intTypePromotion=1

Công văn 2503/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
125
lượt xem
12
download

Công văn 2503/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2503/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chứng từ thanh toán đối với hợp đồng xuất khẩu thanh toán trả chậm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2503/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh Sè 2503/TC­TCT ngµy 04 th¸ng 03 n¨m 2005  vÒ viÖc chøng tõ thanh to¸n ®èi víi hîp ®ång  xuÊt khÈu thanh to¸n tr¶ chËm KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n cña mét sè côc thuÕ;   doanh nghiÖp ®Ò nghÞ ®îc khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng   ®Çu vµo, xÐt hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng khi cha cã ®ñ c¸c   chøng tõ thanh to¸n qua ng©n hµng theo hîp ®ång xuÊt khÈu   trong   ®ã   cã   ghi   thêi   h¹n   bªn   níc   ngoµi   thanh   to¸n   tr¶   chËm. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: 1. T¹i ®iÓm 2, Môc II, PhÇn D Th«ng t sè 120/2003/TT­ BTC   ngµy   12/12/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy   ®Þnh   vÒ   ®iÒu  kiÖn, thñ tôc ®Ó ®îc khÊu trõ, xÐt hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo  cña   hµng   ho¸,   dÞch   vô   xuÊt   khÈu,   trong   ®ã   cã   b¶ng   kª  chøng tõ ®∙ thanh to¸n tiÒn hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu  qua ng©n hµng. Tuy nhiªn, c¸c c¬ së kinh doanh thùc hiÖn xuÊt khÈu  theo   hîp   ®ång   trong   ®ã   cã   ghi   thêi   h¹n   bªn   níc   ngoµi  thanh to¸n tr¶ chËm nÕu ph¶i chê cã ®Çy ®ñ chøng tõ thanh  to¸n qua ng©n hµng míi lËp b¶ng kª ®Ó ®îc khÊu trõ, xÐt  hoµn thuÕ th× sÏ khã kh¨n vÒ vèn, nhÊt lµ trong trêng hîp  cã doanh sè xuÊt khÈu vµ sè thuÕ ®îc khÊu trõ, xÐt hoµn  thuÕ lín. §Ó th¸o gì khã kh¨n cho c¸c c¬ së kinh doanh, ®èi víi  hîp ®ång xuÊt khÈu trong ®ã cã ghi thêi h¹n bªn níc ngoµi  thanh to¸n tr¶ chËm, c¬ së kinh doanh lµm b¶n cam kÕt sÏ  xuÊt tr×nh b¶ng kª chøng tõ ®∙ thanh to¸n tiÒn hµng ho¸,  dÞch vô xuÊt khÈu qua ng©n hµng thay cho b¶ng kª chøng tõ  ®∙ thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô xuÊt khÈu qua ng©n  hµng trong hå s¬ hoµn thuÕ GTGT. 2.   §Õn   thêi   h¹n   cam   kÕt   mµ   c¬   së   kinh   doanh   kh«ng  xuÊt tr×nh ®îc b¶ng kª chøng tõ ®∙ thanh to¸n tiÒn hµng  ho¸, dÞch vô xuÊt khÈu qua ng©n hµng th× c¬ quan thuÕ thu  håi l¹i tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®∙ cho khÊu trõ, hoµn  thuÕ vµ xö ph¹t hµnh vi chiÕm dông tiÒn hoµn thuÕ cña Nhµ  níc theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   ®Ó   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh  phè trùc thuéc Trung  ¬ng ®îc biÕt vµ híng dÉn c¸c c¬ së  kinh doanh thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2