Công văn 251/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
106
lượt xem
3
download

Công văn 251/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 251/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước về việc cho vay vốn mua lúa hàng hóa phục vụ đông xuân năm 1997 ở đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 251/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  251/CV­N H 1 4  n g µ y  04 th¸ng    N h 4 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  h o  vay v è n m u a   ó a, h µ n g  h o¸ c l   v ô  ® « n g  xu © n  n¨ m  1997 ë  § å n g  b » n g   n g   ö u  L o n g s« C K Ý nh   öi:­Tæng   g    gi¸m  c  © n   µng  ¬ng  ¹i, ®è Ng h th m ­Gi¸m  c      ®è chi nh¸nh  © n   µng  µ   íctØnh, thµnh  è. Ng h Nh n     ph § Ó   iÓn khaiQuy Õt  nh  è  tr     ®Þ s 140/TTg  µy  ng 7/3/1997  µ  v Quy Õt  nh   ®Þ sè 141/TTg ngµy 08/03/1997 cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  nh»m  ®Èy  m¹nh   í nhanh  Öc  vi mua  óahµng      ång  l  ho¸ ë § b»ng s«ng  öu  C Long; Ngµy  04/4/1997,Thñ íng  Ýnh  ñ  ã    t Ch ph c C«ng  v¨n  è  s 1603/KTTH,  Ò   v viÖc  iÒu  µnh  ® h mua   óa  µng  lh ho¸  ô  v §«ng  ©n   Xu n¨m 1997    ång  ë§ b»ng   s«ng  öu  C Long; Thèng  c  ©n   µng  µ   íc yªu  Çu    ©n   µng  ¬ng  ¹i vµ  ®è Ng h Nh n   c c¸c Ng h th m  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh    ång  Ng h Nh n     ë§ b»ng s«ng  öu   C Long  iÓnkhaigÊp  ét  è  tr     m s c«ng  Öc  ô  Ó  vi c th sau  y: ®© 1. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i ph¶i chuÈn  Þ     èn    ¸p    Ng h th m    b ®ñ v ®Ó ® øng    nhu cÇu vay  èn  ña    v c c¸cdoanh  nghiÖp,phôc  ô    v mua  óahµng    ô  l  ho¸ v §«ng  ©n   Xu n¨m  1997    ÊtkhÈu  µ  ù  ÷phôc  ô  ÊtkhÈu. ®Ó xu   v d tr   v xu   2.C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹icho    Ng h th m  vay    c¸cdoanh  nghiÖp    h¹n ng¹ch  c¨n cø    xuÊt khÈu  ¹o    g theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 141/TTg  µy  ng 08/03/1997  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ    ùc hiÖn.Ng ©n  µng  ph ®Ó th     h cho vay  èn  v mua  óamiÔn  ñ tôcthÕ  l  th     chÊp.  Òn  Ti vay  îc ®¸p  ®  øng    ®ñ mua   Õt  èi l ng  óa  îc giao  h kh  î l ®   theo  ¹n  h ng¹ch vµ    b¶o  ¶m   ® b»ng îng lóa,g¹o  ån kho  ùc tÕ. l    t  th   ­ §èivíi      doanh  nghiÖp  a  ¬ng,do  ®Þ ph   UBND   tØnh,thµnh  è    ph giao chØ     tiªutrong tæng  ¹n ng¹ch ® îcCh Ýnh  ñ      h     ph giao cho    tØnh,thµnh  è.   ph   ­  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp  µ thµnh    ña  l  viªn c Tæng   c«ng    ¬ng  ùc ty L th   miÒn  Nam,  Òn  ¾c,  mi B ph¶i® îcTæng     c«ng    ã    tyc v¨n b¶n giao chØ    Ò   è    tiªuv s l ng  î mua   óa,h¹n  l  møc  vay  èn  ©n   µng  µ  v Ng h v b¶o    Òn  l∙nh ti vay    ¬  ë  trªnc s tæng  ¹n ng¹ch ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  h     t  ph giao cho    Tæng  c«ng ty. 3.C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹iph¶icã  Õ   ¹ch vµ    Ön    Ng h Th m    k ho   c¸cbi ph¸p vÒ   ©n   c ®èi vèn,híng dÉn        nghiÖp  ô  v chØ  o  Þp  êic¸c chinh¸nh  ña  × nh  iÓn ®¹ k th       cm tr   khaiviÖc    cho vay  theo c¸cquyÕt ®Þnh  ña  Ýnh  ñ.      c Ch ph Tæng  gi¸m  c    ©n   µng  ¬ng  ¹i chñ  ng  ©n  i vèn  iÒu  ®è c¸c Ng h th m  ®é c ®è   ® hoµ  èi®a   Ó  th«ng  t  (k c¶  qua  Þ  êng  ªnng©n  µng)  Þu  th tr li   h ch tr¸ch nhiÖ m     ®¶m  b¶o    èn  Ýn  ông,cho  ®ñ v t d   vay  Þp  êitheo yªu cÇu    k th      thu mua  óa.Trêng  l  hîp cßn  Õu  thi ph¶ib¸o  ngay  Ò   ©n   µng  µ  íc Trung  ng      c¸o  v Ng h nh n   ¬ ®Ó xem   xÐt gi¶i     Õt. quy
  2. 2 4. Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ícchñ  ng  ïng Gi¸m  c    Ng h Nh n   ®é c  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i trªn®Þa   µn  èihîp víic¸c ngµnh  ã  ªnquan  Ng h th m    b ph         c li   tham  u  µ  Õn  Þ  íiChñ   Þch  m v ki ngh v   t UBND  tØnh, giao  Ö m   ô    nhi v cho  ÷ng  nh doanh  nghiÖp  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki kinh  doanh ¬ng  ùc;®¬n   Þ   l th   v vay  èn  ã  vc tr¸ch nhiÖ m   ö  ông  èn  ng  ôc   ch,    sd v ®ó m ®Ý kinh doanh  ã  Öu  c hi qu¶, tr¶ nî      Ng ©n  µng  ng  ¹n. h ®ó h   5. § Ó   ¸p    ® øng  nhu  Çu  èn  ôc  ô  m óa   óa,c¸c Ng ©n   µng  Çn  c v ph v thu  l   h c tr Ón khaih×nh  i    thøc  ng  µitrî ÷a c¸c Ng ©n   µng    a   µn  ®å t   gi     h trªn®Þ b theo   quy ®Þnh  Ön  µnh. Gi¸m  c    hi h   ®è chinh¸nh  NHNN  tØnh, thµnh  è  µm  u   èi    ph l ®Ç m chØ   o  ö  ýnh÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   Öc  ùc  Ön  ¬ng  ®¹ x l   v ®Ò c li   ®Õ vi th hi ph thøc  ®ång  µitrîgi÷a    ©n   µng    a   µn, nh»m   t   c¸c Ng h trªn®Þ b   ph¸thuy  èi®a   ån    t   ngu vèn  ¹ ®Þa  ¬ng. t i ph 6.ViÖc    cho vay    thu mua  óa,lµnhiÖm   ô  äng t©m  ña    ©n  µng  l    v tr   c c¸cNg h trong thêigian tõ nay  n   ÷a quý  I       ®Õ gi   II /1997.C¸c    NHTM   ã  c tr¸chnhiÖ m   iÓn   tr   khaicã  Õt  ña    k c c«ng    Ýn  ông  ôc  ô  Ö m   ô  µy,b¶o  ¶m   Þp  êi t¸ct d ph v nhi vn   ® k th   vµ  y  ,    åinî®óng  ¹n.Qu¸  ×nh thùc hiÖn  ã  ã  ®Ç ®ñ thu h     h  tr     c kh kh¨n ph¶ib¸o        c¸o kÞp  êiThèng  c  ©n  µng  µ   íc®Ó   th   ®è Ng h Nh n   xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản