intTypePromotion=1

Công văn 2605/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
130
lượt xem
18
download

Công văn 2605/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2605/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc áp dụng chính sách thuế đối với sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để phục vụ hợp đồng gia công và sản xuất xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2605/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 2605 TC/TCHQ ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi SP hoµn chØnh nhËp khÈu ®Ó phôc vô hîp ®ång gia c«ng vµ SXXK KÝnh göi: - UBND c¸c TØnh, Thµnh phè - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ §Ó thèng nhÊt ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu ®èi víi s¶n phÈm hoµn chØnh nhËp khÈu ®Ó xuÊt khÈu kÌm víi s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu nhËp khÈu hoÆc xuÊt khÈu kÌm víi s¶n phÈm gia c«ng, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. Hµng ho¸ nhËp khÈu lµ c¸c s¶n phÈm hoµn chØnh ®Ó xuÊt khÈu kÌm víi s¶n phÈm s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu nhËp khÈu hoÆc xuÊt khÈu kÌm víi s¶n phÈm gia c«ng ®îc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ nh ®èi víi nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó SXXK víi ®iÒu kiÖn: + Doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn, quy chÕ qu¶n lý, thanh quyÕt to¸n theo quy ®Þnh cña lo¹i h×nh SXXK. + Doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®Þnh møc. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc x©y dùng ®Þnh møc nµy. NÕu cã biÓu hiÖn nghi vÊn vÒ ®Þnh møc c¬ quan h¶i quan sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra. + C¬ quan h¶i quan n¬i doanh nghiÖp nhËp khÈu s¶n phÈm hoµn chØnh ph¶i lu mÉu ®Ó ®èi chiÕu khi xuÊt khÈu. 2. Trêng hîp doanh nghiÖp ®· ®îc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ nh ®èi víi nguyªn liÖu SXXK nhng doanh nghiÖp kh«ng xuÊt khÈu mµ tiªu thô néi ®Þa th× ngoµi sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép doanh nghiÖp ph¶i chÞu ph¹t chËm nép thuÕ tõ ngµy th«ng b¸o thuÕ (nÕu hµng ho¸ n»m trong danh môc hµng tiªu dïng cña Bé Th¬ng m¹i) hoÆc tõ ngµy thø 31 (nÕu hµng ho¸ ®îc sö dông lµm nguyªn liÖu ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu thô néi ®Þa) vµ chÞu ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ngoµi ra nÕu doanh nghiÖp ®· cã mét lÇn vi ph¹m sÏ kh«ng ®îc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi hµng SXXK ®èi víi c¸c l« hµng s¶n phÈm hoµn chØnh tiÕp theo. 3. ChÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi s¶n phÈm hoµn chØnh do bªn thuª gia c«ng cung cÊp ®Ó g¾n vµo s¶n phÈm gia c«ng hoÆc ®ãng gãi chung víi s¶n phÈm gia c«ng thµnh mÆt hµng ®ång bé vµ xuÊt khÈu ra níc ngoµi ®· ®îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång gia c«ng hoÆc phô kiÖn hîp ®ång gia c«ng thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i ®iÓm 6 môc I PhÇn D Th«ng t sè 87/2004/TT-BTC ngµy 31/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó UBND c¸c tØnh, thµnh phè; C¸c Bé c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ ®îc biÕt vµ th«ng b¸o cho c¸c ®¬n
  2. 2 vÞ trùc thuéc thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã víng m¾c ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó ®îc híng dÉn xö lý cô thÓ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2