s n làm v t li u xây d ng. Theo Thông tư s 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 c a B Công nghi p (nay là B Công thương) v Hư ng d n xu t kh u khoáng s n thì vôi c c không có tên trong danh m c am khoáng s n hư ng d n xu t kh u. Hi n nay, B Xây d ng ñang l p d th o Thông tư Hư ng tn d n xu t kh u khoáng s n làm v t li u xây d ng, trong d th o Thông tư cũng không ñưa vôi c c vào trong danh m c ñi u ch nh khoáng s n ñư c hư ng d n xu t kh u. tVie Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng v vi c hư ng d n xu t kh u s n ph m vôi c c ñ các Doanh nghi p bi t, tri n khai th c hi n. Ni nh n: .Lua TL. B TRƯ NG ww - Như trên; V TRƯ NG V V T LI U XÂY D NG - B Công thương; w - Lưu VP, VLXD, 7; Nguy n Quang Cung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2