intTypePromotion=1

Công văn 259/NHNN-TDHT của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
81
lượt xem
3
download

Công văn 259/NHNN-TDHT của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 259/NHNN-TDHT của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục sát nhập quỹ tín dụng nhân dân khu vực vào quỹ tín dụng nhân dân trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 259/NHNN-TDHT của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA H íng  É n   d c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc s è  259/N H N N­T D H T   n n g µ y  21 th¸ng 3 n¨ m  2001 v Ò   u y  tr× nh, th ñ t ô c s¸p n h Ë p   q q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  kh u   ù c v µ o  q u ü  t Ý n d ô n g   v n h © n  d © n  Trun g  ¬ n g Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 207/Q§­ NHNN   µy  ng 20/3/2001  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc "VÒ   Öc  Ng h Nh n   vi phª  Öt    m ë   éng  µng íiho¹t duy ®Ò ¸n  r m l    ®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   c Qu t d nh d Trung  ng",Ng ©n   µng  µ   íc híng  ¬   h Nh n   dÉn  quy  ×nh,thñ tôc s¸p nhËp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr      Qu t d nh d khu  ùc  v (sau  y   ®© gäi t¾t lµ Quü   Ýn  ông       td khu  ùc) vµo  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  v  Qu t d nh d Trung  ng  ¬ (sau ®©y  äit¾tlµQuü   Ýn  ông    g      td Trung  ng) nh  ¬   sau: 1. N G U Y £ N  T ¾ C  S¸ P N H Ë P ViÖc    Ëp  ü   Ýn  ông  s¸p nh Qu t d khu  ùc  µo  ü   Ýn  ông  v v Qu t d Trung  ng  ¬ ph¶i  b¶o  ¶m     ® c¸cnguyªn t¾c    sau: 1. Quü   Ýn  ông  ô  ùc,Quü   Ýn  ông    td kh v   td Trung  ng  Õn hµnh    Ëp  ¬ ti   s¸p nh theo    ®∙  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Öt  µ  ùc  Ön  ®Ò ¸n  ®   ®è Ng h Nh n   duy v th hi theo ®óng    quy  ×nh,thñ tôcdo  ©n  µng  µ   íchíng dÉn; tr       Ng h Nh n       2. ViÖc    s¸p  Ëp  nh ph¶i b¶o  ¶m   îp    ® h ph¸p,®óng  Ët®Þnh  µ    lu   v b¶o  Ö   v quyÒn  î cña    µnh  l i c¸c th viªn,kh«ng  ©y    g ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  ña    h ®Õ ho   c c¸c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    a  µn. td nh d c s trªn®Þ b 3. V Ò     nguyªn  ¾c  µ s¸p nhËp, chuyÓn  t l      giao theo nguyªn  ¹ng;c¸c vÊn  tr     ®Ò   ån ®äng  Ï® îcxö  ýdÇn. t  s     l  Tuy  nhiªnm ét  è  éidung  ¾t  éc    sn  b bu ph¶ixö  ýtheo ph¸p luËttr ckhis¸p   l        í      nhËp  ×  th ph¶ithùc hiÖn      theo quy  nh  Ön  µnh; c¸c vÊn    ®Þ hi h    ®Ò cßn  ån  ¹ t ti   kh¸c tuy ® îc xö  ýdÇn  ng        l  nh ph¶ilµm  â      r ®Ó quy  tr¸chnhiÖ m   ô  Ó  íc khi   c th tr     s¸p  Ëp    nh (c¸ckho¶n  ph¶ithu,ph¶i tr¶,c¸c kho¶n  î vay         n  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  thu  åi do  h   nguyªn  ©n  ñ  nh ch quan...   )tr¸nht×nh  ¹nglî dông  Öc  nhËp  ,   tr     i vi s¸p  ®Ó   n  y, trèntr¸nhtr¸chnhiÖ m; ®ï ®È         4. Quü   Ýn  ông    td khu  ùc  ùc hiÖn  v th   chuyÓn giao  µn  é    Òn  µ  to b c¸c quy v nghÜa  ô  Ò   µis¶n  v v t  cho  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng;®èi víi   ü  ¬       qu kh«ng  c¸c chia  (quü  ù  ÷bæ   d tr   sung  èn  iÒu  Ö,quü  ù  v® l  d phßng  µichÝnh, quü  u     t    ®Ç t ph¸t   tr Ón)chuyÓn  µn  é  Ò   ü   Ýn  ông  i  to b v Qu t d Trung  ng, ®èi  íiquü  ¬  v  khen  ëng, th   quü  óc  î® îcsö  ông  ph l     d i theo NghÞ   Õt §¹ihéithµnh    quy       viªn; 5.§èivíi   é  µm  Öc  ¹ Quü   Ýn  ông        b l vi t   c¸n i td khu  ùc: v C¸n  é  µm  Öc  ¹  ü   Ýn  ông  b l vi t iQu t d khu  ùc  Ò   v v nguyªn  ¾c  Öc  Õp t vi ti   nhËn  Ïdo  áa  Ën  ÷a Quü   Ýn  ông  s   th thu gi   td khu  ùc  µ  ü   Ýn  ông  v v Qu t d Trung  ­ ¬ng. Riªng c¸n bé  Ötph¸itõ Ng ©n   µng  µ   ícsang  µm  Öc  ¹ Quü   Ýn      bi       h Nh n   l vi t i   t dông khu  ùc  îc thùc  Ön  v ®  hi theo  íng  Én  ¹  h d tiC«ng v¨n  è  s 911/CV­ NHNN9   ngµy 19/9/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vµ  Õt  Ën  ña  èng  c Th ®è Ng h Nh n   k lu c Th ®èc  ©n  µng  µ   íctheo th«ng    è  Ng h Nh n     b¸o s 06/TB­ ngµy  VP  4/1/2001;
  2. 2 6. ViÖc    Õt  èn  ãp, quyÒn  î cña  µnh    îcthùc hiÖn      gi¶iquy v g   l  i th viªn®     sau khithµnh    ∙  ùc hiÖn    viªn® th   xong    Üa  ô  c¸c ngh v kinh tÕ  Õu  ã) ®èi  íiQuü     (n c   v  tÝn  ông  d khu  ùc  v bao  å m: g ­Hoµn        tr¶c¸ckho¶n  îvay  èc,l∙   n   ¹n  µ    ¹n; n  (g   i®Õ h v qu¸ h ) ­C¸c    kho¶n  tæn  Êtph¶ibåihoµn  li   ichÞu  th      do  ªn®í   tr¸chnhiÖ m;   ­ C¸c    kho¶n  çtrong kinh doanh,rñiro trong ho¹t®éng ¬ng  l              t øng  íi ûlÖ  v    t vèn  ãp  µ   µnh    ïng  g m th viªn c g¸nh  Þu  ch theo  NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi thµnh  quy c §     viªn; 7. M äi  Ên    ªnquan  n   chøc  µ  ¹t®éng  íc thêi®iÓ m       v ®Ò li   ®Õ tæ  v ho   tr     s¸p nhËp, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  tr   td khu  ùc  v ph¶ihoµn  µn  Þu    to ch tr¸ch   nhiÖ m. II. ¹i U ü  T Ý N  D ô N G  K H U  V ù C  T  Q 1.  ×nh  ù,thñ  ôc  Èn  Þ   Tr t  t chu b s¸p  Ëp  éi  ng  nh H ®å qu¶n  Þ  ü   Ýn  tr Qu t dông  khu  ùc  ã  Ö m  ô: v c nhi v 1.1.TriÖu  Ëp  ¹ihéithµnh    ü   Ýn  ông    t §    viªnQu t d khu  ùc    Õt  nh   v ®Ó quy ®Þ viÖc    Ëp  íi ü   Ýn  ông  s¸p nh v   Qu t d Trung  (cã thÓ  Õt  îp néidung  µy  ng    k h   n trong  §¹ihéith ng        ê niªnn¨m  2001). 1.2.Thµnh  Ëp Héi ®ång    Ëp.   l    s¸p nh Héi ®ång    Ëp  å m:  ñ  Þch  éi ®ång    s¸p nh g Ch t H  qu¶n  Þlµm  ñ  Þch,c¸c tr   Ch t    thµnh    å m:  ëng  viªng Tr Ban  Óm   ki so¸t,  Gi¸m  c, K Õ     ëng  ña  ü   Ýn  ®è   to¸ntr c Qu t dông khu  ùc.M êi  ét  idiÖn  ©n   µng  µ   íc tØnh  v  m ®¹   Ng h Nh n   tham    íitr¸ch gia v     nhiÖ m gi¸m s¸t. Héi ®ång    Ëp  ã    s¸p nh c tr¸chnhiÖ m   ö  ýc¸cvÊn    ªnquan  n   Öc    x l    ®Ò li   ®Õ vi s¸p nhËp;lËp hå  ¬      Ëp;thùc hiÖn    Ö m  ô  Ò   Öc    Ëp.       s xins¸p nh     c¸cnhi v v vi s¸p nh 1.3.  ©y  ùng  ¬ng    ö  ývÒ:  µi s¶n,vèn,Quü   µ    Ên    ã   X d ph ¸n x l   T      v c¸c v ®Ò c li   ªnquan    ¹ihéithµnh    ®Ó §     viªnQuy Õt  nh. ®Þ 1.4.TriÖu  Ëp  ¹ihéithµnh      Õt  nh  ¬ng    ö  ýtµis¶n,   t §    viªn®Ó quy ®Þ ph ¸n x l       vèn,quü  µ    Ên    ã  ªnquan      Ëp.   v c¸cv ®Ò c li   khis¸p nh 1.5.Th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  cho    ñ  î,c¸c tæ  c¸c ch n     chøc  µ    ©n  ã  v c¸ nh c quan  Ö   h kinh tÕ  íiQuü   Ýn  ông    v  td khu  ùc  Ò   Õt  nh    Ëp  µ    v v quy ®Þ s¸p nh v gi¶i quyÕt c¸cvÊn       ®Ò kinh tÕ  ã  ªnquan.   c li   1.6.G öi  å  ¬      h s xin s¸p  Ëp  n   û   nh ®Õ U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è,   ph   gå m: ­§¬n    Þ    Ëp   ®Ò ngh s¸p nh ­B¶n    sao  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng; giÊy ®¨ng  ý  gi   th l   ho       k kinhdoanh;   ­NghÞ   Õt §¹ihéithµnh    Ò     Ëp;   quy       viªnv s¸p nh ­ Ph¬ng  xö  ý tµis¶n, vèn, quü  µ    Õt    Ên    ªnquan    ¸n  l         v gi¶iquy c¸c v ®Ò li   ®Õ n     Ëp. s¸p nh 1.7.G öi  å  ¬  n   ©n   µng  µ   íc Trung  ng: Ngoµi nh÷ng      h s ®Õ Ng h Nh n   ¬    v¨n b¶n    öithªm: trªng  
  3. 3 ­ V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  û   ch thu c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ng      ph ®å ý cho  Ðp  ü   Ýn  ông  ph Qu t d khu  ùc    Ëp  µo  ü   Ýn  ông  v s¸p nh v Qu t d Trung  ng. ¬ Tê  ×nh cña  ñ  Þch  éi ®ång  tr   Ch t H  qu¶n  Þ®Ò   Þ  ©n  µng  µ   íc tr   ngh Ng h Nh n   thu håigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  µ     ph th l v ho   v cho  Ðp    Ëp  íi ü   Ýn  ph s¸p nh v   Qu t dông  Trung  ng; cam   Õt  Þu  ¬  k ch tr¸chnhiÖ m     trong viÖc  ö  ýnh÷ng  Ên      x l  v ®Ò li   ªnquan  n   Ê m   ®Õ ch døt  ¹t®éng  µ  µn  ho   v b giao  cho  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ­ ¬ng. 2. Xö   ýtµis¶n, vèn, quü  ña  ü   Ýn  ông    l        c Qu t d khu  ùc  íc khis¸p  Ëp  v tr     nh vµo  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng ¬ 2.1.ChuyÓn    ¹phÇn  èn  ãp  ña  ü   Ýn  ông    tr¶l   i v g c Qu t d Trung  ng; ¬ 2.2.Xö   ý theo    l  NghÞ   Õt  ¹ihéi thµnh    Ò   µis¶n, vèn, quü  µ  quy §     viªn v t       v quyÒn  îthµnh  l  i viªn;®èi víisè  èn  ãp  ña  ü   Ýn  ông  ¬  ë  ính¬n        v g c Qu t d c s l  møc   quy  nh  ¹  ®Þ ti C«ng  sè  v¨n  285/CV­ NH17  µy  ng 21/5/1996  µ  è  èn  ãp  ña  vsv g c c¸c thµnh      viªnkh«ng  ph¶ilµ Quü   Ýn  ông  ¬  ë  îcchuyÓn     td cs®  sang  µikho¶n  t  "c¸ckho¶n    ph¶itr¶"®Ó     ¹cho  µnh      tr¶l   i th viªn. 2.4.Khãa    Õ     sæ k to¸n, ètsè  Öu ®Õ n   µy    Ëp.  ch   li   ng s¸p nh 2.5.KiÓ m   toµn  é  µng, b¹c,tiÒn  Æt,  ©n  Õu    kª  bv    m ng phi thanh to¸n ®èi    chiÕu  íp®óng  íi   Õ   kh   v   k to¸n. sæ 2.6. Sao  sè   trªn tõng  Õ   c vay  èn  îp ®ång  Ýn  ông), ®èi   kª  d   kh í   v (h   td    chiÕu  ÷a sæ   gi   s¸ch víi ùc tÕ.   th   2.7.Sao    è      õng      Õt(mÉu  è      i chiÕu  ÷a sæ     kª s d trªnt sæ chiti   s 8b,8c)®è   gi   s¸ch víi ùc tÕ.    th   2.8.§èivíi µis¶n  è  nh  µ  µis¶n        t c ®Þ v t  kh¸c:TiÕn  µnh  Óm    ¸nh      h ki kª ® gi¸ thùc tr¹ngvµ  ©n  ¹  µn  é  µis¶n  è  nh,      ph lo ito b t   c ®Þ c«ng  ô    ng, vËt liÖu, c lao ®é       Ên chØ  th«ng  êng, Ên  th   chØ   quan  äng ®ang  tr   b¶o qu¶n, tµis¶n  ÷ hé, tµi    gi       s¶n    µi, µis¶n  i  în..®èi chiÕu  íp®óng  íi   thuªngo    t ®m    . kh   v   s¸ch kÕ   sæ   to¸n.  2.9.§èi víic¸c kho¶n         ph¶i thu,ph¶i tr¶:Sao  chi tiÕttïng m ãn,  i        kª        ®è chiÕu  íp®óng  íi   Õ   kh   v   k to¸n. sæ 2.10.Sao      Õtdanh    kª chiti   s¸ch c¸c thµnh    ãp  èn,sè  èn  ãp, ®èi     viªng v   v g   chiÕu  íp®óng  íi   Õ   kh   v   k to¸n. sæ 3.Tr¸chnhiÖ m     3.1.C¸c  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t,  Gi¸m  c  µ  Õ   ®è v K to¸n tr ng    ë ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ò   µn  é  ¹t®éng,    v to b ho   b¶o  ¶m   toµn  ® an  tuyÖt®èi vÒ   µis¶n  ícvµ      t  tr   trong thêigian tiÕn hµnh    Ëp;        s¸p nh 3.2.Cung  Êp  y   ,    c ®Ç ®ñ trung  ùc  Ò   µn  é  ×nh  ×nh  chøc  µ  th v to b t h tæ  v ho¹t®éng, t×nh  ×nh  µichÝnh  õthêi®iÓ m   ü   Ýn  ông      h t  t    Qu t d khu  ùc  îcphÐp  v®  ho¹t®éng  n   êi®iÓ m     Ëp    ®Õ th   s¸p nh theo  cÇu  ña  ü   Ýn  ông  yªu  c Qu t d Trung ­ ¬ng; 3.3.Héi ®ång     qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  tr   td khu  ùc  ã  v c tr¸chnhiÖ m   Õp  ôc   ti t   cïng víi ü   Ýn  ông     Qu t d Trung  ng  ö  ýc¸ctån ®äng  Õu  ã). ¬ x l      (n c   III.T ¹i U ü  T Ý N  D ô N G  T R U N G  ¬ n g    Q
  4. 4 1.Tr×nh  ù,thñ tôcchuÈn  Þ  Õp nhËn.   t      b ti   1.1.G öi hå  ¬  n   û       s ®Õ U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è:   ph ­ §¬n    Þ   îc m ë       ®Ò ngh ®   chinh¸nh  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng  ¹  a   ­ ¬ ti ®Þ ph ¬ng; ­Ph¬ng    ¹t®éng  ña      ¸n ho   c chinh¸nh  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng; ¬ 1.2.G öi hå  ¬  n   ©n  µng  µ   ícTrung  ng  å m:     s ®Õ Ng h Nh n   ¬g ­ Tê   ×nh  ña  ñ   Þch  éi  ng    tr c Ch t H ®å qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  tr   td Trung  ng  ¬ ®Ò   Þ  µnh  Ëp chinh¸nh; ngh th l   ­Ph¬ng    ¹t®éng  ña      ¸n ho   c chinh¸nh  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng; ¬ ­V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  û   ch thu c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ¬im ë       ph n   chi nh¸nh; 1.3.ChuyÓn    ¹phÇn  èn  ãp  ña  ü   Ýn  ông    tr¶l   i v g c Qu t d khu  ùc v 2.Tr¸chnhiÖ m.     2.1.Thµnh  Ëp Héi ®ång    Ëp.   l    s¸p nh Héi ®ång    Ëp  å m:  ñ  Þch  éi ®ång    s¸p nh g Ch t H  qu¶n  Þlµm  ñ  Þch  éi tr   Ch t H  ®ång, c¸c thµnh    å m:  ëng     viªng Tr Ban  Óm  ki so¸t,  Tæng Gi¸m  c, K Õ     ­ ®è   to¸ntr ëng  ña  ü   Ýn  ông  c Qu t d Trung  ng. ¬ Héi ®ång    Ëp  ã    s¸p nh c tr¸chnhiÖ m   ö  ýc¸cvÊn    ªnquan  n   Öc    x l    ®Ò li   ®Õ vi s¸p nhËp;lËp hå  ¬      Ëp;thùc hiÖn          s xins¸p nh     c¸cnhiªm  ô  Ò   Öc    Ëp. v v vi s¸p nh 2.2.Khi cã  Õt  nh      quy ®Þ s¸p  Ëp, Héi  ng  nh   ®å s¸p  Ëp  ñ  ng  èi nh ch ®é ph   hîp  ïng  ü   Ýn  ông  c Qu t d khu  ùc  îc s¸p  Ëp  Õn  µnh    v ®  nh ti h c¸c c«ng  Öc  µn  vi b giao  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ho   c Qu t d khu  ùc  v sang  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng; ¬  thùc  Ön    Ên    ªnquan  n   Öc  Ê m     ¹t®éng  i  íiQuü   hi c¸c v ®Ò li   ®Õ vi ch døt ho   ®è v   tÝn  ông  d khu  ùc  îcs¸p nhËp. v ®   2.3.Héi  ng    ®å s¸p  Ëp  Õp  Ën  µ  ö  ý tiÕp    Ên    ªnquan  nh ti nh v x l  c¸c v ®Ò li   ®Õ n   Òn  î  Üa  ô  ña  ü   Ýn  ông  quy l ingh , v c Qu t d khu  ùc;tr Ón khaivµ  ùc hiÖn  v  i     th   ®óng  ¬ng      Ëp  ∙  îcthèng  Êt. ph ¸n s¸p nh ® ®   nh IV. H ù C  HI Ö N  S¸ P N H Ë P  T 1.V Ò   è  Öu:   s li Toµn  é  è      b s d trªnb¶ng  ©n  