Công văn 2652/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 2652/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2652/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2652/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2652/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc TTHQ đối Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007 với hàng XK chuyển cửa khẩu Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố không có Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu phản ánh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Tổng cục Hải quan tiếp thu các ý kiến đề xuất giải quyết vướng mắc đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu theo đề nghị của một số Cục hải quan tỉnh, thành phố và đã đưa vào sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Trong khi chờ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, Thông tư thay thế Thông tư số 112/2005/TT-BTC, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo qui định hiện hành. Tổng cục Hải quan thông báo để biết Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ Pháp chế (BTC); (Đã ký) - Trang Website Hải quan; - Lưu VT, GSQL (03b). Nguyễn Ngọc Túc
Đồng bộ tài khoản