Công văn 2557/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
19
download

Công văn 2557/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2557/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xuất nhập khẩu tại chỗ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2557/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n   c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   ­   t æ n g   c ô c   h ¶ i   q u a n   s è   2 5 5 7   T C H Q ­ K T T T  ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2004 vÒ viÖc xuÊt nhËp khÈu t¹i chç KÝnh göi: ­ Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thêi gian qua, mét sè h¶i quan ®Þa ph¬ng ®∙ ¸p dông   chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu t¹i chç theo híng dÉn t¹i Th«ng   t sè 90/2002/TT­BTC ngµy 10/10/2002 híng dÉn vÒ thuÕ xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   vµ   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   ®èi   víi   hµng   hãa   xuÊt   nhËp   khÈu   t¹i   chç   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   153/2002/Q§­BTC ngµy 17/12/2002 qui ®Þnh vÒ thñ tôc h¶i   quan ®èi víi hµng hãa XNK t¹i chç cña Bé Tµi chÝnh cho   mét sè trêng hîp kh«ng ®óng qui ®Þnh. §Ó thùc hiÖn thèng   nhÊt trong toµn ngµnh, Tæng côc H¶i quan yªu cÇu c¸c ®¬n   vÞ: 1.   Thùc   hiÖn   theo   ®óng   qui   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  90/2002/TT­BTC ngµy 10/10/2002 cña híng dÉn vÒ thuÕ xuÊt  khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   vµ   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   ®èi   víi  hµng   hãa   XNK   t¹i   chç   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   153/2002/Q§­BTC  ngµy 17/12/2002 qui ®Þnh vÒ thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng  hãa XNK t¹i chç cña Bé Tµi chÝnh, kh«ng më réng ®èi tîng  ®îc ¸p dông (trêng hîp th¬ng nh©n níc ngoµi kh«ng ký hîp  ®ång mµ ñy quyÒn cho mét C«ng ty t¹i ViÖt Nam trùc tiÕp  ký hîp ®ång XNK t¹i chç vµ thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng  ty   kh«ng   thuéc   ®èi   tîng   ®îc   ¸p   dông   Th«ng   t  sè  90/2002/TT­BTC). 2. Tæng hîp c¸c trêng hîp kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc ¸p  dông Th«ng t sè 90/2002/TT­BTC vµ QuyÕt ®Þnh sè 153/2002/ Q§­BTC nhng ®∙ lµm thñ tôc XNK t¹i chç vµ hoµn thuÕ cho  doanh   nghiÖp,   b¸o   c¸o   vÒ   Tæng   côc   H¶i   quan   tríc   ngµy  30/6/2004 theo mÉu ®Ýnh kÌm ®Ó Tæng Côc b¸o c¸o Bé xö lý. Tæng   côc   H¶i   quan   th«ng   b¸o   ®Ó   Côc   H¶i   quan   tØnh,  thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản