Công văn 2642/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
113
lượt xem
11
download

Công văn 2642/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2642/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2642/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è   2642/B H X H  n g µ y   th¸ng 7  5  n¨ m   1994 v Ò  vi Ö c  í ng d É n  gi¶i u y Õ t l n g  h u h  q ¬ vµ  c¸c c h Õ  ® é  B ¶ o  hi Ó m  x∙  éi h K Ý nh   öi:Së  g   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héic¸c tØnh, v X∙      Thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng ¬ § Ó   ùc hiÖn  èng  Êt m ét  è  éidung  Ò   iÒu  th   th nh   sn  v® chØnh ¬ng  u, vÒ   l h  chÕ     Êt  ®é m søc    ng  µ  ét  è  Õ     lao ®é v m s ch ®é kh¸c,Bé     Lao  ng  Th¬ng   ®é ­  binh vµ    éihíng dÉn  ô  Ó      X∙ h     c th nh sau: 1. §iÒu    chØnh ¬ng  u  l h theo  Th«ng   è  ts 06/TT­ ngµy  2­ LB  4­ 1994  i víi ®è     lùcl ng c«ng  vµ  ¬  Õu:  î   an  c y   a.  èi víic«ng  nh©n  ©n:  §   an  d Theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   ®Þ 47/CP  ngµy  2­ 21­ 1975  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  c Ch t H ®å B tr (nay  µ Thñ   íng  Ýnh  l  t Ch phñ)  C«ng  nh©n  ©n   µ lùc l ng  ò  an  d l    î v trang  ña  c §¶ng  µ  µ   íc nªn  õ v Nh n   t  1/1/1975  ë®i  tr   c«ng  nh©n  ©n  an  d (bao  å m   g c¶nh    µ  ninh)nghØ   u  s¸tv an    h ®Ò u   ùc  Ön  Õ      ®èi  íiqu©n  ©n,  ×  Ëy  th hi ch ®é nh v  nh v v c«ng  nh©n  ©n   an  d nghØ   u  õ 1­ 1975  ë®i  h t   1­ tr   møc   iÒu  ® chØnh ¬ng  u  l h b»ng  192%   õc«ng  (tr   nh©n   viªn c«ng  ®iÒu    an  chØnh   c«ng  ©n,  nh nh viªn chøc). Riªng  i  íi     ®è v   nh÷ng  êi trong lùc l ng c«ng  vÒ   ng      î   an  nghØ   u  íc ngµy  1­ h tr   1­ 1975  ùc hiÖn  th   theo Th«ng   è  ts 36/TTg  µy  4­ ng 22­ 1964  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ,th× møc ­ c Th t   ph     l ¬ng  iÒu  ® chØnh    nh sau: ­ C¸n  é    b c«ng  nh©n  ©n  ã  ©n  µ m   Ó  c¶nh    ©n  ©n   an  d c qu h (k c¶  s¸tnh d thuéc Ty    c«ng  ® êng  ¾t  ò)® îcphong  Êp  an  s c    c theo Ph¸p  Önh  l c¶nh    ©n   s¸tnh d©n n¨m 1962,® îc®iÒu     chØnh møc 192%. ­ C¸n  é    b c«ng  gi÷chøc  ô  ô  an    v ph tr¸chcha    phong  Êp  µ m   ng  îch­ ch nh ®   ëng  ô  Êp  ph c chøc  ô    o  å m   ®èi  îng:Côc  ëng, côc  ã, tr ng    v l∙nh®¹ g 6  t  tr   ph   ë ty, phã    tyc«ng  tØnh,thµnh  è; tr ng  Ön, phã  Ön  an    ph   ë huy   huy c«ng  còng  îc an  ®  ®iÒu chØnh  møc  192%. ­  ÷ng  êi kh«ng  ÷ chøc  ô  ô  Nh ng   gi   v ph tr¸ch ® îc xÕp  µo  ¹ch     v ng chuyªn  viªn,   ù    é    s (c¸nb chuyªn m«n,  c¸n   c«ng  ©n  ôc  ô  ¬  nh ph v c quan,c«ng  ©n      nh viªn ngµnh  c«ng  vµ  ©n    µm  an  nh viªn l c«ng    ¹p vô) kh«ng  îc x¸c ®Þnh  Êp  t¸ct     ®   c bËc  µ  ¾p   Õp  µo    vs x v c¸c møc  ¬ng  l theo Th«ng   sè  t 36/TTg  ×  ùc  Ön  th th hi ®iÒu  chØnh    nh c«ng  ©n, viªnchøc  µ   ícnghØ  u. nh    Nh n   h  b. §èi víic¸n  é  ©n    ¬  Õu       b nh viªnc y nghØ   u  ëng ¬ng  hh l theo quy  nh   ®Þ 131/CT  µy  5­ ng 22­ 1986  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng, n Õu  c Ch t H  B tr   trong Quy Õt    ®Þnh  nghØ   u  ã    â  Êp  µ m   h c ghi r c h hoÆc   ã    â  ëng ¬ng  µ m   ninh c ghi r h l h an    hoÆc   ÷ng  êi nghØ   u  õ 22­ 1986  ë ®i    nh ng   h t   5­ tr   tuy kh«ng    â  Êp  µ m,  ghi r c h møc ¬ng  µ m   ninh nhng  íckhinghØ  u  ang  µm  l h an    tr     h® l c«ng   t¸cchuyªn m«n     nghiÖp  ô  ¬  Õu  ×  îc ®iÒu  vcy th ®   chØnh møc  192%.  è   S cßn  ¹ ®iÒu  li  chØnh  theo møc      nh c«ng  ©n    nh viªnchøc  µ   íc. Nh n
  2. 2 2.  Ò   Õ     V ch ®é nghØ   Êt m søc lao  ng:  ®é C¸c  Õ     i  íingêi vÒ   ch ®é ®è v     nghØ  Êt  m søc    ng  Én  ùc hiÖn  lao®é v th   theo Quy Õt  nh    ®Þ 60/H§BT  µ      v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  é, nay  ¾c  ¹®Ó     ë  ùc hiÖn  èng  Êt nh  h  c B  nh l   c¸cS th   i th nh   sau: §èi víim ét  è  êng  îp  m ¾ c   Önh     s tr h do  b nÆng,  è m   au  Ðo  µi dÉn  do  ® k d  ®Õ n   µn  Õ   t ph cßn  ang  ëng  îcÊp  µng  ® h tr  h th¸ng th×  ë     S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héigií thiÖu  i    X∙      i ® gi¸m  nh  ®Þ søc  Î,n Õu  îckÕt  Ën  Êt  kho   ®  lu m søc  õ t  81%   ëlªnth×    Õt  tr     gi¶iquy cho  Õp  ôc hëng  îcÊp. M ét  è  êng  îp  Æc   ti t   tr    s tr h® biÖt kh¸c nh: hai vî chång  u   éc  Ön  Õt  êih¹n  ëng  î Êp, kh«ng           ®Ò thu di h th   h tr c  cã  ån    Ëp  ngu thu nh kh¸c m µ   è m   au,  «ng    do  ® ® con,hoÆc   ©n  ©n  ÖtsÜ    th nh li   giµ  Õu   y kh«ng cßn  kh¶ n¨ng lao  ng;  ÷ng  êi cã  è  ®é nh ng   s n¨m  c«ng      t¸c ë chiÕn  êng  tr hoÆc   ¬ikhã  n  kh¨n,gian khæ,    Ötnhng      ¸cli   cßn  Õu 1  thi   th¸ngtheo     quy  nh, hoÆc   ®Þ   tuæi®êi cßn  Õu 1     thi   th¸ngtheo    quy  nh  × Së  ®Þ th   Lao  ng  ®é ­Th¬ng    binh vµ  héinghiªncøu    Õt.   