Công văn 2687/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
59
lượt xem
3
download

Công văn 2687/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2687/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế nhập khẩu linh kiện xe máy, động cơ xe máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2687/TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  cña  é  tµi b  ch Ý n h  sè 2687tc/tct g µ y 24   n th¸ng 3 n¨ m  2003  v Ò  viÖc q u y Õt to¸n thu Õ  n h Ë p  k h È u  linh  kiÖ n  xe m ¸ y,  ® é n g  c¬ xe  ¸ y  n h Ë p  k h È u  theo  h Ý n h  s¸ch  m c u    thu Õ  n¨ m  2002 ®∙i KÝnh   göi:­Côc     thuÕ, Côc    H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    TW ­C¸c    doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p    hai b¸nh    r¸pxe    g¾n   m¸y §Ó  ®¶m  b¶o thùc hiÖn ®óng  quy ®Þnh  t¹ Th«ng t ªn i  li  tÞch sè  92/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ   ngµy 20/11/2001  cña  Liªn Bé       tµichÝnh  C«ng  ­  nghiÖp  Tæng   ­  côc  H¶i quan  Th«ng   li   vµ  t ªntÞch  52/TTLT­ sè  BTC­BCN   ngµy 4/6/2002  cña  Liªn Bé      tµichÝnh    ­ C«ng  nghiÖp    vÒ viÖc  söa ®æi, bæ     sung Th«ng   ªntÞch  92/TTLT­ tli   sè  BTC­BCN   (sau ®©y         gäit¾t lµTh«ng   t sè  92  Th«ng   52),Bé    vµ  t sè    Tµi chÝnh  híng  dÉn  thÓ  cô  thªm mét  néi dung  sè    vÒ viÖc  thùc hiÖn    quyÕt    to¸nthuÕ    linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n  m¸y (sau ®©y   gäit¾tlµxe        m¸y),®éng  xe      c¬  haib¸nh  g¾n  m¸y  (sau ®©y          gäit¾tlµ®éng  c¬  xe  m¸y)nhËp    khÈu  trong n¨m    2002    ®Ó s¶n  xuÊt,nh    sau: I. èi tîng q u y Õt to¸n:  § C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe    m¸y, ®éng  xe    c¬  m¸y  îc phÐp  ®   cña    c¸c c¬ quan  thÈm   cã  quyÒn cho  phÐp, thùc hiÖn nhËp  khÈu    linhkiÖn  m¸y, xe    ®éng  xe  c¬  m¸y  theo chÝnh    s¸ch u      ®∙ithuÕ  theo tûlÖ        néi®Þa   ho¸ n¨m 2002,  ®Ó  s¶n xuÊtxe    m¸y,®éng  xe    c¬  m¸y  trongníc.   II.  C¨n c ø  q u y Õt to¸n: ­ C¸c    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   92  Th«ng   52  c¸c C«ng  sè  t sè  vµ  t sè  vµ    v¨n  13707  TC/TCT  ngµy  16/12/2002,sè    14302  TC/TCT  ngµy 30/12/2002  cña  Bé  Tµi chÝnh  viÖc    vÒ  híng dÉn    thùc hiÖn    chÝnh s¸ch thuÕ  ®∙itheo    néi   u    tû lÖ    ®Þa    m¸y,®éng  xe  ho¸ xe    c¬  m¸y  n¨m 2002. ­ B¸o      c¸o quyÕt    to¸nt×nh  h×nh thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ theo  h­ íng dÉn  i   t¹ phô    07    lôcsè  kÌm  theo  Th«ng   92; sæ   tsè    theo      dâilinhkiÖn nhËp  khÈu. ­      Hå s¬, chøng    tõ nhËp  khÈu    linh kiÖn  m¸y, ®éng  xe  xe    c¬  m¸y  theo  chÝnh  s¸ch  ®∙ithuÕ    u    néi ®Þa  ho¸,biªn laichøng          tõ nép thuÕ nhËp  khÈu;   Hå    s¬, chøng    ®Çu  ,li   tõ vÒ  t  ªndoanh  ªnkÕt  li   s¶n xuÊt;Hå      s¬, chøng    ªn tõ li   quan  ®Õn  viÖc ®Çu    t s¶n xuÊt,mua       linhkiÖn,phô      tïngtrong níc thùc hiÖn        néi®Þa        ho¸.Sæ theo dâixuÊt,nhËp        kho    linhkiÖn nhËp  khÈu;linhkiÖn,phô        tïngmua    trong nícvµ    s¬      c¸c hå  chøng    tõ theo quy  ®Þnh    ®Ó quyÕt    to¸nthuÕ  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   92,Th«ng   52. i tsè    tsè 
