Công văn 27/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

Công văn 27/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 27/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc nộp thuế đối với hàng khuyến mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 27/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 27 tc/tct ngµy 04 th¸ng 1 n¨m 2005 vÒ viÖc nép thuÕ TNCN ®èi víi hµng khuyÕn m¹i KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thêi gian võa qua mét sè Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè cã c«ng v¨n xin ý kiÕn vÒ viÖc thu thuÕ thu nhËp cao ®èi víi hµng khuyÕn m¹i; Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: T¹i ®iÓm 2.2.2, môc I Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh thu nhËp kh«ng thêng xuyªn gåm: "Tróng thëng xæ sè díi c¸c h×nh thøc, kÓ c¶ tróng thëng khuyÕn m¹i". Theo quy ®Þnh trªn ®©y, thu nhËp tõ tróng thëng (b»ng tiÒn hay hiÖn vËt) tõ c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cña c¸c doanh nghiÖp khi b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ th«ng qua c¸c h×nh thøc nh: Rót th¨m, bËt n¾t chai (hoÆc lon) tróng thëng; tæ chøc quay xæ sè th«ng qua h×nh thøc ghi phiÕu, ph¸t tÝch kª...; ph¸t hµnh xæ sè cµo ®îc ®Æt trong c¸c tói (gãi) s¶n phÈm, mua hµng ho¸ ®îc doanh nghiÖp tÆng thëng hµng khuyÕn m¹i theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 32/1999/N§-CP ngµy 05/5/1999 cña ChÝnh phñ vÒ khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o th¬ng m¹i vµ Héi chî qu¶ng c¸o th¬ng m¹i; thu nhËp tõ tróng th- ëng khi tham gia c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ nh chiÕc nãn kú diÖu, trß ch¬i ©m nh¹c, chän gi¸ ®óng.... ®Òu thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp kh«ng thêng xuyªn theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ thùc hiÖn
Đồng bộ tài khoản