i  µikho¶n  néi vµ  ¹ib¶ng) ®Õ n   c ®è t   (c¶    ngo     thêi®iÓ m     s¸p  Ëp  îc chuyÓn  nh ®  giao    Õt,nguyªn  ¹ng sang  ü   Ýn  chi ti   tr   Qu t dông Trung  ng. ¬ 2.V Ò   ¬ng  Ön lµm  Öc:   ph ti   vi Chuy Ón giao  µn  é  ¬ng  Ön  µm  Öc  ña  ü   Ýn  ông  to b ph ti l vi c Qu t d khu  ùc  v sang  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng; ®èi víitµis¶n  ü   Ýn  ông  ¬       Qu t d khu  ùc  i  v ® thuª,   ®i  într cm ¾t  ü   Ýn  ông  m   í  Qu t d Trung  ng  Õp tôcthùc hiÖn  ¬ ti       theo hîp ®ång       do Quü   Ýn  ông  td khu  ùc  ∙  ý  Õt. v ®kk 3.H¹ch    Õ     to¸nk to¸n:
  5. 5 §Ó  tr¸nhx¶y    Ç m   Én,tr ckhih¹ch      ra nh l   í    to¸nchuyÓn  giao Quü   Ýn  ông    td khu  ùc  Ëp B¶ng      µikho¶n    Õtcã  è    î  µ  v l  kª c¸c t   chiti   s d N v B¶ng      µikho¶n  kª c¸ct   chitiÕtcã  è    ã     µm    lËp phiÕu  ¹ch to¸ncô  Ó.     s d C ®Ó l c¨n cø    h     th 3.1.T¹iQuü   Ýn  ông     td khu  ùc: v a/§èivíi   µi       t  c¸c kho¶n  ã  è    î,h¹ch to¸n: c s dN     Ghi Nî  5199    TK  "thanh to¸nkh¸c"    Ghi Cã   µi   t  kho¶n    ÕtthÝch  îp chiti   h b/§èivíi   µi       t  c¸c kho¶n  ã  è    ã,  ¹ch to¸n: c s dC h   Ghi Nî  µikho¶n    ÕtthÝch  îp   t  chiti   h Ghi Cã   5199    TK  "Thanh    to¸nkh¸c". 3.2 T¹ichinh¸nh  ü   Ýn  ông      Qu T d Trung  ng: ¬ a/§èivíi   µi       t  c¸c kho¶n  ã  è    î,h¹ch to¸n: c s dN     Ghi Nî  µikho¶n    ÕtthÝch  îp   t  chiti   h Ghi Cã   5199    TK  "Thanh    to¸nkh¸c" b/§èivíi   µi       t  c¸c kho¶n  ã  è    ã,  ¹ch to¸n: c s dC h   Ghi Nî  5199    TK  "Thanh    to¸nkh¸c" Ghi Cã   µi   t  kho¶n    ÕtthÝch  îp chiti   h 3.3. Sau    ∙  ¹ch    khi ® h to¸n chuyÓn    giao  µ  Ën  v nh chuyÓn  giao, t¹      ichi nh¸nh  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng  µ  ¹ Héi së  Ýnh  ü   Ýn  ông  ¬ v t i   ch   Qu t d Trung  ng  ¬ ®ång  êih¹ch    iÒu  th   to¸n® chØnh  i víisè      µikho¶n  Òn  öicña  ü   ®è     d trªnt   ti g   Qu tÝn  ông  d khu  ùc  ¹ Quü   Ýn  ông  v ti   td Trung  ng  µ  è      µikho¶n  Òn vay  ¬ v s d trªnt   ti   Quü   Ýn  ông  td Trung  ng  ña  ü   Ýn  ông  ¬ c Qu t d khu  ôc. v a/T¹ichinh¸nh  ü   Ýn  ông      Qu t d Trung  ng: ¬ ­§èivíi è      µi       d trªnt   s kho¶n  Òn göit¹ Quü   Ýn  ông  ti       i td Trung  ng: ¬ Ghi Nî  5191  Òu    TK  "§i chuyÓn  èn" v Ghi Cã   µi   t  kho¶n  Òn göit¹ Quü   Ýn  ông  ti       i td Trung  ng ¬ ­ §èivíisè      µikho¶n  Òn        d trªnt   ti vay  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng  ña  ü   ¬ c Qu tÝn  ông  d khu  ôc: v Ghi Nî  µikho¶n  Òn vay  ¹ Quü   