intTypePromotion=1

Công văn 2657/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 2657/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2657/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn chế độ tài chính thuế đối với cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2657/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 2657/TC H Q­K T T T   c n g µ y 18  th¸ng 5 n¨ m  1999 V Ò  viÖc h íng d Ê n  c h Õ  ® é   tµi h Ý n h    c thu Õ  ® èi víi ö a  h µ n g  kinh d o a n h  mi Ô n  thu Õ  C KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy  19/11/1998  Tæng   côc  H¶i  quan  cã  ®∙  Th«ng   sè  t 10/1998/TT­ TCHQ   híng dÉn  thñ      tôc h¶i quan  ®èi    víicöa  hµng  kinh doanh  hµng miÔn   thuÕ  theo quy chÕ   ban  hµnh  iQuyÕt  t¹  ®Þnh   205/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  19/10/1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, Bé      Tµi chÝnh  ban hµnh  Th«ng   sè  t 42/1999/TT­ BTC  ngµy 20/4/1999 híng dÉn      viÖc thùc hiÖn    chÕ  tµichÝnh,  ®é    kÕ    to¸nthuÕ      ®èi víicöa hµng  kinh doanh    hµng miÔn  thuÕ  i t¹ ViÖtNam       theo  QuyÕt  ®Þnh  205/1998/Q§­ sè  TTg  trªn. nªu  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  chøc  tæ  nghiªncøu    thùc hiÖn    ®óng  c¸cchÕ  vÒ        ®é  thñ tôcgi¸m   s¸tqu¶n      lý,thu,miÔn  thuÕ  c¸cb¸o c¸o kÕ  vµ        to¸n  theo quy ®Þnh,  ngoµi ra      ®Ó thèng  nhÊt  thùc hiÖn    vÒ thñ    s¬  tôc hå  hoµn  thuÕ ®èi    víihµng nhËp  khÈu    ®Ó b¸n cho cöa  hµng kinh doanh    miÔn thuÕ,  Tæng  côc híng dÉn    thªm  mét  ®iÓm,  thÓ  sau: sè  cô  nh    I. h Õ  ® é  thu Õ  ® èi víi µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u:  C  h 1. Hµng      ho¸ nhËp  khÈu    ®Ó b¸n  trong cöa    hµng  kinh doanh    hµng  miÔn  thuÕ  îcmiÔn  ®   thuÕ nhËp  khÈu,miÔn    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtvµ    kh«ng  ph¶i   ®èi îng chÞu  t   thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng nh÷ng ph¶ichÞu  gi¸m      sù  s¸t,qu¶n    lýcña  h¶iquan      n¬icöa  hµng kinh doanh    hµng  miÔn  thuÕ  ph¶ilµm  vµ    ®Çy   thñ ®ñ    tôch¶iquan      theo quy    ®Þnh  cña  Tæng  côc    H¶iquan. 2. Hµng ho¸ b¸n trong cöa hµng  miÔn  thuÕ  îc d¸n  ®   tem  "VIETNAM   DUTY     NO PAID" cho tõng  Æt   m hµng. M Æt     hµng nµo kh«ng d¸n tem    coinh  hµng  nhËp    bÞ  lýtheo luËtph¸p hiÖn  lËu vµ  xö          hµnh. 3. Nh÷ng  Æt     m hµng  nhËp khÈu  ®¬n          cã  gi¸vîtqu¸ tiªuchuÈn  îcmiÔn  ®   thuÕ  doanh  th×  nghiÖp    khinhËp  khÈu ph¶ikhaib¸o    quan        víic¬  h¶iquan  i t¹  n¬ilµm        thñ tôc nhËp  khÈu    ®Ó nép  sè  ®ñ  tiÒn thuÕ    ®èi    víiphÇn        vîtqu¸ tiªu chuÈn  îc miÔn  ®   thuÕ, tr       íc khi hµng  a  b¸n. H¶i  ® ra    quan  icöa  t¹  hµng  kinh  doanh  hµng  miÔn  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm   tranÕu  phÇn        vîtqu¸ tiªuchuÈn  ® îc miÔn    thuÕ  cña    Æt   c¸c m hµng  nhËp  khÈu   mµ cha  nép  thuÕ th× kh«ng  cho  phÐp  hµng. b¸n  4. Hµng    nhËp  khÈu  lµm  ®∙  ®Çy     ®ñ thñ      tôc h¶i quan  îc quy  ®   ®Þnh    t¹i môc   ,®iÓm   II  2.1  iTh«ng   sè  t¹  t 10/1998/TT­ TCHQ   ngµy 19/11/1998 cña  Tæng   côc H¶i quan th× Côc  ëng  tr Côc  H¶i quan  c¸c tØnh, thµnh    phè    ra quyÕt ®Þnh    miÔn thuÕ        ®èi víi hµng  l« ®ã.
  2. 2 II. h Õ  ® é  thu Õ  ® èi víi µ n g  h o¸ x u Êt k h È u  C  h Hµng  ho¸  nhËp  ®∙  khÈu u  l th«ng  hîp ph¸p    trªn thÞ  êng    tr néi ®Þa  vµ  hµng s¶n  xuÊt,gia c«ng      trong níc b¸n      cho cöa hµng kinh doanh    hµng miÔn  thuÕ  îccoilµ hµng  ®       xuÊt khÈu, ph¶ilµm        ®Çy  thñ tôc h¶iquan  ®ñ        theo quy  ®Þnh  i t¹ Kho¶n      II®iÓm    ITh«ng   10/1998/TT­ tsè  TCHQ   ngµy  19/11/1998 cña  Tæng  côc    H¶i quan  nép    vµ  ®ñ thuÕ  xuÊt khÈu    theo LuËt ThuÕ     xuÊt khÈu,     thuÕ  nhËp  khÈu. Hµng  xuÊt khÈu b¸n trong cöa hµng miÔn  thuÕ còng ® îc d¸n tem  "VIETNAM   DUTY     NO PAID" cho    tõng m Æt     hµng. III.T h ñ  tôc, å  s ¬ h o µ n  thu Õ  n h Ë p  k h È u  ® èi víi    h   h µ n g  ® îc p h Ð p  n h Ë p  k h È u  lu  th«ng hîp p h¸p trªn thÞ tr n g  n éi ê   ® Þ a  v µ h µ n g  h o¸ lµ n g u yªn v Ët liÖu ® Ó  s ¶ n x u Êt h µ n g  x u Êt  k h È u  b¸n c h o  c ö a h µ n g   kinh d o a n h  h µ n g  m i Ô n  thu Õ  ® îc q u y  ® Þ n h  n h  s a u:  1.Hµng    nhËp  khÈu u  l th«ng    hîp ph¸p trªnthÞ  êng        tr néi®Þa,  s¬  hå  hoµn  thuÕ  nhËp khÈu  gåm     cã: ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ hoµn    l¹thuÕ  i nhËp  khÈu  cña  doanh  nghiÖp,nªu    cô  thÓ    xinhoµn  lýdo    thuÕ. ­Tê    khaih¶iquan      nhËp  khÈu  x¸cnhËn  cã    cña    h¶iquan  cöa  khÈu.  ­ Tê    khaih¶iquan      xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    cña    h¶iquan    n¬ilµm      thñ tôc hµng  xuÊtkhÈu,b¸n hµng        cho cöa  hµng miÔn  thuÕ. ­ Biªn lainép        thuÕ nhËp khÈu, thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt(nÕu    cã). Hîp  ®ång  kinh tÕ    mua  hµng  b¸n  gi÷a ®¬n  b¸n    vÞ  hµng    víicöa  hµng kinh  doanh  hµng  miÔn thuÕ  ho¸ ®¬n    vµ    b¸n hµng hoÆc     ho¸ ®¬n        gi¸trÞgiat¨ng. 2. Hµng    ho¸    lµ nguyªn    vËt liÖu nhËp khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng    b¸n cho  cöa  hµng  kinhdoanh    hµng miÔn  thuÕ,hå  hoµn    s¬  thuÕ  nhËp khÈu gåm     cã: ­ C«ng    v¨n    ®Ò nghÞ hoµn  i l¹ tiÒn    thuÕ nhËp khÈu  nép  ®∙  cña doanh  nghiÖp. ­ C«ng      v¨n cho phÐp nhËp khÈu cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc   quan  îc c¬  ®   Bé Th¬ng    quyÒn  m¹i uû  ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng xuÊt nhËp    khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn. ­ Tê    khaih¶iquan      nhËp  khÈu  nguyªn vËt liÖu cã          x¸cnhËn  cña    h¶iquan  cöa  khÈu. ­ Tê    khaih¶iquan      xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    cña    H¶i quan    n¬ilµm      thñ tôc xuÊtkhÈu      b¸n cho  cöa  hµng  kinh doanh      b¸n hµng  miÔn  thuÕ. ­ Biªn lainép        thuÕ nhËp khÈu, thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt(nÕu    cã).
  3. 3 ­ Hîp ®ång kinh  mua   tÕ  b¸n hµng gi÷a ®¬n  b¸n    vÞ  víicöa hµng kinh  doanh hµng miÔn thuÕ  ho¸ ®¬n    vµ    b¸n hµng  hoÆc     ho¸ ®¬n        gi¸trÞgiat¨ng. ­ §Þnh    møc     tiªuhao nguyªn    vËt liÖu hîp  (theo quy    lÖ    ®Þnh ®èi    i víilo¹  h×nh  nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu).   3. C¨n  bé  s¬    cø  hå  hoµn  thuÕ quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     nªu  1, 2  trªn,Côc  ­   tr ëng Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè    n¬idoanh nghiÖp  lµm      thñ tôc nhËp  khÈu  kiÓm    u  viÖc  tra(l ý  kiÓm      tratªnhµng,ký  hiÖu,quy    m∙    c¸ch phÈm     chÊt..ph¶i   .   phïhîp víi       viÖc    x¸c nhËn      trªntê khainhËp    khÈu      víi khaixuÊt khÈu    tê     ®Ó b¸n  cho cöa hµng  miÔn  thuÕ),ra quyÕt ®Þnh        hoµn thuÕ theo quy    ®Þnh. NhËn  îc v¨n  ®   b¶n  nµy    yªu cÇu    c¸c «ng Côc  ëng  tr Côc    h¶iquan tØnh,  thµnh phè    trùcthuéc nghiªncøu  tæ    vµ  chøc  iÓn khaithùc hiÖn. Qu¸  tr         tr×nh  thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c   cã  m th× kÞp    thêib¸o    vÒ Tæng  côc H¶i quan    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2