  2. 2
  3. 3 III.Q u y Õ t to¸n,    x¸c ® Þ n h  tû lÖ n éi ® Þ a  h o¸  thùc tÕ n¨ m  2 0 02: 1. ViÖc    quyÕt to¸n tû lÖ        néi ®Þa  ho¸ thùc  ® îc thùc  tÕ    hiÖn theo híng  dÉn  i t¹ môc    VI,VII,VIII Th«ng   92; ®iÓm       Th«ng   52  IV,V,        , tsè    3, 4, 5  tsè  vµ  c¸c C«ng  v¨n sè 13707TC/TCT  ngµy 16/12/2002,  sè 14302TC/TCT  ngµy  30/12/2002 cña  TµichÝnh  viÖc    Bé    vÒ  híng dÉn    thùc hiÖn    chÝnh s¸ch thuÕ    u  ®∙itheo tûlÖ          néi®Þa    m¸y,®éng  xe  ho¸ xe    c¬  m¸y  n¨m  2002. Ngoµi c¸c quy      ®Þnh,  híng dÉn  i   t¹  v¨n  c¸c b¶n  nªu trªn,trong qu¸      tr×nh  quyÕt to¸n ®Ò     nghÞ Côc  thuÕ, Côc      H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  c¸c doanh  vµ    nghiÖp s¶n  xuÊt,l¾p    hai b¸nh    r¸p xe    g¾n  m¸y thùc hiÖn  thÓ    cô  mét  néi sè    dung: ­ Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      s¶n xuÊt,l¾p    m¸y, ®éng  xe    r¸p xe    c¬  m¸y  doanh  nghiÖp  thay ® æi  cã    ®¬n  cung  vÞ  cÊp    linhkiÖn  phô      tïngnéi®Þa   hãa  so    víi®¨ng    ký, th× viÖc thay  æi  ® ®¬n  cung  vÞ  cÊp    linh kiÖn, phô        tïng néi ®Þa    ho¸ kh«ng  îcvîtqu¸ 07  ®       ®¬n  so   vÞ  víi ®¨ng    ký.Trêng        ®¬n  hîp vîtqu¸ 07  vÞ  víi so    ®¨ng    ký,doanh  nghiÖp  îcphÐp    ®   lùa chän  ®¬n  cung  07  vÞ  cÊp    ®Ó quyÕt to¸nx¸c®Þnh    néi®Þa          tûlÖ    ho¸ thùc tÕ.   ­ §èivíi êng          tr hîp doanh  nghiÖp    kª khai®Çu      ts¶n xuÊt (bao    gåm   doanh  nghiÖp   tù s¶n  xuÊt vµ  ªndoanh, li     li     ªnkÕt  s¶n  xuÊt)côm       chitiÕt,linhkiÖn,       phô    tïngthùc hiÖn      néi®Þa       ho¸ lµcôm     chitiÕt,    ®Ò nghÞ  Côc  thuÕ, Côc      H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng    quy  c¨n cø  ®Þnh  híng dÉn  vÒ    quyÕt    i to¸nt¹ Th«ng     tsè  92, Th«ng   52  c¸c ho¸    t sè  vµ    ®¬n  chøng      tõ,sæ s¸ch  xuÊt,nhËp    kho doanh  nghiÖp  ph¶icung    cÊp  theo  híng dÉn    nªu trªn,®Ó       x¸c ®Þnh  chÝnh      x¸c tû lÖ  néi ®Þa     ho¸        c¸c chi tiÕttrong  côm           chi tiÕtlµ linh kiÖn, phô        tïng mµ doanh  nghiÖp  s¶n xuÊt ® îc.Khi quyÕt          to¸nchØ  tÝnh    néi®Þa     tû lÖ    ho¸ thùc tÕ      c¸c chi tiÕt,trong      côm     chi tiÕt,mµ     doanh  nghiÖp  chøng  minh  îc do  ®   doanh  nghiÖp  ®Çu    ts¶n  xuÊt. ViÖc    x¸c ®Þnh    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸ cña      îc c¨n  vµo    néi chitiÕt®   cø  tû lÖ    ®Þa    ho¸ cña côm       i chitiÕtt¹  danh môc    phÇn  tû lÖ  tr¨m    linhkiÖn,chitiÕtcña        c¸clo¹ xe      i haib¸nh    g¾n m¸y kÌm  theo Th«ng   92  ph¶ib¶o  tsè  vµ    ®¶m       phïhîp tûlÖ    gi÷a gi¸trÞchitiÕts¶n            xuÊtvíi    côm     chitiÕt. 2. Sè îng  linhkiÖn    l bé    lµm c¨n  tÝnh  cø  thuÕ nhËp khÈu thùc  ph¶i tÕ    nép  cña  doanh nghiÖp: Lµ  l   linhkiÖn  m¸y, ®éng  xe  sè îng bé    xe    c¬  m¸y  doanh  do  nghiÖp  nhËp  khÈu  theo chÝnh  s¸ch  ®∙ithuÕ  u    theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸ n¨m 2002  (sè îng l   nhËp  khÈu    ngµy  kÓ tõ  Th«ng  b¸o  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc   ¸p dông chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ      ®èi víi s¶n  xuÊt xe    m¸y,®éng  xe    c¬  m¸y  hiÖu  cã  lùcthihµnh),trong ph¹m            vic«ng  suÊt tæng      ® îcBé    hîp tèi®a    Th¬ng    m¹i cho  phÐp. §èivíinh∙n hiÖu  doanh          xe  nghiÖp  thùc hiÖn  ®∙    nhËp  khÈu  trong n¨m    2002, nhng trong n¨m  2002 cha thùc hiÖn s¶n xuÊt,  l¾p r¸p th× doanh  nghiÖp  ph¶ib¸o  quyÕt    c¸o  to¸n theo    s¶n îng  s¶n  l ®∙  xuÊt l¾p      r¸p trong n¨m    2003 ®Õn     thêi®iÓm   quyÕt to¸n.   3.ThuÕ     suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa    ho¸ thùc tÕ:   ­ Møc    thuÕ thuÕ nhËp  khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa   ho¸ thùc tÕ      ¸p dông  sau  khikiÓm       tra,quyÕt to¸n,® îc x¸c ®Þnh  cø    néi ®Þa         c¨n  tû lÖ    ho¸ thùc tÕ    vµ  møc thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙itheo chÝnh  u      s¸ch u      ®∙ithuÕ      Æt   ®èi víim
  4. 4 hµng  m¸y, ®éng  xe  xe    c¬  m¸y  quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   116/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  20/11/2001 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh; Bé    ­ Gi¸tÝnh      thuÕ: sau      khihoµn  thµnh viÖc  thùc hiÖn    kiÓm    traquyÕt    to¸n (hoµn thµnh viÖc kiÓm      tra,x¸c ®Þnh  îctû lÖ    ®     néi®Þa     ho¸ thùc tÕ) gi¸tÝnh        thuÕ  îc x¸c ®Þnh ¬ng  ®     t øng      néi ®Þa   víitû lÖ    ho¸  møc   vµ  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  thùc tÕ    îcsau    kiÓm       ®¹t ®   khi®∙  traquyÕt    to¸ntheo  quy  ®Þnh  i t¹  QuyÕt  ®Þnh   117/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy 20/11/2001  cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh  híng  vµ  dÉn  i t¹ C«ng  sè  v¨n  8286TC/TCT  ngµy  29/7/2002  cña  Tµi Bé    chÝnh. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T ­C¸c    doanh  nghiÖp s¶n xuÊt,l¾p    m¸y,®éng  xe    r¸pxe    c¬  m¸y  thùc hiÖn    quyÕt   to¸n thuÕ    linhkiÖn  m¸y, ®éng  xe  xe    c¬  m¸y  nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt   n¨m  2002  theo ®óng  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   92, Th«ng   52  híng dÉn  tsè    tsè  vµ    t¹ c«ng      i v¨n nµy.Trêng      hîp doanh nghiÖp kh«ng  thùc hiÖn  c¸o quyÕt      b¸o    to¸n theo ®óng  quy ®Þnh, sÏkh«ng  îc¸p dông      ®     chÝnh s¸ch u      ®∙ithuÕ theo    tû lÖ  néi®Þa    haib¸nh    ho¸ xe    g¾n  m¸y  n¨m 2002. ­ Sau      khinhËn  îc c«ng  nµy, ®Ò   ®   v¨n    nghÞ  Côc    H¶i quan    c¸c ®Þa  ph­ ¬ng  danh  lËp  s¸ch c¸c doanh      nghiÖp s¶n xuÊt xe    m¸y,®éng  xe    c¬  m¸y  ®¨ng  ký thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch  ®∙ithuÕ  i u    t¹ ®¬n  m×nh,    vÞ  göi cho Côc thuÕ    c¸c ®Þa   ph¬ng    n¬i qu¶n    lýdoanh  nghiÖp  (kÌm theo  s¬  hå  nhËp  khÈu theo quy  ®Þnh  b¸o  quyÕt    vµ  c¸o  to¸n cña doanh  nghiÖp),®Ó     Côc  thuÕ  chñ    tr×,phèi  hîp víi     Côc    H¶iquan  thùc hiÖn    quyÕt to¸n.   ­ Côc  ëng    tr Côc thuÕ  Côc  ëng  vµ  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chØ  ®¹o    phËn  c¸c bé  chøc n¨ng thµnh lËp  quyÕt      tæ  to¸n ®Ó phèihîp    kiÓm   tra,quyÕt    to¸n mét    c¸ch chÆt    hiÖu  chÏ,cã  qu¶ theo ®óng  híng dÉn  i   t¹ v¨n b¶n nµy. Sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy Côc H¶i quan ®Þa   ph¬ng    göi danh s¸ch    c¸c doanh nghiÖp  s¶n xuÊt xe      haib¸nh  g¾n  m¸y  n¨m  2002, Côc    thuÕ ph¶itr     iÓn khaicïng c¬      quan   H¶i quan    ®Ó kiÓm    traquyÕt    to¸ntheo quy ®Þnh. Thêih¹n      cuèicïng ph¶ihoµn        thµnh viÖc  quyÕt    to¸ncho    c¸c doanh nghiÖp chËm  nhÊt   ®Õn   ngµy  30/4/2003. ­ Sau    khi hoµn  thµnh viÖc kiÓm     tra,quyÕt  to¸n thuÕ    n¨m  2002, Côc    thuÕ   c¸c ®Þa   ph¬ng  tæng hîp b¸o c¸o  Tµi chÝnh  Bé    (Tæng  côc thuÕ)  vÒ  viÖc  kiÓm     tra quyÕt to¸n:sè    ®¬n  ®∙  vÞ  quyÕt  to¸n,sè    ®¬n  cha  vÞ  quyÕt   to¸n,sè    thuÕ  ph¶itruy thu,truy hoµn          cña  tõng ®¬n          êng    vÞ. §èi víic¸c tr hîp cßn víng m ¾c     cÇn    kiÕn  xiný  chØ ®¹o  íckhithùc hiÖn  tr       kiÓm    traquyÕt    to¸n hoÆc   lýtruythu,truyhoµn  Côc  xö          th×  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  ph¶ib¸o    thÓ    c¸o cô  tõng tr   êng    kiÕn  lýcña  hîp,ý  xö    Côc  thuÕ,Côc      H¶i quan  ®Þa ph¬ng  kÌm  theo   biªnb¶n    quyÕt to¸nvíi       doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp  îctruyhoµn  ®     thuÕ nhËp  khÈu  n¨m 2002  nhng cßn    nî thuÕ  (bao gåm   nî thuÕ  c¶    nhËp  khÈu  linh kiÖn  m¸y  bé    xe  trong n¨m  2001  theo biªnb¶n      quyÕt to¸nthuÕ      n¨m  2001  gi÷a §¹idiÖn      Tæng  côc thuÕ,Tæng      côc H¶i quan    víidoanh  nghiÖp) th×  thuÕ    sè  nhËp  khÈu  îc hoµn  ®   cña  n¨m  2002    îccÊn    sÏ®   trõvµo  thuÕ  sè  doanh nghiÖp  cßn nî.
  5. 5 Sau    khicÊn    thuÕ  îc truy hoµn    thuÕ  trõsè  ®     víisè  cßn   nî theo tõng    tê khai H¶i    quan hµng  ho¸ xuÊt nhËp  khÈu  iCôc  t¹  H¶i quan  ®Þa   ph¬ng    mµ doanh  nghiÖp vÉn  cßn  îctruyhoµn  ®     thuÕ, th× Côc        h¶iquan  ®Þa  ph¬ng    n¬i doanh  nghiÖp  îc truy hoµn  ®     tæng  sè  hîp  thuÕ  cßn  îc hoµn  ®   b¸o c¸o Tæng  côc    H¶i quan    ®Ó chØ  ®¹o cÊn    trõvµo  cßn    sè  nî thuÕ cña  doanh  nghiÖp    t¹i Côc H¶i  quan ®Þa   ph¬ng kh¸c.Sau      khi thùc hiÖn  cÊn    trõ thuÕ  gi÷a      c¸c tê khaiH¶i quan        t¹ cïng mét  i   Côc    H¶i quan  gi÷a c¸cCôc    vµ      H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  kh¸c víinhau        mµ doanh  nghiÖp vÉn  îc truy hoµn  ®     thuÕ  th×  Côc  H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  lµm thñ  tôc    ®Ó hoµn   tr¶ cho  doanh  nghiÖp  theo  chÕ     ®é quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. Bé    TµichÝnh  híng dÉn  viÖc    vÒ  quyÕt    to¸nthuÕ    linhkiÖn  m¸y,®éng  xe    c¬  m¸y  c¸c doanh  xe  do    nghiÖp nhËp  khÈu  theo chÝnh s¸ch  ®∙ithuÕ  u    theo  tûlÖ      néi®Þa   ho¸ n¨m 2002    ®Ó Côc  thuÕ, Côc      H¶i quan    c¸c®Þa  ph¬ng  thùc  hiÖn. Trong    qu¸ tr×nh quyÕt to¸n nÕu   víng  ¾c,      cã  m ®Ò nghÞ   c¸c ®¬n  vÞ  ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh  (Tæng  côc thuÕ) ®Ó   îchíng dÉn    ®     kÞp  thêi.
Đồng bộ tài khoản