Ýn  ông    t  ti   t  i td Trung  ng ¬ Ghi Cã   5191  Òu    TK  "§i chuyÓn  èn" v b/T¹iHéi së  Ýnh  ü   Ýn  ông        ch Qu t d Trung  ng: ¬ ­ §èi víisè      µikho¶n  Òn  öi cña  ü   Ýn  ông        d trªnt   ti g   Qu t d khu  ùc  ¹  ü   v ti Qu tÝn  ông  d Trung  ng: ¬ Ghi Nî  µikho¶n  Òn göit¹ Quü   Ýn  ông    t  ti       i td Trung  ng ¬ Ghi Cã   5191  Òu    TK  "§i chuyÓn  èn" v ­ §èivíisè      µikho¶n  Òn        d trªnt   ti vay  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng  ña  ü   ¬ c Qu tÝn  ông  d khu  ùc: v Ghi Nî  5191  Òu    TK  "§i chuyÓn  èn" v
  6. 6 G hi Cã   µi   t  kho¶n  Òn vay  ü   Ýn  ông  ti   Qu t d Trung  ng ¬ 3.4.Sau    µn  µnh    khiho th chuyÓn giao,chinh¸nh  ü   Ýn  ông     Qu t d Trung ­ ¬ng  ùc hiÖn  th   chuyÓn  è        µikho¶n  èn,c¸cquü  Ò   éi së  Ýnh: s d trªnc¸ct   v   v H   ch Ghi Nî  601    TK  (602,609,611       ,612,613)   Ghi Cã     5191  Òu  "§i chuyÓn  èn" v 4.Lu  å  ¬    Ëp   h s s¸p nh 4.1.Hå   ¬    Ëp    s s¸p nh bao  å m: g ­§¬n    Þ    Ëp;   ®Ò ngh s¸p nh ­NghÞ   Õt §¹ihéithµnh    ü   Ýn  ông    quy       viªnQu t d khu  ùc  Ò     Ëp; v v s¸p nh ­ Ph¬ng  xö  ý tµis¶n, vèn, quü  µ    Õt    Ên    ªnquan    ¸n  l         v gi¶iquy c¸c v ®Ò li   ®Õ n     Ëp  ña  ü   Ýn  ông  s¸p nh c Qu t d khu  ùc; v ­Ph¬ng      Ëp  ∙  îcthèng  Êt víi ü   Ýn  ông    ¸n s¸p nh ® ®   nh     Qu t d Trung  ng; ¬ ­ V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  û   ch thu c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ng      ph ®å ý cho  Ðp  ü   Ýn  ông  ph Qu t d khu  ùc    Ëp  µo  ü   Ýn  ông  v s¸p nh v Qu t d Trung  ng; ¬ ­ Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  tr   td khu  ùc    v ®Ò nghÞ  ©n   µng  µ   íc thu  åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  µ  îc Ng h Nh n   h   ph th l v ho   v®  s¸p nhËp  íiQuü   Ýn  ông    v  td Trung  ng; cam   Õt  Þu  ¬  k ch tr¸chnhiÖm     trong viÖc    xö  ýnh÷ng  Ên    ªnquan  n   Ê m     ¹t®éng  µ  µn  l  v ®Ò li   ®Õ ch døt ho   v b giao cho  ü     Qu tÝn  ông  d Trung  ng. ¬ ­B¶ng  ©n  i tµi   c ®è     kho¶n  Õ     n   êi®iÓ m     Ëp; k to¸n®Õ th   s¸p nh ­Biªnb¶n  Óm    Òn m Æt,  ©n  Õu     ki kª ti   ng phi thanh  to¸n; ­Sao      Õtsè      µi   kª chiti   d c¸ct   kho¶n  cho  vay; ­Biªnb¶n  Óm    µi    ki kª t  s¶n  è  nh, c«ng  ô    ng; c ®Þ   c lao®é ­Sao      Õtsè      µi   kª chiti   d c¸ct   kho¶n  ph¶ithu,c¸ckho¶n       ph¶itr¶;   ­Biªnb¶n  Óm    ËtliÖu dù  ÷;    ki kª v     tr ­Biªnb¶n  Óm    n     ki kª Ê chØ  quan  äng; tr ­Danh    s¸ch thµnh    ãp  èn  µ  è  èn  ãp;   viªng