Công văn 2715/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 2715/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2715/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2715/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2715/TCT-PCCS NGµY 10 TH¸NG 8 N¡M 2005 VÒ CHÝNH S¸CH THUÕ §èI VíI BAN BåI TH¦êNG GI¶I PHãNG MÆT B»NG KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh Long An Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 965/CT THDT ngµy 4/4/2005 cña Côc thuÕ tØnh Long An vÒ viÖc chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi Ban båi thêng gi¶i phãng mÆt b»ng, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: T¹i kho¶n 1 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh: “Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt ho¹t ®éng theo lo¹i h×nh ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu hoÆc doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng trong trêng hîp thu håi ®Êt sau khi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®îc c«ng bè mµ cha cã dù ¸n ®Çu t; nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt trong khu vùc cã quy ho¹ch ph¶i thu håi ®Êt mµ ngêi sö dông ®Êt cã nhu cÇu chuyÓn ®i n¬i kh¸c tríc khi Nhµ níc quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt; qu¶n lý quü ®Êt ®· thu håi vµ tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®èi víi diÖn tÝch ®Êt ®îc giao qu¶n lý”. T¹i kho¶n 4 §iÒu 5 vµ kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§-CP quy ®Þnh: Ngêi ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt mµ ph¶i båi thêng vÒ ®Êt cho ngêi cã ®Êt bÞ thu håi th× ®îc trõ chi phÝ båi thêng vµo tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc. Môc V Th«ng t sè 25/2002/TT-BTC ngµy 21/3/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16/1/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu quy ®Þnh: “C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký kª khai vµ nép c¸c lo¹i thuÕ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c (nÕu cã); ®îc hëng c¸c chÕ ®é vÒ miÔn gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh”. Theo c¸c quy ®Þnh trªn, c«ng viÖc båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng do Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt thùc hiÖn. Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt ho¹t ®éng theo lo¹i h×nh ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých. V× vËy, Ban båi th- êng, gi¶i phãng mÆt b»ng thùc hiÖn c«ng viÖc båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng kh«ng ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ víi Nhµ níc trªn kho¶n thu vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 48 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc thu håi ®Êt. Khi Ban båi thêng gi¶i phãng mÆt b»ng ký hîp ®ång víi c¸c doanh nghiÖp hoÆc ban qu¶n lý dù ¸n cña Nhµ níc ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kª biªn, båi thêng vµ gi¶i
  2. phãng mÆt b»ng th× ®îc sö dông phiÕu thu tiÒn kÌm theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n (vÒ viÖc quy ®Þnh tû lÖ ®îc trÝch trªn tæng kinh phÝ båi thêng, hç trî cña dù ¸n) lµ bé chøng tõ ®Ó doanh nghiÖp h¹ch to¸n. Trêng hîp Ban båi thêng gi¶i phãng mÆt b»ng cã kho¶n thu dÞch vô kh¸c ngoµi kinh phÝ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 48 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP th× ph¶i kª khai, nép thuÕ ®èi víi kho¶n thu nµy theo quy ®Þnh. Tæng côc thuÕ tr¶ lêi ®Ó côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản