Công văn 256/VHTT-BTBT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 256/VHTT-BTBT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 256/VHTT-BTBT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc tăng cường quản lý trong việc xây dựng các bảo tàng ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 256/VHTT-BTBT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  é   B V¨n  o¸ v µ  th«ng tin s è  256/VH T T­B T B T   h n g µ y 20 th¸ng 1 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c t¨ng c ê n g  q u ¶ n  lý  trong vi Ö c  © y  d ù n g   x c¸c b ¶ o  t µ ng ë  Vi Ö t  a m N K Ý nh   öi: ­  g   C¸c  é,  ¬   B c quan ngang  é,  ¬   B c quan  éc  Ý nh   thu Ch phñ. ­ U û  ban  nh © n  d © n  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ng. ¬ Trong  ÷ng  nh n¨m  Çn  y,  ïng  íinh÷ng  ¹t®éng  g ®© c v  ho   nh»m  b¶o  Ö   µ   vv ph¸thuy      Þ di tÝch  Þch  ö      c¸c gi¸tr     l s ­ v¨n ho¸  µ  v danh lam  ¾ng  th c¶nh, ho¹t     ®éng  b¶o  µng    Öt Nam   ∙  t® îcnh÷ng  Õt  t ë Vi   ® ®¹     k qu¶  ¸ng  Ých  Ö.NhiÒu   ® kh l  Bé, Ngµnh  µ  û     v U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ∙  Õn hµnh  ©y  ùng     ph ® ti   xd b¶o  µng  t hoÆc   Ëp  ù  chuÈn  Þ   l d ¸n  b cho  Öc  ©y  ùng  vi x d b¶o  µng  t chuyªn  ngµnh  hoÆc  b¶o  µng  Êp  t c tØnh. §©y  µ m ét  l  trong  ÷ng  ¹t®éng  nh ho   v¨n ho¸  ¸nh  Êu  ù  ® d s ph¸ttr Ón vÒ    i   nhiÒu  Æt   ña  µnh  m c ng b¶o  ån b¶o  µng  t  t trong thêikú    iÓn míicña  t      ph¸ttr     ®Ê níc,gãp  Çn  µo  ù    ph v s nghiÖp  b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ di s¶n      ©n   gi¸tr     v¨n ho¸ d téc.Tuy    nhiªn, trongthêigian qua,c«ng           t¸cqu¶n  ýx©y  ùng  µ  chøc  ng   l  d v tæ  tr bµy b¶o  µng  òng  éc  ém ét  è  ån t¹ vµ  Êt cËp  t c b l  s t    b   i sau  y: ®© ­ Ch a  Ën    nh thøc  y     Ò   Ýnh  ®Ç ®ñ v t khoa  äc  ña  h c b¶o  µng:b¶o  µng    t   t ra ®êi    ¬  ë    u  Ëp, hiÖn  Ët  èc, v×  Õ, cha  trªnc s c¸c s t   v g   th   quan  ©m   ng  t ®ó møc   ®Õ n   Öc  vi nghiªn cøu, su  Çm   Ön  Ët gèc     t hi v   theo    c¸c chuyªn    ®Ò kh¸c nhau,     dÉn  n   ×nh  ¹ngtrïngl¾p  éidung    ®Õ t tr     n  c¸c b¶o  µng,®¬n  iÖu  µ  Ð m   Ýnh  t   ® vk t hÊp  Én. d  ­ Trong    ×nh x©y  ùng    qu¸ tr   d b¶o  µng,m ét  è  ¬  t   s c quan  é, Ngµnh  µ  û   B  vU ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  a  ùc  ù    ph ch th s quan  ©m   t chØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan  ñ  u    ù    ë  ch ®Ç td ¸n (S V¨n    ho¸ Th«ng    tinhoÆc   n  Þ  ®¬ v nghiÖp  ô ¬ng  ­ vt d ¬ng) x©y  ùng  Ò   ¬ng  éidung  ng  µy    d §c n  tr b b¶o  µng    µm  ¬  ë  ©y  ùng  t ®Ó l c s x d dù    ång  êi,   Ëp  ù  tiÒn  ¸n.§ th   l d ¸n  khi kh¶    µ  ù  kh¶    u    ©y  ùng  thiv d ¸n  thi®Ç t x d b¶o  µng  ¹ kh«ng  ©n  ñ  ÷ng  t li  tu th nh quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vµ  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô, ® Æc   Öt lµ cho  Ðp  ùc hiÖn    ù  khicha  v  bi     ph th   c¸c d ¸n    cã    Õn  Èm   nh  ña  é  ý ki th ®Þ c B V¨n  ho¸­Th«ng    ©y  µ nguyªn  ©n  ña    tin.§ l  nh c t×nh  ¹ng m ét  è  tr   s c«ng  ×nh  tr b¶o  µng  íi ® îc x©y  ùng  ng  ∙  t m    d nh ® nhanh  chãng  éc  énh÷ng  îc®iÓ m   Ò   b l  nh   v c«ng  n¨ng  thiÕtkÕ   a  ¸p  do    ch ® øng  íi   v yªu cÇu  ÕtkÕ   thi   chuyªn ngµnh, chÊt l ng         î thic«ng  kh«ng  ¶m   ® b¶o, cha  dông    ¸p  c¸cthµnh  ùu vµ  ÕtbÞ    t   thi   khoa  äc  ü  Ëtvµ  h k thu   c«ng  Ö   ngh trong x©y  ùng  µ    d v tr bµy  ng  b¶o  µng. t   ­ M Æt     kh¸c,cã    kh«ng  t  ù  tr bµy  Ý d ¸n  ng  b¶o  µng  Ó  bªn  t (k c¶  trong lÉn    bªn  µi ng«i nhµ)  Uû   ngo     do  ban  ©n  ©n  ét  è  nh d m s tØnh, thµnh  è  µm  ñ    ph l ch qu¶n  u    ¹ cha  ®Ç tl   i hoÆc  kh«ng  ö  ông    ¬  sd c¸c c quan  chuyªn m«n     ë      nh S V¨n ho¸ Th«ng      tinhoÆc   n  Þ  ®¬ v nghiÖp  ô ¬ng  ¬ng  µm  ñ  u  ,hoÆc   vt ® l ch ®Ç t  giao   cho    n  Þ  c¸c ®¬ v kh«ng  ng  ®ó chøc  n¨ng,kh«ng  ã    c nghiÖp  ô  µm  ñ  u    v l ch ®Ç t thùc  Ön  ù  tr bµy  hi d ¸n  ng  b¶o  µng.Do   ,  Êt l ng  t   ®ã ch  î khoa  äc  µ  Öu    h v hi qu¶ cña    c¸cb¶o  µng  µy  Þ  t n b suy  gi¶m,® Æc   Ötlµh Ö   èng  ng  µy  a  lªn   bi     th tr b ch nªu   
  2. 2 ® îc nh÷ng  Æc   ng  ho¸ riªngbiÖt cña  éng  ng  ©n    ña  çi    ® tr v¨n        c ®å d c c m tØnh,  thµnh  è. ph   Tõ   ùc tr¹ng trªn,®Ó   th       t¨ng cêng  Öc    vi qu¶n  ýtrong viÖc  ©y  ùng    l    x d c¸c b¶o  µng,B é  t   V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Ò   Þ     é,  µnh  µ  û   tind ngh c¸c B Ng v U ban  ©n   nh d©n    c¸ctØnh,thµnh  è:   ph   1. Quan  ©m    t chØ  o  µ  ¹o®iÒu  Ön  ®¹ v t   ki cho  ¬  c quan  ñ  u    ë    ch ®Ç t(S V¨n ho¸ Th«ng    tin tØnh, thµnh  è    ph hoÆc   n   Þ   ®¬ v nghiÖp  ô  ¬ng  ¬ng)  Õn vt ® ti   hµnh  c«ng    t¸cnghiªn cøu  u  Çm    Öu hiÖn  Ët gèc    st t li   v  theo  õng  t chuyªn  ,  ®Ò x©y  ùng  Ò   ¬ng  éidung  ng  µy  ña  d §c n  tr b c b¶o  µng,tr×nh Bé, Ngµnh, Uû     t        ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è    ph phª  Öt,t¹o c¬  ë  duy     s ph¸p  ývµ  ¬  ë  l   c s khoa  äc h cho c«ng    Èn  Þ  ©y  ùng  t¸cchu b x d b¶o  µng. t 2. Trong  êigian  í   é    th   t iB V¨n      , ho¸ ­ Th«ng    tinchØ nghiªncøu, cã    Õn      ý ki tho¶ thuËn    ù      c¸cd ¸n chØnh  ýn©ng  Êp  l  c hoÆc   ©y  ùng  íib¶o  µng    ¬  xd m  t trªnc së  Ò   ¬ng  éidung  ng  µy  ∙  îc phª  Öt  §c n  tr b ® ®   duy nh»m   ¾c  ôc  ×nh  ¹ng kh ph t tr   trïnglÆp  Ò   éidung  µ  ¬ng    vn  v ph ph¸p tr bµy  ÷a c¸cb¶o  µng.   ng  gi     t 3. C¸c  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n  ña    ù    u    ©y  ùng  c c¸cd ¸n ®Ç tx d b¶o  µng  Çn u  t cl ý  ét  è  éidung  m sn  sau:   a­ T¨ng  êng  u    c ®Ç t kinh phÝ     cho  Öc  u  Çm     vi s t bæ sung  µiliÖu,hiÖn  t    vËt,x©y  ùng  ¬ng    ÕtkÕ   ü   Ëttr bµy    d ph ¸n thi   m thu   ng  b¶o  µng. t b­ T¨ng  êng  u      c ®Ç t c¸c trang thiÕtbÞ   ü  Ëtvµ      k thu   c«ng  Ö   Ön  i ngh hi ®¹   ®Ó  b¶o  qu¶n  µ  ng  µy  Ön  Ët tr¸nh t×nh  ¹ng chØ   Ëp  v tr b hi v     tr   t trung kinh phÝ       ®Ó   ©y  ùng  x d ng«i nhµ. Néi      dung  ng  µy  tr b b¶o  µng  Çn  Õt  îp  í  Öu t c k h gi i thi   nh÷ng    Þ c¸c di s¶n  ho¸ vËt thÓ  µ    Þ c¸c di s¶n  ho¸    Ët gi¸tr       v¨n      v gi¸tr       v¨n  phi v   thÓ  ña  éng  ng    ©n  écë  a  ¬ng. cc ®å c¸cd t   ®Þ ph   c­ Trong    ×nh thiÕtkÕ   ©y  ùng      qu¸ tr    xd c¸c b¶o  µng  íi,®Ò   Þ    ¬  t m  ngh c¸c c quan  ñ  ch qu¶n  ©n  ñ    tu th c¸c quy  Èn  Ò   ©y  ùng  ÷ng  chu vx d nh c«ng  ×nh  ã  tr c tÝnh  Æc   ïchuyªn  µnh, nh viÖc  è  Ý  Ön  Ých  ® th   ng   b tr di t kho, diÖn  Ých  µ    t v kh«ng  gian  ng  µy  ï hîp,®¸p  tr b ph     øng  ÷ng    Èn  ô  Ó  Ò   Õp  ¹ng  nh tiªuchu c th v x h b¶o tµng (®∙ ® îc quy ®Þnh  t¹  NghÞ  ®Þnh  sè  92/2002/N§­ i CP, ngµy  11/11/2002 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  µnh  ét  è  iÒu  ña  ®Þ chiti     h h m s® c LuËt Di s¶n     s¶n    v¨n ho¸). d­ Trong qu¸  ×nh  iÓn khaic¸c dù  ®Ç u     ©y  ùng  tr tr       ¸n  tx d b¶o  µng  Çn  t c giao cho    ¬ quan  ã    c¸cc   c chøc  n¨ng  chuyªn m«n,    chuyªn ngµnh  ¶m   Ën      ® nh c¸c c«ng  Öc  ã  Ýnh  vi c t chuyªn m«n      nh : +  Öc  Vi nghiªncøu    nh  ÷ng  éidung  ng  µy  ña    x¸c ®Þ nh n  tr b c B¶o  µng    t do tËp  Ó   chuyªn gia nghiªncøu  Ò   Þch sö      Ò   th c¸c        v l   v¨n ho¸,v b¶o  µng  äc  ùc  t h th hiÖn. +  Ò   ÕtkÕ   Õn  ócvµ  ©y  ùng  V thi   ki tr   x d ng«inhµ    b¶o  µng,do    Ëp  Ó  t   c¸c t th vµ    ©n  ã  c¸nh c chøc  n¨ng  Ò   Õn  ócvµ  ©y  ùng  ùc hiÖn. v ki tr   x d th   +  Ò   ÕtkÕ   ü   Ëttr bµy néingo¹ithÊtb¶o  µng,do    n  Þ  V thi   m thu   ng        t   c¸c®¬ v cã  chøc n¨ng  Ò   ü   Ëtthùc hiÖn. v m thu     Bé  V¨n ho¸    ­ Th«ng      Þ     é,  ¬  tin®Ò ngh c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc ChÝnh  ñ  µ  û     ph v U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng chØ   o    ë   ®¹ c¸c S V¨n  ho¸  Th«ng    tinhoÆc   ¬  c quan  chuyªn m«n   ã  ªn c li   quan nghiªm  óc thùc hiÖn  ÷ng  cÇu    y  t    nh yªu  trªn®© nh»m  t¨ngcêng     c«ng    t¸c qu¶n  ýNhµ   íctrong c«ng    ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  Öc    ¹on©ng  Êp  l  n    t¸cx d v th   vi c¶it   c
  3. 3 vµ  ©y  ùng  íic¸c b¶o  µng    Öt Nam,  ãp  Çn  ùc hiÖn  ã  Öu    xd m    t ë Vi   g ph th   c hi qu¶ NghÞ   Õt  quy Trung  ng  kho¸ VIIIvÒ   ©y  ùng  µ  ¬ 5    x d v ph¸ttr Ón n Òn    i   v¨n    ho¸ ViÖtNam     Õn,®Ë m       tiªnti   ®µ b¶n  ¾c  ©n  éc. s d t 
Đồng bộ tài khoản