v v s v g ­Biªnb¶n  Óm    µis¶n  ÷hé,tµis¶n    µi(nÕu  ã)kÌm    îp      ki kª t   gi       thuªngo   c  c¸ch ®ång. 4.2.Hå   ¬    Ëp  îclËp thµnh  bé  µ u  ÷nh    s s¸p nh ®     03  v l gi   sau: ­ 01  é u  ¹ chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã  ü   Ýn    b l ti     Ng h Nh n     ph c Qu t dông  khu  ùc    Ëp; v s¸p nh ­01  é u  ¹ chinh¸nh  ü   Ýn  ông    b l t   i Qu t d Trung  ng; ¬ ­01  é u  ¹ Héi së  Ýnh  ü   Ýn  ông    b l t     ch i Qu t d Trung  ng. ¬ V. T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N 1. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   ícc¸c tØnh,thµnh  è  ã  ü   Ýn  ông     Ng h Nh n       ph c Qu t d khu  ùc    Ëp: v s¸p nh
  7. 7 1.1.ChØ   o,kiÓm      ®¹   tra,chøng  Õn    ×nh chuyÓn  ki qu¸ tr   giao. 1.2.T¹o  iÒu  Ön   ® ki cho    chinh¸nh  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ng  Õp tôcthuª, ¬ ti       m înnh÷ng  µis¶n  ü   Ýn  ông    t  Qu t d khu  ùc  ang  ö  ông. v® sd 2.Vô    C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c tæ  td h  2.1.TiÕp  Ën  å  ¬      nh h s xin s¸p  Ëp  ña  ü   Ýn  ông  nh c Qu t d khu  ùc, hå  ¬  v s thµnh  Ëp    l chi nh¸nh  ña  ü  Ýn  ông  c qu t d Trung  ng  ¬ nghiªn cøu  ×nh  èng    tr Th ®èc    Õt ®Þnh; ra quy   ­Thu  åigiÊy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông    h    th l   ho   c Qu t d khu  ùc; v ­Cho  Ðp  µnh  Ëp chinh¸nh  ü   Ýn  ông    ph th l   Qu t d Trung  ng. ¬ 2.2. Tham   u    m cho  èng  c  ©n   µng  µ   íc xö  ý nh÷ng  íng Th ®è Ng h nh n   l   v  m ¾c   trong qu¸ tr×nh s¸p nhËp.       3.Quü   Ýn  ông    td khu  ùc  îcs¸p nhËp  µ  ü   Ýn  ông  v ®   v Qu t d Trung  ng. ¬ 3.1.Chñ   ng  ùc  Ön  ¬ng  s¸p  Ëp  ∙  èng  Êt    ®é th hi ph ¸n  nh ® th nh b¶o  ¶m   ® ®óng  Õn ®é,  ti   kh«ng    ãt,nhÇ m   Én. s¸ts   l 3.2.B¸o  kÞp  êinh÷ng  íng  ¾ c,      c¸o  th   v m ph¸tsinh (nÕu  ã) x¶y  trong   c  ra    qu¸ tr×nh s¸p nhËp,kh«ng         tr«ngchê,û  ¹lµm      l i ¶nh  ëng  n   Õn ®é   h ®Õ ti   chung. Yªu  Çu    n   Þ   ùc thuéc  ©n  µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c c¸c ®¬ v tr   ng h Nh n   ¬  ®èc    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  ü   Ýn  ông    Ng h Nh n     ph c Qu t d khu vùc, Quü   Ýn  ông    td Trung  ng  µ    ü   Ýn  ông  ¬ v c¸c Qu t d khu  ùc  v nghiªm  chØnh  thùc hiÖn.Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c   Þp  êiph¶n    Ò       qu¸ tr       cv   k th   ¸nh v Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng    ö  ý. h Nh n   ¬ ®Ó x l
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2