intTypePromotion=1

Công văn 2518/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 2518/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2518/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về lãi suất chậm thanh toán nội bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2518/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2518/TCT/DNNN NGµY 10 TH¸NG 8 N¡M 2004 VÒ L∙I SUÊT CHËM THANH TO¸N NéI Bé KÝnh göi: ­ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam §ång kÝnh göi: ­ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng   Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 0516/XD ngµy 02/04/2004 cña Tæng c«ng ty  x¨ng   dÇu   ViÖt   Nam   vÒ   viÖc   l∙i   suÊt   chËm   thanh   to¸n   néi   bé,   Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau:   ViÖc tÝnh vµ  h¹ch to¸n l∙i chËm thanh to¸n  ®èi víi hµng cña   Tæng c«ng ty giao cho c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn theo l∙i suÊt vay  quy  ®Þnh trong néi bé  cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam lµ  mét h×nh thøc qu¶n lý  vèn kinh doanh cña Tæng c«ng ty  ®∙  ®îc  quy  ®Þnh t¹i quy chÕ  qu¶n lý vµ  h¹ch to¸n kinh doanh x¨ng dÇu  cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè  750/XD­Q§­TG§ ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Tæng gi¸m ®èc Tæng   c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam; V×  vËy, kho¶n l∙i chËm thanh to¸n   nªu trªn kh«ng thuéc kho¶n ph¹t vi ph¹m hîp  ®ång kinh tÕ  hay  kho¶n ph¹t vay nî qu¸ h¹n.   XuÊt ph¸t tõ  ph¬ng thøc h¹ch to¸n cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu   ViÖt Nam, Tæng côc ThuÕ   ®ång  ý  víi  ®Ò  nghÞ  cña Tæng c«ng ty  x¨ng dÇu ViÖt Nam vÒ  viÖc h¹ch to¸n kho¶n l∙i chËm thanh to¸n   theo l∙i suÊt vay néi bé   ®èi víi hµng cña Tæng c«ng ty giao   cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Cô thÓ nh sau: T¹i c¸c ®¬n vÞ thµnh  viªn kho¶n l∙i chËm thanh to¸n  ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ  ho¹t  ®éng   tµi   chÝnh;   t¹i   V¨n   phßng   Tæng   c«ng   ty   kho¶n   l∙i   chËm  thanh to¸n ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh.   Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam vµ  c¸c Côc thuÕ ®Þa ph¬ng biÕt vµ thèng nhÊt thùc hiÖn./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2