intTypePromotion=1

Công văn 2662/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 2662/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2662/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nhập khẩuc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2662/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 2662/tcqh­gs ql  h n g µy  9 th¸ng 6 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  ö  lý  x n h Ë p  k h È u  k h u n g  g Ç m  « t« cã  ¾ n  ® é n g  c¬ g KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Ngµy  03/6/2003  V¨n phßng  ChÝnh  phñ  C«ng  cã  v¨n  2737/VPCP­ sè  KTTH  th«ng  b¸o  kiÕn  ý  cña Phã Thñ íng  t NguyÔn  TÊn Dòng    vÒ viÖc  lý xö    nhËp  khÈu  khung  gÇm   t« cã  «    g¾n   ®éng    thÓ  c¬, cô  “®ång  lµm  ý  thñ  tôc  th«ng quan cho      c¸c l«hµng  khung gÇm   t« cã  «    g¾n   ®éng  míi(« t« s¸t­i) c¬        x   nhËp khÈu    thñ tôctheo quy  (cã ®ñ        ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 4  04    n¨m  2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ) hiÖn    ®ang u    i l gi÷ t¹ c¸c  cöa khÈu”,Tæng    côc    H¶iquan  híng dÉn    thªm  sau: nh  ChØ   îc lµm  ®   thñ tôc th«ng  quan cho  c¸c    l« hµng cña  nh÷ng  doanh  nghiÖp  ®ñ     cã  c¸c ®iÒu  kiÖn  quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n    2, §iÒu  QuyÕt  8  ®Þnh  sè  46/2001/Q§­ TTg ngµy 04/4/2001 cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ qu¶n    lý xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu hµng  ho¸    2001­ thêikú  2005  hµng  vµ  ph¶i vÒ     cöa  khÈu  ViÖt Nam   ícngµy    tr   03/6/2003 (ngµy    C«ng    v¨n 2737/VPCP­KTTH)  hiÖn  ®ang  l gi÷t¹ c¸ccöa  u        i khÈu. ­ Nh÷ng    doanh nghiÖp kh«ng  ®ñ    cã  c¸c ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  2, §iÒu  QuyÕt    8  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg dÉn trªn,nÕu    nhËp khÈu  khung  gÇm   t«cã  «    g¾n  ®éng  th× ph¶ixö    c¬      lýtheo quy    ®Þnh hiÖn hµnh. Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   cã    híng dÉn  c¸c ®¬n  trùcthuéc,thùc hiÖn    vÞ        theo ®óng    tinhthÇn chØ ®¹o cña  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng  ¾c   cã  m th× b¸o  Tæng  c¸o  côc    chØ  ®Ó cã  ®¹o. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2