intTypePromotion=1

Công văn 2555/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Công văn 2555/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2555/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2555/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 2555/TCHQ-KTTT ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 8/6/2001, Tæng côc ThuÕ (Bé Tµi chÝnh) cã C«ng v¨n sè 2091 TCT/NV3 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng: tæ läc dÇu ®èt dïng cho tµu thuû. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: - C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§-BTC ngµy 5/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh. MÆt hµng: Tæ läc dÇu ®èt dïng cho tµu thuû, lo¹i sö dông ®éng c¬ ®iÖn (C«ng suÊt 1,5KW) ®îc ph©n lo¹i theo nguyªn t¾c sau: * Trêng hîp tæ läc dÇu ®èt (bao gåm m¸y läc dÇu, ®éng c¬ ®iÖn), trong ®ã ®éng c¬ ®iÖn ®îc chÕ t¹o ®Æc thï ®Ó l¾p cè ®Þnh vµo m¸y läc dÇu th× mÆt hµng tæ läc dÇu ®èt ®îc ph©n vµo Ch¬ng 84, nhãm 8421, m· sè 84212390, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 0% (kh«ng phÇn tr¨m) * Trêng hîp tæ läc dÇu ®èt (bao gåm m¸y läc dÇu, ®éng c¬ ®iÖn), trong ®ã m¸y läc dÇu vµ ®éng c¬ ®iÖn lµ hai bé phËn ®éc lËp víi nhau, ®Ó ho¹t ®éng ®îc chóng ®îc nèi víi nhau b»ng bé phËn truyÒn ®éng hoÆc c¸c bé ph©n kh¸c, th×: + §éng c¬ ®iÖn (C«ng suÊt 1,5KW) ®îc ph©n vµo ch¬ng 85, nhãm 8501, m· sè 85012000, hoÆc m· sè 85013210, hoÆc m· sè 85014020, hoÆc m· sè 95015210, tuú theo ®Æc ®iÓm cÊu t¹o (mét chiÒu hay xoay chiÒu, mét pha hay ®a pha) mµ cã møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i tõ 10% ®Õn 30%. + M¸y läc dÇu ®îc ph©n vµo Ch¬ng 84, nhãm 8421, m· sè 84212390, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 0% (kh«ng phÇn tr¨m) Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè c¨n cø hµng thùc nhËp khÈu vµ ®èi chiÕu víi híng dÉn trªn ®Ó tÝnh thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2