Công văn 2504/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
1
download

Công văn 2504/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2504/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc bán hàng miễn thuế cho người được uỷ quyền mua hàng miẽn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2504/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 2504/TCHQ-GSQL ngµy 01 th¸ng 06 n¨m 2000 vÒ viÖc B¸n hµng miÔn thuÕ cho ngêi ®îc uû quyÒn mua hµng miÔn thuÕ KÝnh göi: - Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi; - Côc H¶i quan thµnh phè Hå ChÝ Minh - Côc H¶i quan thµnh phè §µ N½ng. Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ th«ng b¸o t¹i c«ng v¨n sè 893/VPCP-KTTH ngµy 13 /03/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc cho phÐp c¸c cöa hµng miÔn thuÕ b¸n hµng miÔn thuÕ cho c¸c ®èi tîng u ®·i miÔn trõ ngo¹i giao theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 30/07/1994 cña ChÝnh phñ ®îc b¸n cho ngêi cã giÊy uû quyÒn cña ngêi ®øng ®Çu c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù, c¸c Tæ chøc quèc tÕ cã trô së t¹i ViÖt Nam; Tæng côc H¶i quan híng dÉn Côc H¶i quan c¸c thµnh phè thèng nhÊt thùc hiÖn nh sau: 1. Ngêi uû quyÒn mua hµng t¹i cöa hµng miÔn thuÕ: Ngêi ®øng ®Çu cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù, c¬ quan ®¹i diÖn c¸c tæ chøc Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam hoÆc c¸c tæ chøc kh¸c ®îc hëng u ®·i (cã Sæ ®Þnh møc mua hµng miÔn thuÕ) theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam nh lµ: §¹i sø; Tæng L·nh sù; Trëng §¹i diÖn c¸c Tæ chøc quèc tÕ, c¸c tæ chøc ChÝnh phñ hoÆc phi ChÝnh phñ.... Ngêi ®øng ®Çu nªu trªn ®îc uû quyÒn mua hµng miÔn thuÕ trong 02 trêng hîp: - Uû quyÒn ®Ó mua hµng cho chÝnh b¶n th©n Ngêi ®øng ®Çu (Sæ c¸ nh©n). - Uû quyÒn ®Ó mua hµng cho c¬ quan cña Ngêi ®øng ®Çu (Sæ c¬ quan). 2. Ngêi ®îc uû quyÒn mua hµng t¹i cöa hµng miÔn thuÕ; 2.1. Lµ viªn chøc, nh©n viªn thuéc c¬ quan cña ngêi uû quyÒn cã hé chiÕu, hoÆc giÊy th«ng hµnh cña Liªn Hîp quèc, hoÆc chøng minh th do c¬ quan ngo¹i giao cÊp vµ ngêi ViÖt Nam lµm viÖc t¹i c¬ quan cña ngêi uû quyÒn cã chøng minh nh©n d©n phï hîp víi giÊy uû quyÒn. 2.2. Thµnh viªn gia ®×nh cïng sèng chung mét hé víi ngêi uû quyÒn (tõ ®ñ 18 tuæi trë lªn). 3. H×nh thøc uû quyÒn: 3.1. Ngêi uû quyÒn ph¶i uû quyÒn b»ng v¨n b¶n theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ ngêi ®îc uû quyÒn kh«ng ®îc uû quyÒn cho ngêi kh¸c. 3.2. Néi dung giÊy uû quyÒn ghi ®Çy ®ñ nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau:
  2. 2 - Hä vµ tªn, sè hé chiÕu hoÆc chøng minh th, sè Sæ ®Þnh møc mua hµng miÔn thuÕ, c¬ quan c«ng t¸c (hoÆc quan hÖ th©n nh©n) cña ngêi uû quyÒn vµ ngêi ®îc uû quyÒn. - GiÊy uû quyÒn ph¶i x¸c ®Þnh râ ph¹m vi vµ møc ®é uû quyÒn. - Ngµy, th¸ng, n¨m uû quyÒn, ch÷ ký cña ngêi uû quyÒn vµ dÊu cña c¬ quan ngêi uû quyÒn. 3. Tæ chøc thùc hiÖn: Côc H¶i quan c¸c thµnh phè c¨n cø vµo t×nh th×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph- ¬ng m×nh ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸m s¸t qu¶n lý, ®¶m b¶o cöa hµng miÔn thuÕ ph¶i b¸n hµng cho ®óng ®èi tîng quy ®Þnh. Tæng côc H¶i quan híng dÉn Côc H¶i quan c¸c thµnh phè thùc hiÖn thèng nhÊt, nÕu cã víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¸o c¸o Tæng côc ®Ó cã chØ ®¹o kÞp thêi.
Đồng bộ tài khoản