Công văn 2505/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
6
download

Công văn 2505/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2505/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc báo cáo công tác an toàn lao động và tình hình tai nạn lao động trong năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2505/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2505/BXD-HĐXD Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2008 V/v: Báo cáo công tác an toàn lao động và tình hình tai nạn lao động trong năm 2008 Kính - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; gửi: - Các Tổng Công ty, Công ty Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, Chỉ thị số 18/2008/ CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác, Bộ Xây dựng yêu cầu: - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động và tình hình tai nạn lao động đối với các công trình dân dụng, công nghiệp và khai thác các mỏ đá trên địa bàn trong năm 2008. - Các Tổng Công ty, Công ty Xây dựng thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động và tình hình tai nạn lao động đối với các công trình do mình thực hiện thi công xây dựng và các mỏ đá do mình khai thác (nếu có) trong năm 2008. Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý Hoạt động xây dựng) trước ngày 30/12/2008./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Lưu: VP, TCCB, HĐXD. Cao Lại Quang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản