Công văn 2675/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
23
lượt xem
2
download

Công văn 2675/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2675/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng tồn kho theo quy định tại Nghị định 55/1998/NĐ-CP ngày 22/7/1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2675/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 2675/TC H Q­G S Q L   c q n g µy  10 th¸ng 06 n¨ m  2003  Ò  viÖc X ö  lý h µ n g  tån theo  v q u y  ® Þ n h  t¹i g h Þ   Þ n h  S è  55/1998/N§­C P   g µy  22/7/1998  N ® n KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè  c¶ng  cã  biÓn. Tæng  côc    H¶i quan nhËn  îcph¶n  cña  ®   ¸nh  Côc    H¶i quan mét  tØnh, sè    thµnh phè  c¶ng  cã  biÓn  viÖc  lýhµng    ngêivËn  vÒ  xö    ho¸ do    chuyÓn u    i l gi÷t¹  c¶ng biÓn  ®iÒu  chØnh  iNghÞ   t¹  ®Þnh   55/1998/N§­   sè  CP ngµy 22/7/1998  cña ChÝnh  phñ. §Ó     H¶i  quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  thùc  hiÖn thèng nhÊt,Tæng     côc    H¶i quan híng dÉn  thñ tôch¶iquan      êng      vÒ        ®èi víitr hîp nµy  sau: nh    Theo  quy ®Þnh  i t¹ NghÞ   ®Þnh  55/1998/N§­ sè  CP,  viÖc  lýhµng  xö    do  ngêivËn    chuyÓn  êng  ® biÓn u      l gi÷t¹ c¶ng  i biÓn  nh»m   môc  ®Ých    b¸n ®Êu    gi¸ ®¶m  b¶o  viÖc thanh        to¸n c¸c chiphÝ iªnquan  l   ®Õn   viÖc vËn  chuyÓn  hµng  ho¸.Do     vËy, tr¸chnhiÖm       cña  quan    c¬  H¶i quan trong tr   êng  hîp nµy    lµ ph¶i   lµm thñ    tôc nhËp  khÈu  ®èi    nh  víimét    l« hµng nhËp  khÈu  th«ng  êng. Cô  th   thÓ lµ: 1.VÒ           thñ tôch¶iquan: ­Thêi®iÓm       lµm        thñ tôch¶iquan:Ngêil gi÷,hoÆc   chøc  îcngêil    u    tæ  ®    u  gi÷ uû    quyÒn    hîp ph¸p,khaivµ      nép    tê khaitrong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy        30  kÓ    ngêil gi÷ký     u    hîp ®ång  quyÒn  uû  viÖc    b¸n ®Êu    gi¸quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  i 3  3 NghÞ  ®Þnh  55/1998/N§­ CP. Tr×nh    tù lµm thñ      tôc h¶i quan, bé  s¬      hå  h¶i quan  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy  31/12/2001  cña ChÝnh  phñ vµ  QuyÕt ®Þnh  sè 56/2003/Q§­ BTC  ngµy 16/4/2003 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi  chÝnh. Trong  êng    tr hîp nµy, ngêi khai h¶i quan          kh«ng  ph¶i nép    hîp ®ång  mua  b¸n,vËn    ®¬n. Thay  vµo    ®ã ph¶i nép    b¶n  sao    c¸c giÊy    tê chøng minh  ®©y     lµ hµng    ngêi vËn  ho¸ do    chuyÓn  êng  ® biÓn u    îc ®iÒu  l gi÷ ®   chØnh    bëi NghÞ  ®Þnh  55/1998/N§­ sè  CP, hoÆc  hµng    ®iÒu  ho¸ ®ñ  kiÖn    îcnhËp  ®Ó ®   khÈu,cô    thÓ      lµc¸cgiÊy têsau:       + Hîp ®ång  quyÒn  uû  b¸n ®Êu     gi¸quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ  3  3  ®Þnh  55/1998/N§­   sè  CP (b¶n  chÝnh). + C¸c chøng    tõ chøng minh quyÒn  îc l gi÷ vµ  lýhµng u    ®  u    xö    l gi÷ quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ  i 1  2  ®Þnh  55/1998/N§­   sè  CP (b¶n  sao). +      §èi víihµng ho¸ ph¶i kiÓm       tra nhµ      níc vÒ chÊt l    îng:Chøng   gi¸m  th ®Þnh     vÒ chÊt îng  l hµng  ho¸ u  l gi÷ quy  ®Þnh   i§iÒu  NghÞ   t¹  6  ®Þnh  sè  55/1998/N§­   CP (b¶n sao).   ­ §èivíitr       êng    hîp hµng cÊm  nhËp khÈu, nhËp    khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn thùc  hiÖn  ®óng  theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 5  ®Þnh  55/1998/N§­ sè  CP. 2.VÒ     thuÕ  nhËp  khÈu: ­ Thêi®iÓm       tÝnh  thuÕ      lµthêi®iÓm   ngêikhaih¶iquan        ®¨ng  tê khai ký      h¶iquan.  
  2. 2 ­Thêih¹n      nép thuÕ  theo quy    ®Þnh    t¹ môc  I i II phÇn      C Th«ng   t172/1998/ TT­BTC   cña  TµichÝnh. Bé    ­ ThuÕ     suÊt thuÕ    nhËp khÈu tÝnh theo thuÕ suÊt cña    tõng  Æt   m hµng  t¹ thêi®iÓm       i ®¨ng  têkhai. ký    ­Gi¸tÝnh      thuÕ: +  p    ¸ gi¸tÝnh thuÕ    tèithiÓu ®èi    víihµng ho¸ thuéc danh môc nhµ    níc qu¶n    lýgi¸; +  p    ¸ gi¸tÝnh thuÕ theo b¶ng    gi¸tÝnh thuÕ cña  Tµi chÝnh  Bé    ®èi    víi hµng    ho¸ kh«ng  thuéc danh    môc  nhµ    nícqu¶n    lýgi¸. Tæng  côc  H¶i quan  híng dÉn      c¸c néi dung      trªn®Ó Côc  H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  c¶ng  cã  biÓn thùc hiÖn    thèng nhÊt.B∙ibá        c¸c híng dÉn  íc   tr   ®©y     lý hµng  vÒ xö    ho¸ u  l gi÷  ic¶ng  t¹  biÓn ®iÒu  chØnh    bëi NghÞ  ®Þnh  55/1998/N§­ CP.  Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng  ¾c     cã  m ph¸tsinh ®Ò       nghÞ  Côc    H¶i quan   c¸c tØnh,thµnh    phè b¸o  vÒ  c¸o  Tæng   côc    H¶i quan    ®Ó ® îchíng dÉn        gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản