Công văn 2577/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 2577/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2577/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn, chứng từ trường hợp bán hàng qua chi nhánh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2577/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc trëng tæng côc thuÕ sè 2577 TCT/CS ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2001 vÒ viÖc sö dông hãa ®¬n, chøng tõ trêng hîp b¸n hµng qua chi nh¸nh KÝnh göi: Côc ThuÕ tØnh B×nh §Þnh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 1038/CV-CT/NQD ngµy 15/6/2001 cña Côc ThuÕ tØnh B×nh §Þnh vÒ viÖc sö dông ho¸ ®¬n ®èi víi trêng hîp ®iÒu chuyÓn hµng ho¸ tõ C«ng ty (trô së chÝnh) ®Õn chi nh¸nh phô thuéc, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.7 Môc IV PhÇn B Th«ng t sè 122/2000/TT- BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh: trêng hîp c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt chuyÓn hµng ho¸ tõ C«ng ty (trô së chÝnh) ®Õn c¸c chi nh¸nh, cöa hµng h¹ch to¸n phô thuéc ®ãng ë ®Þa ph¬ng kh¸c (kÓ c¶ trêng hîp kh«ng lµm ®¹i lý b¸n hµng) ®· ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ sö dông lo¹i chøng tõ: PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé kÌm theo lÖnh ®iÒu ®éng néi bé th× thùc hiÖn nh sau: - Khi xuÊt hµng ho¸ tõ C«ng ty ®Õn Chi nh¸nh phô thuéc ®Ó b¸n th× C«ng ty lËp PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé kÌm theo lÖnh ®iÒu ®éng néi bé. - Khi Chi nh¸nh b¸n hµng ho¸ ph¶i lËp ho¸ ®¬n GTGT hµng ho¸ b¸n ra vµ kª khai nép thuÕ theo quy ®Þnh, ®ång thêi lËp B¶ng kª hµng ho¸ b¸n ra (theo mÉu sè 02/GTGT) göi vÒ C«ng ty. - C¨n cø B¶ng kª hµng ho¸ b¸n ra cña Chi nh¸nh, C«ng ty lËp ho¸ ®¬n GTGT cho hµng ho¸ thùc tÕ tiªu thô t¹i Chi nh¸nh. - Chi nh¸nh c¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña C«ng ty ®Ó kª khai khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®èi víi hµng ho¸ b¸n ra t¹i Chi nh¸nh. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc ThuÕ biÕt vµ híng dÉn thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản