Công văn 2599/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 2599/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2599/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2599/TC-HCSN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n  c ñ a  é  t µi b  ch Ý n h  s è  2599 tc/hcsn  g µ y  21 th¸ng 3 n¨ m  2003  n v Ò  vi Ö c h í ng d É n  kinh p h Ý   ù  n g hi Ö p  k hc n  n¨ m  2003 s K Ý nh   öi:C¸c  é,  ¬  g  B c quan Trung  ng ¬ Ngµy  th¸ng01  14    n¨m  2003  é  B Khoa  äc  µ  h v C«ng  Ö   ã  ngh c C«ng    è   v¨n s 72/BKHCN­KH   Ò   Öc  íng  Én  éi dung  Õ   ¹ch  v vi h d n  k ho khoa  äc  h c«ng nghÖ   n¨m  2003  ña  é/Tæng  ôc; vÒ   Öc  µy, sau    ã    Õn  cB c   vi n   khi c ý ki ph¶n ¸nh  ña  c m ét  è  é, c¬  s B   quan  Trung  ng,Bé  µichÝnh  ã    Õn    ¬   T  c ý ki nh sau: 1. Theo  quy  nh   ¹  Òu    cña  Ët  ©n   ®Þ t i§i 21, 24  Lu Ng s¸ch  µ  íc hiÖn  nh n   hµnh; §iÒu    LuËt  ©n     24, 51  Ng s¸ch  µ  íc söa  æi  è  nh n   ® (s 01/2002/QH11  ña  c Quèc  héi); Òu 14 NghÞ  ®Þnh  sè  86/2002/N§­  ngµy 5/11/2002 cña   §i CP ChÝnh  ñ ph "Quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é,  ¬  B c quan  ngang  é"  ×  é   B th B Khoa  äc  µ  h v C«ng  Ö  ngh kh«ng  ã  c chøc  n¨ng  íng dÉn  ù    h  d to¸nkinh phÝ, ®Þnh      møc  ©n    ph bæ kinh phÝ    cho    é, c¬  c¸cB   quan  Trung  ng. Do   Ëy  Öc  é   ¬   v vi B Khoa  äc  µ  h v C«ng  nghÖ  ban  µnh  h C«ng  v¨n sè    72/BKHCN­KH   µy ng 14/1/2003 híng dÉn      kinh phÝ  ù    s nghiÖp  khoa  äc  h vµ c«ng  nghÖ  cho  ¹t®éng  ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   ña    é,  ¬  c c¸c B c quan  Trung  ng  µkh«ng  ng  ¬ l  ®ó quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 2. §èi víikinh phÝ   ù         s nghiÖp khoa  äc  µ  h v c«ng nghÖ   ∙  ® giao cho    c¸c Bé, c¬    quan  Trung  ng: ¬ a. §èi víic¸c nhiÖm   ô         v khoa  äc  h c«ng  nghÖ   Êp  µ  íc:C¨n  vµo  c nh n   cø  tæng  ù  d to¸n kinh  Ý   ña      µi  ù    Ö m   ô    ph c c¸c ®Ò t ,d ¸n,nhi v khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   Êp  µ  íc ®∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  c nh n   ®   c th quy phª  Öt,c¸c Bé,  ¬  duy     c quan  Trung  ng  ©n    ¬ ph bæ kinh  Ý   ph cho    n   Þ   ùc thuéc  c¸c ®¬ v tr   theo nguyªn  ¾c  t sau: ­ §¶m     b¶o    ®ñ kinh phÝ    ùc hiÖn      µi  ù    Öm   ô    ®Ó th   c¸c ®Ò t , ¸n,nhi d v khoa  häc  µ  v c«ng  Ö   Õt  óc trong n¨m. ngh k th     ­ ¦u tiªnbè  Ý kinh phÝ  i víi     µi  ù    Ö m   ô        tr     ®è     ®Ò t , ¸n,nhi c¸c d v khoa  äc  µ  hv c«ng  Ö   ngh chuyÓn  Õp.ti ­ Ph ©n      bæ cho      µi  ù    Ö m  ô  c¸c®Ò t , ¸n,nhi d v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   íi, ngh m   theo kÕ   ¹ch vµ  Õn ®é   ùc hiÖn    ho   ti   th   trongn¨m.   §ång  êigöib¸o c¸o ph©n    th         bæ cho  é  µichÝnh,Bé  BT    Khoa  äc  µ  h v C«ng   nghÖ,    Õttheo  n  Þ, tõng    µi  ù    Ö m   ô  chiti   ®¬ v   ®Ò t , ¸n,nhi d v khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   íic¸c néidung: Thêi gian  ùc hiÖn, tæng  v          th     kinh phÝ   îc cÊp  ã  Èm     ®  c th quyÒn  phª  Öt,tæng  duy   kinh  Ý   ∙  è  Ý luü kÕ   n   ph ® b tr     ®Õ 31/12  n¨m  íc,sè  tr   kinh phÝ  è  Ý thùc hiÖn    b tr     trong n¨m    nay,sè    kinh phÝ    cßn  ¹ ph¶ibè  Ý tiÕp  l i   tr   c¸cn¨m    sau. b.§èivíi   Öm  ô        nhi c¸c v khoa  äc  h c«ng  Ö   Êp  é: ngh c B C¸c  é,  ¬  B c quan  Trung  ng  Õt  nh  ©n    µ  ã  Òn  iÒu  ¬ quy ®Þ ph bæ v c quy ® chØnh    Õtkinh phÝ   chiti     cho      µi  ù    Ö m   ô  c¸c ®Ò t , ¸n,nhi d v khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   Êp  é   c B trong ph¹m      vitæng  ù      ©n  d to¸nching s¸ch ® îc giao,phï hîp  íi        v  m ôc    Õ   ¹ch ® îcduyÖt. tiªuk ho    
  2. 2 §èivíi       kho¶n  c¸c kinh phÝ  êng    th xuyªn,bao  å m:   ¬ng,chiho¹t®éng    g chil      bé m¸y, chi nghiªn cøu  êng       th xuyªn  ¬  ë, c¸c kho¶n    êng  cs    chi th xuyªn kh¸c  ph©n    bæ theo    Õ   îc c¬  biªn ch ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt.Riªng  duy   møc   chil ng  µ  ¹t®éng  é   ¬ v ho   b m¸y, ph©n      bæ theo møc   tr Öu ®ång/ngêi/n¨m, 13  i     céng  íi Òn l ng    v  ti  ¬ t¨ngthªm  theo chÕ     ña    ®é c n¨m  2001  µ  v n¨m  2003. Khi ph©n    µ    bæ v giao  ù  d to¸n chisù      nghiÖp khoa  äc  h c«ng  nghÖ     cho c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc,®Ò   Þ    é, c¬    v tr     ngh c¸cB   quan  Trung  ng    â: ¬ ghir ­Tæng  è    s kinh phÝ    êng    chith xuyªn. ­ Tæng   è    s kinh phÝ       chikh«ng  êng  th xuyªn (kinhphÝ   ùc hiÖn          th   c¸c ®Ò tµi  ù  khoa  äc  ,d ¸n  h c«ng  nghÖ   Êp  é, kinh  Ý   c b  ph t¨ng cêng    n¨ng  ùc nghiªn l    cøu,chèng  èng  Êp  ¬  ë  Ët chÊt,mua    xu c csv    s¸ch b¸o,kinh phÝ         chib»ng  ¹i ngo   tÖ,. . . .) §ång  êigöi b¸o  th     c¸o  ©n    ph bæ cho  é   µi chÝnh  íic¸c néi dung    BT  v      nªu trªn,   Õttheo tõng ®¬n  Þ.   ti   chi     v C¸c  é, c¬  B   quan  Trung  ng  ¬ tæng  îp chung  µn  é  h  to b kinh phÝ  ù    s nghiÖp  khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh theo  éidung  n  c«ng  Öc  µ  vi v theo  ôc  ôcng©n  m l  s¸ch  nhµ  ícgöiBé  µichÝnh    n    T  ®Ó theo dâivµ  µm    cÊp        l c¨n cø  ph¸tkinhphÝ.    
Đồng bộ tài khoản