X∙      gi¶iquy 3. Ch Õ       ¹n    ng    ®é tain lao ®é hoÆc   Önh  Ò   b ngh nghiÖp: ngêi bÞ     ¹n     tain   lao ®éng    hoÆc   Önh  b nghÒ  nghiÖp  õ 21%   ë lªn ® îc xÕp  ¹ng  ¬ng  Ët t  tr       h th t  (cò)hëng  î Êp  µng    tr ch th¸ng ®ång  êi® îchëng  Õ    ¬ng  u  × ngoµil   th     ch ®é l h th    ­ ¬ng  u, vÉn  îchëng  h  ®  100%   î Êp  ¬ng  Ëthµng  tr c th t  th¸ng theo    quy  nh    ®Þ cho tõng  ¹ng  ¬ng  Ët t¹  h th t   iTh«ng   sè  t 13/TT­   µy  6­ LB ng 2­ 1993  µ  v Th«ng  õt  06/TT­ ngµy  3­ LB  2­ 1994; n Õu   îc xÕp  ¹ng  cã    ®  h 1  x¸c  Ën  ña  éi  ng  nh c H ®å gi¸m  nh  khoa  × ® îchëng  î Êp  êiphôc  ô  ®Þ y  th     tr  c ng   v b»ng  96.000  /th¸ng. ® 4.V Ò   Õ     Òn tuÊt:   ch ®é ti   ­ §èivíic«ng  ©n,         nh viªnchøc  µ  ©n  ©n  v qu nh trong lùc l ng  ò     î v trang (t¹    i chøc  µ  ∙  Ò   u, ngêi nghØ   Êt  v®vh    m søc  lao  ng,    ¹n    ng  ¹ng    ®é tain lao ®é h 1, h¹ng  b Önh  2;  nghÒ  nghiÖp  ¹ng    ¹ng  ®ang  ëng  îcÊp  µng  h 1, h 2  h tr  h th¸ng)  n Õu   õ  Çn  õ  1­ t tr t 1­ 1994  ë ®i  ×  tr   th møc   Òn ti mai  t¸ng thùc  Ön    hi theo    quy ®Þnh   íi b»ng  m  840.000  ng,  Õu   íc ®©y   Êp  a    ×  ®å n tr   c ch ®ñ th c¸c  ë     S Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héic¨n cø  µo  å  ¬        X∙      v h s ®Ó tr¶thªm  Çn  ph chªnh  Öch  l cho    nh  êilomai  gia®× (ng     t¸ng). N Õ u   êi chÕt  µ   ng   m kh«ng cßn  ©n  ©n  ëng  îcÊp  Òn  Êt hµng  th nh h tr  ti tu   th¸ng th×    î Êp  lÇn.NhiÒu  Êt kh«ng    th¸ng theo    tr¶tr  c 1    nh   qu¸ 12    quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/CP  µy  6­ ng 22­ 1993  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 46/CP  µy  6­ ng 4­ 1994  ña  Ýnh  ñ  µ    c Ch ph v c¸c Th«ng   è  t s 313, sè  vµ  è    02  s 21/TT­ cña    LB  Liªn Bé  ∙  íng dÉn. ®h   §èi víic¸n  é  ¹t®éng      b ho   c¸ch m¹ng  íc 1945  ëng ¬ng, l ng  u, hoÆc     tr   h l  ¬ h   trî Êp  Êt   c m søc    ng  µng  lao ®é h th¸ng ® îchëng  î Êp  ®∙itõ trÇn  × ®Þnh      tr c u      th   suÊt tiÒn tuÊthµng       th¸nghoÆc   î Êp  Êtm ét  Çn  ùc hiÖn    i víi Òn   tr c tu   l th   nh ®è    ti   tuÊtcña  ©n  ©n  ÖtsÜ.  èi víic¸n  é  ¹t®éng      êng, hëng    th nh li   §   b ho   ë x∙ ph   sinh  ho¹tphÝ  Õu  Õt  × chØ  îchëng  î Êp    n ch th   ®  tr c mai    Ý. t¸ngph Qu¸  ×nh thùc hiÖn, n Õu  tr       cßn  íng  ¾ c,    Þ    ë   v m ®Ò ngh c¸c S Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi b¸o  v X∙    c¸o  Ò   é   v B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ®Ó   v X∙    nghiªncøu  íng dÉn.   h 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản