Công văn 266/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
92
lượt xem
4
download

Công văn 266/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 266/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 266/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 266/TTg-KTTH V/v điều hành xuất khẩu gạo Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2008 Kính - Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông gửi: thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Xét báo cáo của Bộ Công Thương tại công văn số 1169/BCT-XNK ngày 04 tháng 02 năm 2008 về việc xuất khẩu gạo năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Lượng lúa, gạo xuất khẩu trong năm 2008 được điều hành ở mức dự kiến khoảng từ 4 triệu đến 4,5 triệu tấn quy gạo các loại; mức gạo xuất khẩu này được xem xét, điều chỉnh vào đầu quý III năm 2008 trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả các mùa vụ sản xuất chính trong năm 2008. 2. Việc điều hành xuất khẩu gạo thực hiện theo các nguyên tắc được quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, trong đó chú trọng các vấn đề sau: - Tiến độ giao hàng phải được điều hành phù hợp với nguồn hàng, bảo đảm ổn định giá lương thực trong nước và an ninh lương thực quốc gia; - Chỉ đạo việc tập trung giao dịch, ký hợp đồng hoặc đấu thầu bán gạo có hiệu quả đối với các thị trường truyền thống có khối lượng giao dịch lớn mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 858/VPCP-QHQT ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ; phát triển thị trường mới trên cơ sở các hợp đồng thương mại có hiệu quả; - Việc thực hiện giao hàng theo các hợp đồng ở các thị trường truyền thống được tập trung giao dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hợp đồng có sự thỏa thuận của Chính phủ ta với Chính phủ các nước do Hiệp hội Lương thực Việt Nam bàn với các thành viên Hiệp hội để thỏa thuận, cam kết thực hiện và có chế tài bảo đảm; - Trên cơ sở mức gạo dự kiến xuất khẩu trong năm 2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động cân đối bảo đảm nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầy vay mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, nhất là vào thời điểm thu hoạch rộ của các vụ sản xuất trong năm. 3. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Công Thương hướng dẫn các nguyên tắc cơ bản để Hiệp hội Lương thực Việt Nam có quy chế điều phối cụ thể tiến độ giao hàng, bảo đảm các yêu cầu nêu trên. Những vấn đề vướng mắc phát sinh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam báo cáo kịp thời Bộ Công Thương và Tổ điều hành xuất
  2. khẩu gạo liên Bộ để xử lý cụ thể; những vấn đề vượt thẩm quyền các cơ quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; (Đã ký) - Văn phòng TW Đảng; - VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: NN, TH, ĐP, QHQT, Website CP; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, KTTH (2b)
Đồng bộ tài khoản