Công văn 2529/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 2529/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2529/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quyết toán dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn I

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2529/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2529/VPCP-KTTH V/v quyết toán dự án đường Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2008 Hồ Chí Minh giai đoạn I Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Xây dựng; - Bộ Giao thông vận tải. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2082/BTC-ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1580 BKH/KCHT&ĐT ngày 11 tháng 3 năm 2008, của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2219/BGTVT-TC ngày 8 tháng 4 năm 2008 về việc quyết toán dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn I, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thành phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục công trình làm căn cứ quyết toán vốn đầu tư các hạng mục hoàn thành, tọa điều kiện pháp lý để Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thành quyết toán A-B. 2. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng về quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định, có biện pháp đôn đốc các nhà thầu hoàn thành quyết toán A-B, khẩn trương hoàn thành báo cáo quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành thuộc dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn I, tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán các hạng mục hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo quy định. 3. Hội đồng nghiệm thu nhà nước sớm hoàn thành thủ tục nghiệm thu cấp nhà nước đối với dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn I. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT); (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy TTĐT, Vụ KTN; - Lưu: VT, KTTH (3b).Nguyện (17b).
Đồng bộ tài khoản